1914 / 24 p. 17 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

j j

Heutiger | Soriger | Heutiger | Soriger | Heutiger Voriger

Kurs | Kurs Kurs | Kurs3

—,— 89,50b Karlsbader 1892 4 4:18 —-- | Mein. H.-Bk. S. 2,6,7 versd:.| 93,99 G | Crefeid.Straßenb. 1 IFTZ. Iosefb. Silb.-®

x L; 4.10 | 89,52 G O. ARUO v 4 4.10 } —,- 88,00 B 4 | verich;.| 83,26b G | Danzig. Elekt.Str.| 78—| 1.1 | —,— Ee Galiz. C. Ludw. beo

o. Ult. sheutig.| - Kopenhagen 1892 A. i 23,50 G 3,50 | Dtsch{Eisenbahnbt. 4 107,3062 107,3069 | Kais. Serds -Nrdb. E

Jan. Avorig, | do. 10/11 unkv. 23,8CL G u | lettr, Noon hn. | 6 |- .1 ¡139,006 G /137,25b G do. do.

i E e j Í 84,50b 20/21 15.3.9 - 83,25b 93,89b G : E: 8a Kronpr. Nudolf3baÿn

. kv. Rente .…! 4 Æ Ü 83,25b G i - 3’ LLT L —, —- 2á,10b G San i : do. (Salzk,

11 —,— 5 a5! i A Z —,— 94,406 G .1 /132,00b G '1230,75b Nagykikinda-Arad

88,75b | Li} A 75,75b G 94,70 G .10 144,006 2 144;00b° Oest. Lokalb. Gold-Pr. —,— L A 76,30eb G | 95,90 G 1.1 184,506 G 162,75b do. Schuld.

i Lire-L. fr. - | 2 1642 3:à165Aà1642b do. 200 Kr.

16231636 | . Nordwestbahn.

5 0/107,25B ° /107,25B® | do. do. fonv.

Spr gii . do. v-1903 Lit. À

184;10b 184’10b . Lit. B (Elbet.) .

do. do. konv.

do. do. v. LOEO

1 | —,— —— . do. G.-P.

79,00 B y . do. La

I do. - do. v. 1903 Lit. C

| Dest.-Ung. Stb.

8

B | [6 G

| Heutiger | Voriger | i | Heutiger | Voriger | Heutiger | Ku Kurs s Kur üdam-Dpfsch.!14 s Tf 174. 800 [175,008 | Bezreinsbt. Hamburg! Ee A 1743a A b | Wars. Komm.-Bk.. . 1: 179,75 G Zan. Uworig. 24225 : | do. Disk.-Bank 1——4/1 183,00 G sa, Da P ff. J 1.1 ¡ES1.VOO G |cUS, | Wesideutsche Bodenkr. 7! 140,59 G S . S 88,50b G 9: ì | 5 | 101,756 7E 0. torz.-A.! 0 | 6 [1.7 1100,50bG°© 137,75b D | do. 2 in.-Bau 14 16 1. 245 00b° 4,1 | 5 Vz.i 2 ¿4 (1 53,50 G ° | 53,0 145,500 G 145/00 128,006 G 130,99 G 51,50 G 51,75 Î ! | San. lvoria. i Bert «(1 1.1 /266,00G 265,991 70,2908 | 70,20B Württ. B stalt .| 7 s De D |— {1.1 (142,000 G | do. Vereint (189,90 G } ì ierb.20 11 |1.2 ¡158,19h°

1 v

179,226° ¡170,206 100,40B ° 169,506 & ° 249,09b 23

O

S

U | | Se 1B

Dam [)

C D 0

0

D

mm

S S od

A] 0D

SSBSRSSS

S Ao

tr tr ty =QAQOOOaoaA

©5

179,00b B 178,50b | do. 10 Lire-Lose fr.3. 6 p. St. 42;00b

—— [586.00b G :

§6,60b G | §6,40 G O : |

28,10b 98,706 G | L 28 0 Grundr.-B.

| 64,25eb G | 64,10 G 5000 Rbl. 14] 2 dd Do : 00 1 —,- L Grdfr. S. 3

9,50G | 9,50b G 39, 5000 Rbl. [ch. 4

rue

-.

I A3 |

|AA I A2EBES

110 L.1 1.1 A

r

von Bankeni

92,90 G 980,90 G 83,250

“x

I F) 4 (x

co

tor 2 ° r @ er

D

Q at2 9 SBBESSBEEBRELL

VSGBSBS

pt bs pet b js

24

0

Q

h

182,25 G s L 142,25 G . Ergänzung 109,25 G 2 Gold-P 15,75b BVils 167,00 G —,— Ung.-Gal. Verb.- E | Vorariberger .

R L E | Dux- Bodenb. Sil ¡16 P. 122,50b 6 © 122,25 G ° do. Gold- Prior. E do. in Kronen . 2 15,00 6 | 15,006 Fünffirchen-Barcs...

G Ar G fz mes Kasch.-Oderb. Mo s

D

SAN G1 oor SNNDSES

1

oMmMAMMM MMAMAMIMAMTMMM co ) ©

—— —— Soïa Staî dt uk. 16 97,10b G | 97,75b G Stocfholmer 1880 100,25G 100,25 G do. tleine 100,50b 100,75b x 1885| 4 | 15.6.1:

91,206 B |91,25B ; kleine! 4 5.6.1 —,—

89,20b 89,00 G 1887 L, 1 C 83,006 | —, 89,20b 89, A Venet. 30 Lire-L. fr.3./A6 p. St.| 73,25eb B | 73,25b B 89,20b 89,50b Wien. Invest Al. L 86,50b G | 86,50b G 94,20b 24,20 G do. Stadt 1898! 4 11.9 86,80 G 86,70 G 94,20b 94,20 G Züricher 1889| 8% | 1.6.12 | —— L 94,20b !| 94,20 G Gd cianns Verschiedene ausländi di Fonds, —,— | 89,90b 87,206 | 87,20b 87,60b | 87,50b 89,29b | B89,25b 86,25G | 86,10 G o. Inself 86,25b G | 86,10G | pon «B.gar. E Don.-Reg.100fl-L

a t o

Sat Kei

4 C0 p e [29 u

0 4 o O00

88,00eb 6

L anannnai

| t et t t at et et

Q pet jrrd arn

4 S C; H c 00D

e 5

1

| \

Q r R S

N 4 m1t0r0707t Zrauereiens.

270 006 G A S y (12 15 [1.7 220,060 G © 263,509 265,000 G60 | L br. 6 1011.7 | 45,50bG° 282,59b G °284,25G 9 | Br Zement..! ( 1.1 | 74,75b 96,0eb B ° S5 T5b G ° 3 r All S 5 1.1 | 91,52b i ivider ; 106,80b G °106,500 G ° | do. L 5 |— 1.1 ‘205,005 G 200/00 G ° 84,256 G - R m. {5 | 7 [1.16137,756G° 137,756G° | do. [1.1 148,00b G j 71,196 Amit S B B 5 ) | 0 [1.10131,906G° 131,0069° | do. x ) 1.1 276,50b G 9b 6 M S P A E | E 2 !3 (1.10! 91,56p G °! 90, res. 1 22 !1.10413,000 6 ©°411, T eoTy E [240/006 239,506 [E ( fg.13 [13 |1.10195,0Cb G °'194,00i | t 15 1.4 140,50 E ° 140 72,20 G do, _sheutig. 239 4à40:b | f in...! 2 | 2 [1.10] 7280b° | 72,80b | Brudjal, ! r. 20 1.1 (357,500 G [35 77'20b i g. | 239-a240232:b | 2 ) [1.1 O S i E 1.1 140,00 6 E | i ) 10 1.19; 41,80G° | 41,5060 |* …… 23 |— [1.1 | | 421.10 83,506 G ©° 82,6069 | Bu D} 7 |—|1.1 112,2 . 75,006 G ° 75,00b | l } ; 117 114 E | terei .….i12 [12 |1. 56b G ©211,50 G ° 65,5062 j Mi T L 006 112,00 6 ° 138,90 L A 0935 00b G ° 116,09 G | 102,90 G 154,50 G 146,00 G 159,75b

I

D U f 4e M 4e C

82a

1 3 1 4

D 1 N, Pp pl pl pet fet jut pad pad jut but bad pr M be pl D pt pt pk und pee js

N O I TIO o

R

| 15.2.8 | A: do. knv.S. 11, 3% versch. 85,0 Ti [ MUEREE D se enbahu- Stamm- und E E: dkr.. 4.10) £ , oritätsaftien.

EENS unf, AES E è n n Dividendenstein. do.

Sa (See S E Ae Z : t j Prag-Dux Gol Á 5, Finnl.Hyp.-V.-A. 1909 unt. 1: ? 11, C Raab-Oedenb. 6

Ge R E “100 E 10 T AE Raab-Oeden

85,70b | 86,00b | ho, Stadthyp.-K. | o. 1012 HNE 3

86,50 G 86,60b 1909 unfv. 19 . -1880, 89; 94,

86,50 G 86,50 G do. 1909ll ukv 20

86,00b | 85,75b | Holl. Kom.-Kr.-L.

86,00b 85,75b itl. Bdk.-PVf. gar

86,00b | 85,75b Jütl Kred -BV 5

65600 (0006 D S Ss

865066 b | u Se

7

=1 3 =] =] 3

fck M P V N

C5 C5 A O Ten N

i o nt r co _ 5

| M bs

êck C m

ad: Gl

l , Südöft.

do.

/ 88,006 | 5,

M fk E bk fk ful fa j B R

r4 Lo bo Lo

e 100 prt jut C E O E E T EE E S O E E C De O L Cs a I Is B E E i D

m

Komm.-OLt[, do. do. 08 do, do. 1: do. do. do.

| |

bt pt jt bt pad pt pat jut fend ert bt jt þd | prt drt brd I

Co its [I

4 p

Gr. Russische Eisenb. : do. do. fleine M Iwa ng.-Dombrow Jo.

Î

|——

Wo l

-F-

\

Do o o

ut

S

, , , ,

5,25b G 85,50 G

19,00G 119,00 G

116,006 Trb. i I 91,75G | 91,40ebG | Südösterr. Lb) i.F! 0 |—} L1| | 21,80b 84,1006 83,60b G i! ig. 21:

92,60 an. Uorig. | 215 93,00b G zatmar - Nagyb. E U 93,90 G Ver. Arad. u. Czan. -| 1.1 | —, | —— 93,40G | 83 | do. èr.-Alt. [L 5b 1105,50 G ch. 94,60 6 ! 4,40 : 7 Í 97256 | do, do. 9450 G 4 | Kursk-Kiew L E S G AGDR 0, 95,60 G g | *Außerdem 42 Rbl. Papier. iges. 54 Rbl. Papier. t E .H.-V.-Ht. S. 14, ‘4.10| 93,80 G U A , Z! versh.| 87,50 G E ' 0b. | i106 3r. Rfdb.-B. S. 18 bis | Balt. Ohio i. DU.| 6 | 6 | 1.7 | 88,25b | 98,10b e l 14 1 61 ; al : R 2 Y 4 | vers.| 92,60b & | 92,30 | do. ult. shoutig.| S p o. do. uïv. 15/4 | 11.7 | 87 506 Er ' s e -LaRS 91,75B 81,75 B e S 7, int. L 1.10! 93,5 aan Nar : A 215,50b 214,50 G ¿o s 2 Í mrt s R E C E 4 12 20768 Le 91,75b 91,00b G 915, 191 4.12 ,50b G | 23,40b G A P , , 95,906 G | 96,00 - ger ; s 2 129,756 S . S. 29 unf. 1919/4 | 1.1.7 | 93,60b G | 93,50b G 0. unabg. 10 19 1,7 219,700 1[219,40b 86,50 B 396 : d...) 6% —,— 88'30eb G | . E. 30,31 uf. 1920/4 | versh.! 93,75b G | 93,60b G ! «b 99,008 | 90,008 do. Markstücke! 6 120;,00b G 119/206 E s Si 2/4 [v 94,50G | 94,50 G 86,30G | 86,106 do, Ult. tig. à120b E do, (35) v 87,00G | 86,75G syiv. i. Dll. jan. 1vorig. Z e ——— l E di E 83,10b G : ai E | 75’ 75; do. Kleinbahn-Oblig. 4 | 1.1.7 | 92,806 G | 92,80 G Jan. lvorig. | | Fer Ee 34 1.1.7 | 89,60G | 88,60 G 1.1,4,7.10/ 87,80 G Ns L | 83/00b G do. Komm.-Obl. S. 2/4 | 1.4.10] 94,756 | 94,756 Amsterd.-Rotterd.! ult. sheutig. s do.Spark-Ctr. 1,2 B 82,80b G do. S.6,7,8 unk. 17,18 v 85,50 G 95,50 G Anat voTé 29 Jan. lvorig. Z A Es j Í ? do. S. 9, 10 unk. 20,21 ersh.| 95,60 G 95,80 G do. 60% 1-3 do. 1891 S. 3 [1.1,4,7.10| —— do. S. 11,12 unk, 192: [19//95,766 | 95,756 do. ult. sheutig. do. So nto. 15 4 V LLT | a0/40eb G | 90/30b G do, S. 33 1 88,30G | 88,30G * Jau. Iorig. ? : » A R 0b Pfandbriefeu. Schuldverschreibungen | d. S- 2-3 / Ma vern, Bt S T ESPA .| Jiarieil: Mörib. .\b%]—] 14] L 1901 unkv. 15 16 # s G. o... |D/2 Ls , j , (t. E 5 Wars ate ( bo. 1905 unfv.17 4% | 1.1, 0b G | 99,20b G Deutscher Hypothekenbanken. Rh. Hypbk.66-68,83-85 4 | 1.4.10/ 93,706 | a h, skoutig SLLN do, do. St.-R. 1-252| 4 [1.3,6,9 —— unk. 214 | 2.1.7 | 93,50b G Italien. Mittelm.| 2,8] —| 1.1 | do.

S LA a5

j

50 pes jem fn fern fend Pert Jod rund sd

G.

? r ry O

Da D N 1 ONOoOMmI «s CO P C 00

A 2

CO —ck D D

Tf A E E Kopenh. Hbes.-Pf. E do. Kreditv. S. 3 R Me w. K.-Ob. A Nrì Wib. 1, 2 | 88,00 B Norw. Hyp. 1887 est. Kr. =L0s\. 1858 R eft.U.K.B 3 do. Kom. Obl. 2 do. Vat. 1rÉ, Poln .Pf. 3900 R. do. 10 00-10 )0 R. Portug ies. Tabak Raab- G B.-2 do. Anredck Schwed. H do. kündb. g do. mittel, feine : S do. abgest. 78 sheutig. i do. Städt.-Pf. 83 e E do. do. 02 U. 04 1090 49 C (60,04 1) y 1906 do. OE L 1 x z ZA do. ult, (ar

flavtia: 159: az Lorig. —àt 59% N ..| 6% | (115,506 G 114,506 G [126,008 126,908 104,756 104,756 19 (157,100 6°156,996G9 j 115,906 #115,00ebG 154,006 G #164,00B : 123,256 9 18

137,906° 1137,0069 | Dor er Akt. . 2 1.10381,00 G ° 38: 109,256 1102,10 G o. 2 5 25 [1.1042 427 (26,90 8 | 86,90 G 109,50b G [109,50b G

c S

72;60b G 84,10b 578,75b 86,00b G 86,50 G

87,09b B 89,50b B

e do, Komm.-O

è

00 o co co j

E Í 0 o D oon

p p ba C M

O MAMMMM

N

A!

t es

ck N j T4 co N ls b O CO

è

e r

Un Un 1

moo oN O

o R A A K

Fo 1 n T5“) “8-H F —] Moor

p D

S o

E l D

| 888 | 8SR||

G

s ORRRRRR.,. en o 1h

MmOOOoOONMmMMMI:

2B

D

S s

o

S [7p] 0 i =—s D ch5 Go D N D s D D O D

cI

R N N WOMONODNOIOoIoOR O

U c rc eror c o

D R D

0 A A A p j D N

o ry and

- O

N Ih Q /,OUD

Ne e Na | 00 00 1 Na Na Na e Ma V N la pla: la C

moo o0oo o00Do0D000

Ji - C5 T S

o »RER o

S C.

9 M P O M N 1 Nl m j Dl m D D b n „fn

M u N n N Mck M f

o Ge MT D

0000009009000D9

Ta 6 E D

G N c

s ijn

2,600 G 2 200Bo0 99 G °

A E H M A

A 63 M N I c C © a 0000 6D oD

D fe E D A) l n N M O

M O N 01ck

N

MMWMMIM

—_

B2

4 D N —-

On M A s j jm R D

R

Hmmm

01 D A

DAINRNMA D o

OMOoOoOoOoOMmO

134 750 B 130,00 St-Vris 713%] 1.7 ¡210,00b G ° 205 ,C0b G ° 52,006 G o. Brüfer des 1.1 5

C C

4 D

voria

vorig y Ing. Tem.-Bega do. Bodenkr.-Pf. do. do, i. Kr.

in unh in O in Un

{14,00b

118,200G | Söchersl s 5 E

122,00 G z L 14 14 |1.19/201,(

253,25b l 824 81) 1.10/133,75

| b 6 11010460 G ° 10460 G °

| K r. ..l 5 | 6 |1.10/105,00b G °103,25 G °

116,006 [116,006 |L r. Bee .… 92/10 |1.10167,0eb G °165,10 G °

153,000 G 152,70bG | Kuntersteir 4 | 4 1.10! 70,50 G ®° | 70,50 G °

116,006 1116006 | Leivziger Niebeck . 10 10 1.10171,00 171,00 G ° 101,306 (101,206 ; Vor i 1.10/111,560 G

156,50b G '156,10b d inna …| 5 | 5 |1.16| 74,75

192,008 (191,606 G

OOMOU

8 Do

% D o 09 o S) 1 D D C C n s. O F S 09

bund dend P A d ad 20: O o

S 1 F ‘H I PRASRBPIDR| | BBB

182 '50b G 123,25 G 186,50 G 9

| L2LRZLNZE| T ES S2

S

» C C) —) fa

do. ult. sheutig. L Bayr, Hdlsb, S, 4—6!4 | 1.1.7 | 96,606 | 96,60b G ß unk. 23/4 | 1.1.7 | 94,80G | bo. zul ‘uit. shoutig. do, Jan. [vor ig. do. Serie 2 und 16/32 1.4.10| 86,006 | 86,006 o, S.130,131 unk. 24/4 | 1.1.7 | 95,00G- | 95, n. Uorig. „do.

DO. Pal. 04 6 | 117 } —, Bay. Hyp.- u.W.-B. versch.| 88,706 | 88,70 G 0, 69—82 ,. 32 ve 83,30 G p 2 a j j Wladikawk

do, 00; 1866 | 1.3.9 1421,00b G lars! ‘00b G z nverlosbar X34 1.4.10! 86,40G | 86,40b o.-ObL. 13 uf. 23/4 j 1 95,30b G | ubs io. 1571255’ R 52 0. do.

do. Boden-K red S —_,— Berl. Hyp.- -Bk.-Pfdbr. Ver . 91,75b G 91,25b G 14S.9 uf. t 1 ( 26,90 G , F , ia. i E E L 13 unt.23 X

,

do. konv. -Db., 2, | L | / |— ß þg.31) ve —,— 83,25 G do. 39 1.4.10! 83,30 G E B-G. G1 : h: do. |

bnd por jreck umd hard and sprnd frcd fred jed sund rad jamd sund jd red

3 J J] J] ou] brd pad prt j

)

SOONSEE

MmOMSSTNOZTNONNOMOS DD

er er E) E)

DN 00009

[154,25b

20A S

D © C

B

r f da.

19

A

| 0,806

98,50 G

161,00eb G 161,25b G

92,50b G _ h i So. j 1700 179,008

: ardin. Se : S R f 0 n.6 17,25b G 117,

93/506 A N | 65,256 | Anat.Eis.1 kv 102004] 42 1.4.10] , Hambu Bank 195508 195 50b B

9450G |9 : : Ie 2M N dib H [11 173,50G 1173,50 G

_- do - . . V ¿ "” (2 gn E O G i Z 1 S d Ss 141,60 G

83,30 G | Deutsche Eisenbahnobligationen. . 2fv (Erg.) 2040 | 1.4.10| 91, 91,206 é 0 E A R | | 08 „} 42 1.4.10 _ : ant i.2. lo. D. 260,00 G 260,00 G er r. 7 |—|111/126,

91,50G | 91,8 | bad. Kronenb. 1.1 ; 12,75b® 'C60b G ‘12 | C

00 G 0 [8 r Spinn. ..| 5 1.1 [102,606 1102,50 B

“los |— 1.1 1344,00b G 1343,25b

487,00b G 465,50b G

91,50G | 91,00b G

110,106 ° 199,806 °

56,0062 58,00

00 G

S r r S

o

wOOMZTMoZT N

- _— , Echwed. St.-A. 80 Bestfäl. Bodenkr. | _21 9887 f ; i do. | | i do. |

20400, 10200 6! 31 4.10 | —,— ; S, 5, 6/4 vers. 100,00G 1109,00 G do. 2240, 408 M A4 I i : G . 184% versch./100,00G /100,20 G do, 1886 gr. 6.12 |} | 85,00b G . E. 21,22 uf. 234%) versh./101,00G [101,00 G do. ¿U [8% 6.12 | —, | 85,10b ; ¿1/2/84 ¡h.| 92,50 G 92,30b G do. do. 3 4.81 89 4 —,— - ¡ch.| 92,75 G 92,75 G do. do, L Be 180: l | 87,75 G 93,10b G | 93,00G | do. do. St.-R. 1904| 21! 1, | —— do. 93,50 G 93,256G | Cäds. Bdkrd.- do. 906| g! 2,8 | I —— do. 94,50 G 94,50 G do, R do. 888} d 28 | —, 72,50 G do. 87,00 G 87,006 | do. do.

Schweiz. Eidg. 12 Ll —,— do. K 94,50 G 94,50 G Schl. Bdkrd.- s H T do. 96,00 G 96,00 G do, do

pi jade OO D W O H ck,

.

C0 N O d

N (n 01 N d

df

198,00b G © 197,50b G j 2 S F i6750b G G 187,25 B 830,060 G 639/00b G 331,50b G °/333,00 G ° 171,00G (171,00 G 12 2,80b G © 123,00b G ° F

M @Q L N og D Q) =-d 4 I

o

o0DDD DD o

1 1 "OMOOÉMO

P A4

O B)

QAAAA E SaCi

2 05 A

L

@

1 Î

00 D 4 É

Sia les Ar A

1 ck N D

28 80 58

«

r 0

E ex e

“(A @ @ O

A

S

N

I N PO R Þck

I s 1 1 O) C1 è Q M3 N O

O G N N M A i f

0/{87,90b B ° ©/146,25b G ° |

d B 103,75 G ©

—_ S U L t

AAA N O o es

Qr

,

J —_,— ,

,

,

o 5

q (8 | 1.1.7 | 62,70bB 92,00B | 92,00B 0. fleinej 3 | 1.1. 65,006 G 82,756 | 82,75G Sts Eisenb. 1886 S 1.1.7.) - n ° 913 00b G 212 50b G 81,76G | 81,75bG | do. 1889 I. Reg. 42 1.1.7 | & 5 d , 16 294,50b G 294, (dlerPrtl-3. : 1.1 111,50G 111,00bG | E L Do. T L 82, i p 2 J 4 96,50 G ; A 1. L 11 [12 |1.7 '178,50b G © 178,5Cb G © | Sar | : 2s: j d ( 139,75b G U tten Glas ./13 |— 212,00b G 219,0996 | 84,250 G 364,00þ 1365,00b G 119,25b 353,90G 1354,00b G | ( 27,906 | 26,25 G 89,506 | 89,506 A E E di i 4 i24,00b G 124, Alexanderwerk .,| 8 | 8 [1.7 122750 G © 12250 G0 | E Si E E E E E A if u. Straßenbahn | ¿u 0E 0G 10S | i N (080056 | 667806 | do. Vorz -Utt.. 6 |— Li 18 195,2 Smtjd Borg 11 12 1.7 /164,00b G 50 L , L I I ionen. i ri 45 93,996 | 3. ÿ.. L [190,000b G 190.2566 | s oaboror Bauartl s [11 [119/95 E S L BIOOEE | S.18/19unk 19 4 vers). 93.7566 | 93.78 Deutsche Eifenbahustamm- uud (D:canias H Parana ifti 1.4.10] 92,506 | 92,756 if f. Deutsch. 7“ | [118,006 [118/0066 | Alg. Att. .|— 0D 11 e olg ey go | do. Gardinen--.| 8 |10 |1,6 161.0060 161,50b@® | Jeserich Asphait… 12 |— 1.1 eo R | 79206 o. S. 20, 21 unk. 20/4 | versch. EA 18 ; Prioritätsaktieu. E C E R ifanishe Eisenbahnbouds O O ies Do S 224 : ias 241,75b | do. en [11 1.1 137,600 (36,00 è Borz.-Aft.| 6 |— 1.1 104,106 104,50 6 | | 73, . S. 22, 23 unk. 21 4 | versch.| 94, | i : _ merifanif enbahubonds. Rot E a P 1445 O0b 1 E T SeTLSdOL 219 | Dürener Metallw. . 12 |— 1.1 207,006 /7209,56bG |Y ¡liwerte (1.1 | 9,006 6,90 i ech R S « 19/ 189 8/94] ver[Q S006 ° Kurs ohne legten Dividendenschein, | Deutsche Klein- und Straßzenbahn- ollars Kreditanstalt | 7 O 4 i S [11 [80 A ia [Dia 14/28 |— 1.10334,250 388,600 | JA.J0 R e E E . 4 r ) 9 ; . 8, 9130 1.4.10| —, | 2 ads 169,9 0, S S E | do. t |— [1.102 }b 8,00 Jüdel u. C9.|24 |— |1.1 b G 1416,50b G do. ult. That, 1692: ALELUS U o. Kom.-D.2 unk. 17/4 | 1.4.10| 94,25 6 : | vl.[leßt!Z.-T.| | obligationeu. alif.-Dr. E 139,006 | Alse t 1.1 /215,25b G |217,00G | Düsseld. Eis. Weyer'13 |16 1.7 228,50b G °229,60h B © ch Zuderfabr 117 20° | 89/00b0 Jan. \vorig. | Febr. —ò168% 6 à!b . do. S. 8 unk. 21/4 | 1.4.10| 95,00 G ———— r A 0218 | vers! 75,00bG | 74,75b G P.IRef. rz. 1949/4 | 1.2.8 | —,— : E en E E 1 ae L E O2 | do, El 8% 8% 1.7 /128,00b G © 127,25 C ° 21) | 1.1 |354,50b G |352,75b G E 33) 1.1.7 | 89,50 G Aah,-Mastr. abg.]} 0 |—] 2, T É oute E PeSABAy R Ie ‘rz. Y 1.6.12 2 - :nb.Spar-u.Leihb. 9 5 3,00 Ammendorf. Lapv..30 30 | 1.7 1380, | do. Eisenhütte .….|10 110 [1.1 7,106° | 8 D 2,25 99,506 G 100,006 6; 1100,00b G | do, i R ag Es : tj. 6U— | 11 1276006 127006 | do. do. 110045 11.7 | 99,406 Bs hic.Burlg. r L H 129:00b G 11217566 |Y mo 8 11 [123786 23006bB | am. S 11 143006 143006 stb 149806, j ' 2b _Bh A I 1 127, ,0 | do. do. - 21/1004% 1.1.7 | 99, G s P : Dfibank f. H. u. G..| 7 129,00b G ‘127,750G | Angl. Ct. (8 L] ib 1123,00ebB | bo. a 25 992566 99/20b G A nk S. 14 4 | 1.4.10| 93,506 | 93,906 1 | 99,506 | 99,506 | do do M S E loradSouth. 1935/41 1.5.11 : tfterreich. Kredit. /19,5| [204,60b —— | Anhalt. K j 8 |—|L1 |204,75b 1[203,00bG | po RöEr E R Vg 90.80ch, G | 90'900 G | di Hyp.- : E De E E lea Denv.Ri 136 4 1 - ). [t. ig. i : 46 (— 1.1 120,00G 120,006 | Du ¡15 |—| 1.1 (322,006 (322,00 G Oie 75, (l 10 |1: i j 84 70b ÿ 84 70b 94 00b G | 94,00 G 69,25b G 67,90 G ae & E i I 83,00 G C «Â J «Aal E i j Ian rig. A w. L 1 G 111, G Go E 90b G ° L s S / - E i p 190 80b d j Z i S j 240/00 B ° 940 09b B © Po o. e jL e s 540 10b a © | 86,30b 86,20b o. do ; 94,50 G 94,50 G 50,10b G ! 50,50 G Der. L. : iz 1,1, | 1 116,506° | Dync [10 [10 [1.5 [18 1,800 G 100,906 E chöutio: 2407241b : | Rott , O 1 |80'00b G ? (17 | 8640b | 8640bB | do. do. S. 49 unf. 19/4 | 1.4.10| 94,606 | 94,60 G I ecole ara 800 G © 121256 i | 180a182b / ' Sän Avorta!| —a239u) S e ut 1+ D B A Na L 4 j , F j 0 3 4 i gz Keul Fisenkütte.. é Jan. Worig, * o S 01 unf zUia [11.7 | 8000 | 08006 B E o 256° 126,256° | fert * Maschinenf. 1.10/127,005 6°/129,00B 0 | &cnling u. Thon 82,906 G | 82,90 B o. do. S. 52 unf. 22/4 | 1.4.10| 95,506 | 85,50 G (9225 ees 5,00b /115,00b @ | Egestorf [11 |— (1.1 153,256 [153,28 G 2 | 83,500 83,20eb G Ó do, S448 1147| 2E R b E N i 89bG 12140B | Salzwert|11 11 |1.7 S 2 | 83,50» | 83,20eb G | Goth. Grndkr. Abt. 23% 1.1.7 124256 [124,25b k L E N T L2S | }. Kattun.| : 1.7 | N i do. Abt. 3, 4 rz. 110 3% 1.1.7 103408 103,408 s E N e 69a ; R do. Pfandbr. Abt. 6, 7/4 .1.7 | 93,006 G | 93,00 G S Aumeß-Friede.. 17 Sat A TZABLAT | 73,000 G | 72,90G | do. Abt. 9,9a10,12,13/4 | versh.| 93,25b G | 93,00b G 12720D n do. ult. sheutig, 167288284 j E . ÔT 7 _—— —_— o. Abt.14,14a uk. 16 1.4.10 93,50 G 93,50 G El l Gl / 1 , ; d Milit . p bd f ps z is jet Äraft h do. ör u. 1r| 3 1.7 | 70,90 G 70,9Cb G ) Abt. 15 uk. 17 4.10] 93,50b G | 93,50bG | l O R R A T A | g. z. 1946 6.1: 7 0, 9 193,25b Bad. Anil L E ioL Q ry tre | do. - L. Mey er j. Co e... ..|fr.Z.]f6 p. St.444,00h 442,50b . Abt. 16,16a Uk. 19/4 1.7 | 93,75 G 93,75 G I P A x T C ARES A L in g S enr ia 1915/31 6.14 t s DYD.- Bil. Di. 117,30b G Baer und. Stei in. 309 - (1.1 9 E (5 11 | 84,706 84,25 G . Abt. 17, 18 uk. 2( -\ch.| 95,00b G | 95,00bG | 53 D t M E A | zi ine C ra agl40 143 E do, . konv. E talde, Maf ‘+116 {—|1.1 [28 A 231,60b G rit. 7 Pr.|23 1.1 f | " Abt. 19 unk. 21/4 ‘5,11! 95,00 G 95,90 G Ei n. 1 r 1p.| 4% 41 1.4 - 09,10, t E I p | Sa : I Nef V Ó : t | 58,7 /159,25b G B rfe, Te ‘0/01 Ss 107,60 G Elektra, Dresden. .| 6 | 6 |1.4 108,756 B, Königin-% Ta 88/50 G 88 50 imunal-A, leihen. Abt. 20 unk. 2: 95,00G | 95,000G | ner Zl, ? . S E E ps , Éogs | 3.1955 4 is U ank. 6,9: : Ea amerger L S O et pgifo E | Eleftrizitäts-Anlag Lt ,00 G 24,0 do, ‘0rz.-Aft.| 6 1.1 | 88,75 60 n E h L S 16 qr 1 Z Reinickendf. - - Ir. Beri. . L¡LUSIS A 2.S | | = n, A 424 g 50 §7 50d L ) Su U 104, Bk. f. Bab. U. 4 0 j O [1.2 yUU ét! | do. L ( 1 |1,1 0,75 210,9 Königsb. Lagerh.. ) 16 [1.8 139,50et 3,6 n, Mer.18: nv. Wll. 18612 E E : e ‘11 A 2A H LeAS el ¿ 4 | 80,50h G °| 21,0060 | do. do. 911/1034 | 1.1. 95,906 | a L E Jaa s A E E do, -Ba C i | —,— Bat Ma 6 G L 9,60 G 79,60 G ° o. Werk A 5 131 6: Í Ali. L./i01/11 S Rhoyt ( lleine 6.12 | 95,980b a1 -Hyp.S .141-470/4 | versch.| 98 93,00bG | Aa S A d i O L 1981 E Z —— f „do. Kredit-Bk. 130,50b 1131,00 G 13 [10 | 1.7 122,006 G °133,00b | Fleft. Liht-u. Kraft| 73 7% 1.10114 9,25 o, Walzmühle .| 0 |—|1.1 | 88,008 | 88,0 |T A 14 114 50bO 1 91,75€ /| 91,756 71-540 uk. 16/4 | 1.2.8 9400bG | È D) Oos) 14 P O oa e les | S7 bo! do L IOEIIE| 101 th-Wesif, Bodenkrd. 3% 163,00b B [162,75 G h, Lagerh. . ---]10 |— 1.1 1908 194,00 Q : g.| 126, G àafA29 do. Zellstoff 22 | 1.4 |344,25b G °/241,75h G © | g E, hs ha 114 104A00a 92,508: | 92,50B Sal GIO UL 182 |ZU e 94,50b G i :1 132,75b B [132,00b L 1004 | 1.1.7 | S550 | Zert. : 1 58,9006 M d Bes. 7 | 118,800 1[118,40b G Akt.-Ges.… [1.1 /130,00b G [130,00 G San Worias[ 12826 dl gtönigéborn Verg. 1: 1.1 /253,50b G |2 A, D, Riedel (12 L (290,25 G 299,00 6 51406. 1 afeORS Gi 890 T U A 14A 95 00b G do. A nici 1 132à33ebà | 1034 | 1.4.16 . 2 é 3 Pommer (71 107,75G (107,506 Baug 1 l) D v. St.| 43,00 G z A ¿| do, Un Tes Brie 10 110 [1, 3,00b £9 197,60 dönig8zelt, Lora. [11 11 [1,7 c, 2 orz Akt 5 L Q Ô | 92,689 & | 93 50 B o 1-190, 301 330 31 eri. 84,00b G L, Ja an. Wvorig. 1818 Bs à82;à8 i 80,50 B | 80,10 G ‘7,2 b G 47,10b G do. ult, sheutig, örbisdorfer zucker 1.4 29 "20 2 156! 00G | A | j e 92 50bG | Bshipt.-Finsterw./18 [12] 1. - —— 164,00b G |163,60b G 2 [is Jan. Uorig. E B GUTHHAR |— [11 127,506 125,500 8 4b N O 17396 A S . El8bach & D. 12 14 61, Seb G 9161,60 G Körti ng's Elektr. | 1.4 2 124,25h G9 | oh u. Se O A :3-b ( ißens.i. L.mT 6p. St.789,006 [720,00ebB | Em.- u. ; (6 [1.7 922860 915060 | Emilgbster, Lederf. 10 [11 | 1.4 15250 6 °/152,00b 6 ° grube, Brt.112 |— |1.1 1E £4,75b G [153,75b Zayer. Celluloid. .| E 134,00 G S Engl. Wolln E ) -11.1 | 43,50 G 43,59 0 stheimer Cellvl.|11 1 125,50eh G 1 G Rolandshilitte .…. T 137,50G (137,90 G s 1.1 155/06 G S | Erdmannsd. .| 34 [1.1 | 68,25b8 | 68,256 G Krefelder Stahlw. .|12 | 1.1 177,006 177,906 | Hütten 19 |1 - 102,600 [102,60b za Mt Dch 686,00 G E Erlang. § iw. [16 |— [1.1 236,506 G [226,750 G Kronprinz Metall. |29 1 [294,26b G |294,00b | do. ult. sheutig.| 160%aA60%b atb dburger Woll-J. ( 1 | 23,26b G | 28,006 G | Carl Ernst & Co.. —- (1.1 | 17,0068 | 17,268 | Gebr. Kriliger u. Co./12 |— |1.1 be A E N 9 : a-Rekord vis N L. S As Eschweiler Bergw.. Hl R O E Buckerf./22 7 238,00b B °/234,00B® | Rh. thal Porz. 1,1 /309,00h G |310,90chb B Í Vod--reditot 4 151,00B 1151,00 G . Bemberg .….| 0 j 0 |1.1014- N 200 as | Ess Steintohlen.|10 |—|1.1 167,9 165/25b Kunz T1 cibriemen| 7 | 1 1107.30h G (105,7: Pofker Braunk. 18 17 | 850060 | 86/5080 Bod .-Kreditbf. 158,40b (157, 50b 44,00 G 4, Exc sio] Fa ra 5 l|95 16.9268, 50h G 0128 7,596 8 ° | Gupferwerte Dtschl.| 9 | 1 [130,506 [13 30,00 Ls Zuckerfabrik | q 0/113,756° [114/00B | A 4 4

(od

ODOOmOcoOU

4 i pin di fut t brt S S Ee A A

n n b jl A ba

R” O D D I C S D

tg anan

Orrs )

M S

| —— Braunschw. Hannover Schwzb. Hypbk. | 87,25b G 1, 22,23 uf. 18 1.4.10! 94,50 G 94,50b G do. 9 unf. 191 95,50eb B | 95,00 G | 10 unf. 1921 —,— —,— uf. 21/4 .4.10| 95,00 G 85,00 G 89,50 G 89,00 G 10, 11 34 1. 94,00 G 94,00 G A —,— —— h; ) ; 4.10! 85,00 G 85,00 G

22,23 versch. 93,80 G 83,90 G do. 8 unk 78,75 G 1 uf. 20/4 | 1.4.10! 94,50G | 94,50 G 02.006 .| o. S. 2-9, 12-15,19/32 versch.| 84,906 | 84,90 G ult. . shoutig E Danz. Hyp.-Lerein 4 T —— i

Nck M Ne N Dn ba Ea QO U

s

| 76,75b G | 77, Dtsch. Hyp.-Bk. S. 4.6/5 versch. 103,256 |103/25h G | 79/260 G | 79/5 do. 17,40 1 S

| 76/'00b | 16,2 do. Ser. 24 unk. 234] 1.4.1 101 '00b G 101/00G I , do. e . 1 4.1

| 85,10b S. 7, 10-12, 14/4 | versch.| 93/52b 6

t

o

ult. shouti,,

d L 3 e

t

SSSSBSSBBEEE MANMMARRMMMMMMM

EBL bbs Da La i S

L)

2 tr S

ce

"moo

do. ult. sheutig, Jan. \vorig.

14 M c 2 a °?

4

t

fre, E

A A A Co N F. O P

uon GABRE OMM

L SEA

Mm

G - M M

ri A A e Lw DDPE on M 0

M n M c 00 a5 -

139,00b G 206,75b G

So + Ia o R

T O M NO U DI

O L “Mr

AAAAAaN Li La d Ci) a X G M O R OIL SDUS 1 C I

» T7

184,50 G 445,00h G 29 46,50b G °/245,10b G ° 09,00b G 2/130,00 G9 00h29 1343,25b G ©

i 21 ,20 B °

Lo orr

Ee E A S

b 2

C I L T I) O l J dres

Ine aaa

C2288 | BLRARS |

Age: Ged: dusi:-hes fend ibt jd jed jd fd È

2 0SS

A ==ck 13

Un L of

4 ck g

. 090 do, fleine Do, 1898 do, fleine Budapester 1896 Buen. Air. 09 1( do. 5 er,

do. 18388 10(

N 2

P

S

97008 | 98'70b “S. i E ATA P E : U SeR | Schantung Gen. .| 12/—|46pS]211,00b G 207,006 —— 1—— . S. 16 unk. 19: 1.7 | 96, 95,00 G lde Le S O a Sao Deutsche Klein- und Straßeus- | 94,60 G . Kom.-Dbl, S. 1/4 | 1.1.7 | 94 94,50 G bahnatticnz 101,906 | Leipz. Hyp.-B.S. F [101,90 G

N e a f m êm. Em f 0 1282 4

6 50 89 50° 16 30,6 320b G ©/160,00b G O

Sf

l bt

4 b a

4 J: sud ‘rad: fd

12

bG |144,75bG | n. Uvorig. | 159%/51605%160h

4 co s 22

2 r r QQ QAaAaLLHE B

D us 10a oln E C B D DR r

S E H Eh h h

Be B B

t p ft ferti fet ft fand fei jarà jed Þþ 2

© Kurs olme leßte

=r c M S

D

Put pudd Jet fred fund Qu pîd et

13 4 4 K

282%

156,25 G Bes 4.101 99, | 95,25 G E i be Nb a 1.1 122,5 22,150. Swar » Hyp.-Bank 5% a (208 i ers g, Des 1: 0:11,47 OELA (00/2080 oh. D i, 15 [15 [1,7 E Os tüpy bus u, 21: 208 Ä 21 | Note Erde neue i. &.|i. 11/12| 1." (10,608 | 10,60 B D M rli 1 E u 4 00 E ee 40 , 117 ° 0.120 L.L e STEA ag. Mannítac | 8% 8%/ 1.7 [130,50b G °/129,75b G Kyfihäuserhülte .…. | 685,25h ) {isg. Zeller, [9 |— 11 55,10b G 54,75b G 175,500 6 | AuLlöndische Eisenbahnobligationen. ich-Auftral. - D. 1.1 191,400 G 190,50 ibir. 4 . Nbl. 234806 2 /235,80b 210 1.1 25,006 0 D h: Vorz.-Att.| 84! 62 1.7 [121,006 6 °/130260 | ch C. 124,280 ) | Nüta S “1 |196'00b G 6 j ig.! V AOE f. H. u.G. 124,25 124, } t “(1.1 ¡&,U0 nbe | Salfenstein. Gard..| 8 | 8 [1.7 119,25b® |119,2569 | Lauchhammer [1 .7 1184,50b G ©/184,25G9 |@ iwer 108,75b G ; F : “| Z Südd, ; : das His Masch, | 0. |—|11 113475þ 6 1133,60 | Nin uts Soi lig 7/1 (840 162/50 aurañitte Po 17 11677666 °1156( Sd! BUR Nas S Albrechtsbahn {5 | 1.5.11| —,— [n zorig. | 12022a2 K ? , | erl. “Anh. tas. : SA E Fein - Jute -Spinn.|10 1.1 (134,0 ß c 11.7 [167,76b G | Zächs, Böhm. Portl./112 |— | 1,1 |/148,50b -='oE | E | S | 495 24,99% / 0. Atisfonto-Ges..| 6 115,606 G 11 5/50 G Tementt 2/0 Vf 520,908 1520,90 B Lts Papier.|12 |— |1, 2G [166,0 j It, 56UABATD do. Cartonnagen|12! .1 |170,00b G 170; 25h Q [17,266b G 117/256 | do, | 85,006 6 | Hamburg-Am P ar, Kredit-Bank —— I— Zichorienf. i. L.i.08/46 v.St. 110,006 [110,006 |Felten u. Guill. ..| 8 1 bG [151,906 n. Uorig. | —1165/46b L do, do. ‘neue 1.1 : | |

=

F C

_ B e ps j _

do. ult. chbutik, Jan. (bout

do. 1908| 5 4,10 | §8,2 5h G | 97,75 G

Christiania 1894 17 |—- - | —,—

do. 1903| 3% 4, ade j i —— |222,75b

62) er

Allgem.Dt.Kleinb. Allg.Lokal- u. Str. Alten.Schmalsp.A} Bad. Lokalbahn... Barmen-Elberf. Berlin-Charlbg. . Bochum=Gelsenk.. Braunschweiger. . Bresl. Elektrische. | 6

Aachen. Kleinbahn] 8] | 7 4

S222 L8

MRRMRARARLMMMMM

, Genua150Lire-L, |fr.Z.|4 St,| —, Gothenb. 90S. A! 81 3,9 | —, , ,

88

7s

&

R ARNRABA

Uo U a a n Via O H M p jt ps jut jt jd J J dad dd

do, 1905s unkv. 17 al ste konv. S A

Helfingfors 1900 | 1.28 | Mectl.-S Str. H. B. 4 | versch. do, 902 6, i —— do, S. 8, 4 unk, 2 4 | vers. do. i O j do, [8 veri.

+ î E Böh db. G.-O./4 | 90,650G | 90,606 | d it. sheuti 134355 î á 2 I 60 N L i 159/25bB (159/2568 | bo E 3006 31 82,75G | 82,75 G “G em 4a do. ult. {beuts A do, Dampfmüßhle 1.1 1112,00b 6 112,006 G | Fiffer u, Braute,18 |28 | 1.2 |216,75b 6 °/217,50b | Leipzin. Gri bf. Bt. 84 [1.1 [128,60b8 [128,256 j t. Döhlen/20 |20 | 1.1 |268,00h 6 ©/283,20b i i 5 89,50G | 89,25 G do. neue —|—| 1 Jan, {vorig. | —— +72 #Æ, 16 do. Gummiwaren| 7 |— [1.1 |114,0066 |112,506 do ohne » Genuß. 1 186/18%| 7.7 |178,50b G °|177,50b B A | 89,106 | 88,80 G Hamburg. Rhederei [10] | do, Pian.Zimmer.|18 16 1, 7 [195,75b G °/196,00b g ®

SSSARAS D

* + 28

—— —,— Elis, -W\b, sifr. G, 83 4

E | Blas un do, do, fifr. 90/4 |

Pp part jt fem erat Prd pd jd sd p A pm pt þd prt d ils jm on cu

2

882 SSZBBB