1914 / 93 p. 6 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

T

e S s 1E 19. 2 | 23 1 E F ) 9 20. 21; S: ; I 14. | 15. 16. | A 18. 19. Gesamteinnahmen Die ae Verkebr men A Einnahmen des Vorjahrs Bex ) E Einnahmen seit Beginn stellten sih gegen settBeginn dés NeGnUuUnaslars bés Sie damaligen geshäten aus tinnahmen ; N Rethnungsjahrs Spalte 4 u. 0 Lfd. aus dem cas A E a j Æ aus dem sonstigen Nr. Personen- und Güterverkehr zusammen : 4 Us G U Gepägperkeyr : A T Quellen überhaupt aus Verkehrs- Gesamt- 5 Z überh ; : ) über auf über- auf über- | auf 1 km annen de: gd haupt L En haupt 1 km haupt | 1 km \ d t U t U 14 C M M | P M M M M A 2 ORG A5C | Qr r Q: EAR 9 j 70 570 2 923 184 570 6 748 2090 1409 9 671 11 5 + M 204 | - 10 (209 -+ T6 —+- 3919 43 1 6! 7 f 7 j 9180 | 608 e S 2350 | 3 1 690 70 + 20 870 +— 678 +- 19180 | + ) ) D 12 | N e / 58 600 O TA7 121 500 5 696 180100 f 8 443 6 100 7 186 E | 7 T80 +7 356 —t- 214 44 Ñ y | RE ! 0 f | 5 G 300 2200 35 4 1 200 —— DO 1 900 - 90 —+ 3100] 149 Dl Z OUU Ld: E E 5 | 100 650 3 532 i 188 850 6 233 989 500 9 765 9 600 29 ) Ds : 10 224 -+ 1 877 —+ 1 963 49 j , 1 r 9c mrn 9 ( F ! ä 900 A 92 000 +— 726 + 23 200 + (09 S 200 E Au E ; 9 99 ; | 171150 2 704 540 061 8 533 2A I4:237 7 L L 771 930 | p B “— 6 947 + 32 320 46 | D 2 22 053 3 24 603 + 9988 216 Ae 22 —- 2 2590 40) 22 053 —_ 348 t 2 ) ) O ) D (D | i 2 | 42 294 10 574 35 400 8 §50 (7 694 19 424 2 982 30 96 20 144 0 —- 6 47 A ) 85 S346 9 236 2 309 -— 12 621 0100 —- Z 38 E 9599 d 146 A E i 8 399 052 6 601 337 519 5 442 736 571 12 043 99M ( /6 548 12 659 oes 1 906 —— 20919 O | L 2 653 e + 15 290 + 246 S6 17 943 290 P * E 96 a 7 1.370 49 j : 109 000 D 343 395 000 19: 363 504 ( 000 94 706 31 A H L | : E E - 1 87O OLU | 3 66 A | 96 53 , E 25 78 | E 6 j 5 GGU —— LÉD wis 26 5 ) t l 301 —- 30 190 1 480 44 U 29 (0 | E E 5 , - G 522 470 9 549 691 391 5 085 1213821 8 928 2 345 1241169 | 9 2H —+ 10 87d —+ 12 801 50 19 743 + 136 95 467 I 5 210 828 t 880 HIGO90* 4 83 L 19 743 + 136 Sl 95 467 692 t 115 210 892 : Jol 116 0 | L ) 4 : M l 62 950 6133 l 316 920 23 959 379. 170 30 088 2 690 381 320 | 30 288 -+- 690 —- 260 51 4 370 8 i 6 680 505 6 310 469 E 990 as L L E ) 973 5 99 404 2 744 84 794 2 341 184 198 D 089 2 928 187 1 26 | J 166 121 is Z(0 02 4 3 626 + 100 10028 E 20 E 13 694 O S N E 7 ) 329 53 513 880 3 064 738 100 4 401 1 251 980 7 465 20 300 | 12 A 4 | 0 986 -— 6 474 E 10 329 99 308 + 2 “a P ag l —— 600 + S En _900 + e : : : 138 773 4217 380702 - | 11088 519 475 15 785 25 128 544603 | 16 548 T O O 94 H + 61 O +02 1+ 28 f E E S 317 07 Tot : 197 069 1 945 662 758 6 540 859 827 8 485 9 801 869 628 | 8 902 6 617 + 6 69 55 E 11939 E 118 i 61 672 le 00D + 73 611 “t l (26 J 10d —— ( D 748 | —- g 4 j 999 L 319 ck6 3 090 2578 707 530 ) 453 1 040 620 S031 20 720 1 061 340 8 1 —+ 992 31 56 | E G 609 A 4 603 86 + 2 006 E 15 —- 3 148 S2 E M A D TBT 4 871 31 720 112 53 447 11 983 i 206 4 n D 13 E S 2 359 S 92 359 57 B17 + 11 299 -+— 740 _ 3 616 +— 811 d 583 99 942 l as : E S - 9 97 : 97 c 68 : R 82 290 9597 F 297 747 9396 80 037 11 993 14 237 994 274 12 441 —— | 568 1 164 8 E 1 089 E LO 2 905 i 155 Ed I 816 F 134 T E 0 460 M 4 644 S 64 | Q 25,Q | 5 97 ( S6G8 366 3 207 1827912 6 878 2 696 278 10 145 548 258 3 244 536 12 208 18 398 —— )2 291 99 99 21( a ! 1 c 7 51 652 C 4 899 + 56 551 218 —— 32 810 r 129 18 342 (1 O1 602 -—+ 194 _—— O _90 9 e 7 i e N 107 400 : 10 190 D 196 600 18 653 304 0009 98 843 91 800 329 800 90911 —— 3916 ;2 980 603 j 4+ 4 500 N E 6900 655 + 11 400 + 1082 —— 2 00d _— 13 400 + 1272 2 22 | ! 74 930 10 250 i 67 190 9 OZ 142 120 19 442 1 880 144 000 19 699 | S8 1 83 61 t 3 308 + 4952 E 1915 O69 _— 5.223 —- 714 —_- - 30 p _9 299 —- E 19 / A : 60 800 l 044 784 500 29 890 845 300 25 674 27 100 372 400 26 501 —— 15 936 _— 16 386 62 164 G 9 700 299 9 864 300 —+— 150 9714 295 j 170 290 1 09 105 640 680 275 930 1 TTT 23 390 299 280 l 927 + 24 684 —+— 24 933 63 : 3 580 D 4 5 050 O7 a 114 70 E O E 1 470 Ss 12 940 +84 . : : G8 600 8 » 100 2 834 3747 d 3 492 91 904 466 604 4 343 12 185 13 748 643 iF R F Q l 9 92 ] 96 Ls { 100 ) E 12 400 4 S A 76 9 990 —— 920 —- 26 : : 66 600 6 92 , 900 G 72 500 7 D8T 12 940 85 440 8 882 + 460 + 390 69 H 500 G 2 S 00 288 9 800 990 t 100 E 9 700 980 9753 652 { 006 949 6.799 1 601 90 6 849 1 622 0 0 66 a 178 _—_ 48 10 128 2 718 T1 0 (18 E 171 - 22 430 - JID 39 560 2 089 207 940 5 087 7 980 215 820 5 282 + 36 899 + 39 424 67 a 632 —— 40 4 1) a T86 -—- 3 408 —— 96 —_— 245 —- 4155 L 102 10 S832 135 0511 1 222 41 374 1 657 545 41919 1 679 0 0 68 646 A —- 16 4+ 122 2410 + 96 __269 L 9 669 +— 107 / 75 220 009 05 200 419 371 500 4 298 90 500 122 000 4 837 + 124434 T 34 528 69 29 O8 —— 8 450 + 326 + 25 440 +— 292 —— 1 500 +- 26 940 +— 309 19 139 839 7 870 T7 37 009 1 609 2 959 39 968 L798 0 0 70 E ) S | 282 «O 2 934 128 + 883 2 051 89 668 19 008 346 20 676 [165 l 639 22 311 1 257 0 0 71 _— 433 + 47 T5 E 914 = 52 + 543 374 99 212 400 24 64 300 59 376 700 2 199 42 810 419 510 2 449 S + 456588 72 300 78 5 ) 10) 18 300 108 -+- 1 810 —— 16 490 9 78 29 97 837 ) 977 61 621 5 220 10 852 72 473 5 940 9980 E 4 766 73 s E 00 S E 1 830 Los E 110 | 940 140 39 758 561 531) 08 90 258 14 949 2 597 92 889 15 379 0 0 74 E ( l 240 39 T1959 1190 368 -—— 7.968 1251 839 428 { ) 7 196 1 947 300 19 634 260 900 2 208 200 14 318 +— 178936 + 213 724 75 6 738 988 E 9 147 147 4 591 435 7 300 —- 11 891 D8C 7 \ s | 694 60 600 9 360 6 000 66 600 2 594 —— 204 _— 1932 76 5 ) _— P 9 ) L 18 + | 500 + 59 O “{ l 500 —+— 59 : 000 698 7 709 1 344 11 700 2 042 (20 12 420 2 168 0 0 (4 L 1 E L O + 1 312 + 229 A0 E + 229 2 924 2 22 ] D022 49 246 3 988 5 409 54 655 4 426 0 0 78 If T 15 -+- i 1H —- 90 3 223 9112 O a 7 "6 133 400 1 280 10 955 144 355 1 386 + 2 376 + » 190 79 —— 7 ] 2 + 6 440 —— T —— Lo t 6 325 E 89 3 i s 78 H 647 277 560 2 228 5 150 282 710 2 969 + G ije 312 80 Q F L. 4 E 3 620 —+— M) E 50 + 3 570 E 20 S - 97 S67 340 ) 69% 2 665 401 496 57 001 173.730 608 2839 132 104 60 688 +11 021 906 +15 573 087 9 9 L 412 4 901 799 4 OIE + 55 813 812 + 628 —— 3 92 ) 399 +- 99 O97 167 —-- 665 2 768 7 S4 6 43 135 939 243 9 203 15 738 596 154 (20 (99 10 238 —+ 2 097 698 + 2 334 854 7 368 178 + í 8 TOGO2 081 256 +— 650184 AUESTT O84 13 a ZJ A T i Städtlohit-— |- mellingen, Saar Le es Jagstfeld—Ohrnberg, Nür- bei 7: 1913: Mai 6,77. Juli 1,81. September 3,25. De- 2 2 = H Neubeckum— | tingen—Neuffen Vaihin Jen- „Gn veihingen; E a, zember 6,42. 1914: Januar 2,14. Mi 4 Â i ; Y ___eS TFildorhahn S, (R M Ee i - e R N r I Z E Be, Hartsfeldbahn, Reutlingen—Gönningen, g wber A Mai t Sertember 13,12. Oktober 11,87, 2 ch—D Bühlertal- | R Bette] vis : November 14,31. 1914: März 16,21. E 2 A GEA A A ‘) Im Betriebe der Preußishen Staatseisenbahnen. Gla S K S G D bei 9: 1913: Mai 22,21. 1914: Januar 1,65. Ee rue 5) Läugenzuwachs (in Kilometern). bet 2 1913: September 1,85. -9 - 4 u o Fsartal- bei 1: 1913: Mai 1100 Pit S2 109185 Oktover 6,90. b N F S t S n bei 1913: April 307 Mai 7804. Sünt 25/67, bei 42: 1913: August 0,54. L Zür! L Juli 7,28 lu..ust 3450. September 3,54 Oktober 8404. No bei 43: 1913: Siptember 0,66. + R __ | vember 6889 Dezewbe: 27,34. 1914: Januar 7,23. März 1 48 bei 58 : 1913: August 0,32. N “a E 4E Oftober 0,80 r bet 79: H Juli 4,76. Tas 2 bet 6: 191 Vai 20,58. Juni 3239 Un ust 40 6 C dét 791: 1918 Alaust 10/60. . iber : 4. November 11,66. zember 58.39. |

E, 2. Verkehrseinnahmen Gesamteinnahmen L Mais E, Einnahmen i Bezeichnung Betriebs- g s 4 im Monat M der linge aus dem L ags ; S März Nr. ç Ende des Personen- und Güterverkehr zusammen Jonsligen Ei # enba h N 6 Monats _Gepäverkehr L E Quellen S E über- auf über- auf über auf haupt | T km haupt i L haupt 1 km haupt 1 km km M | M M M M M M t P | | 43 Oschersleben-Schöninger Eisenbahn... .... 5) 27,63 5800 | 240 14 500 929 20 300 | (69 940 21 240 769 +—- 0,66 E 800 | 33 + 2100| P 60 + 1 300 S E E | 640 14 44 Osterwieck-Wasserlebener Eisenbahn. . . 21,33 4800 | 229 10 500 | 492 15 300 T7 1 500 16 800 788 E Dre _Hornburg—Börßum) 0 300 | 15 O 28 900 43 0 )OO 43 45 Paulinenaue-Neuruppiner Eisenbahn . ..... 30,3C 8050 | 282 14250 | 470 22 300 792 800 23 100 Tis 0 1 400 en 50 O0 e 16 19009 Z 0 E )NO 34 46 Prignitzer Eisenbahn . « R E S 63,29 3 600 | 215 96 700 896 70 300 T 4 500 74 800 1 182 (Perleberg—Wittstock—BuschHof) 0 900 14 —- 2 000 + 32 + 1100 | + 18 0 l 10 8 47 Nappoltsweiler Straßenbahn . .. .. ; 4,00 2 679 670 2765 691 9 442 1 361 3 8 ; (Rappoltsweiler Reih3bahnhf.—Stadt) 0 964 241 473 118 —— F4BT = D059 -- 178 —— | 259 48 Reinickendorf-Uebenwalde-Gr. Schönebecker Eisenb. 2,02 25 950 429 29 110 469 55 060 398 10 40 65 460 0 7670 | 124 + 320 D - 7 350 10992 E 9 370 A 4 980 49 Rinteln-Stadthagener Eisenbahn... .. 20,40 7900| 368 31 000 1 520 38 500 1 888 12 800 51 30 2: i 0 S O E 800 | +. 40 J + 400 + 21 400 ) 50 N G A 135,96 40 000 | 294 99 900 438 99 900 732 2 500 102 000 7 (Kr.—N. Rupp.—Wittst.—Meyenbg., Neustadt—N. Rupp.—Herzbg.) 0 5 800 43 + 4 500 +— 33 | 300 10 —- 600 f 51 Stendal-Tangermünder Eisenbahn ....... 13,23 95 700 962 20 600 EOOT 26 300 2119 150 26 450 2130 0 + O E -+- 2300 | + 174 + 2510 + 175 E 20 | —+ 2 A 52 Stralsund-Tribsees'er Eisenbahn . . S 36,22 7500 | 207 6 200 [71 13 700 | 378 00 ; Z( 0 1250| 39 +- 600 + 16 650 E 19 : 250 E j S) 53 Süddeutsche } Badische und Hessische Linien?) . . 16 42 900 | 296 63 190 87 106 090 633 1 690 107 780 643 Eisenbahn- 0 1326| 8+ C 8E 4880| +30 E 76 A 4 961 A 0 54 Gesellschaft ( Thüringische Linien?) . . N 2/91 1OS20 329 30 800 936 41 620 265 6 250 17 870 455 | S 904 | 27 | + C00 E S E 6 E A - 451 H 9D Teutoburger Wald-Eisenbahn s 101,33 15 248 150 60 058 593 75 306 74: 209 75 745 (Jbbenbüren—Gütersloh— Hövelhof u. Abz.) 0 O7 10 —— 6119 61 t S142 51 s 6 —- 5 Z "6 Thüringische Nebenbahnen (Bachstein)?) : 129/09 29 790 199 57 740 445 35 490 644 1 870 35 360 658 0 1 B 1082 E 8 F— 3038| 2 F L 55D 2 518 20 DT S a S 4,46 1917 430 P S2T 409 A4 839 560 4 304 5 0 -+ 11 E80 +- 2e E 339 - T5 - 150 183 - 109 58 NVorwohle-Emmerthaler Eisenbahn... 5) 31,80 5 990 175 20/207 637 25 807 812 92 043 27 850 876 —+- 0,32 1 935 60 6 §97 226 E: O 092 289 —- ] 159 7 67 = 202 99 Westfälische Landes-Eisenbahn-Gesellshaft?) . .. 265,78 64 000 241 130 000 489 194 000 730 40 000 "34 000 880 0 10 000 DC 0 0 10 000 DC + 4 000 6 000 23 60 Wittenberge-Perleberger Eisenbahn . S 10,54 9 000 854 18 SD0 1 784 27 800 2638 92 000 9 800 9 827 0 - 200 D -+ 1 200 —+ 114 + 1 000 4 95 0 —— 1 000 -+- 95 61 Wutha-Nuhlaer Eisenbahn Es E Tal 5 680 T 5 960 815 11640 É 592 50 11 690 1 599 O 474 | 6 I + 728 | l 99 E L E E22 62 Zschipkau-Finsterwalder Eisenbahn... . 32,92 5 200 | 158 52 900 1 607 58100 | E760 2 300 60 400 | 1 835 0 a D B A S 444 S } E 167 - E 8 b. Rechnungsjahr 1. Jan.—31. Dezbr. : | | | | 63 | Badische Lokaleisenbahnen) 155,29 68940 | 379 41 040 269 99980 | 644 8 150 108 130 | its 0 | 7010 | 46 J + 7390 | + 48 J + 380 | + 2 E 460 | + O E D 64 Braunschweigische Landes-Eisenbahn . .. 108,00 23500 229 106 400 985 129/900 | 1 210 33 00 162 900 1 516 (Fallersl.—Braunshw.—Derneburg—Seesen, Wolfb. —Hoheweg) 0 E 5 200 O +- 5 900 + 54 -+ 700 | + 4 E 3 400 L 9 700 | E 27 65 Tronberger Eisenbahn (C.—Rödelheim) S 9,62 100 L eTS 2 200 229 19 300 » 007 4 680 23 9830 | 2 493 ; 0 - 8900 | 925 800 88 9 700 | 008 + 70 9630| 1 000 66 Deggendorf-Meltener G 4,22 924 219 | 547 367 2 471 586 30 2 501 593 0 Bo 39 ——— 309 73 448 106 0 S 148 = O6 7 Eutin-Lübecker Eisenbahn N A 40,86 44200 | L082 33 020 S08 77 220 1 890 9 530 79 750 | 952 (Eutin-Lübeck, Gleschendorf- Ahrensbö) 0 S 4 196 O8 —— l 960 48 E 55 E 70 9 166 a 4 68 Gotteszell- Viehtacher Eisenbahn... . 24,97 3 900 156 10 830 434 14 730 90 79 14 802 02 O M Q P 468 | + 19 - 26 ] —— 9 I Z ] 69 Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn : 87,25 26 670 306 119 900 l 374 146 570 l 680 18 000 164 570 1 886 (Halb.—Blankbg.— Tanne u. Abzweigungen) 0 s 3 420 E “99 ——— 19 790 —- 997 + 16 370 + 188 E 1 O00 E 7370 E 199 70 Kahlgrund-Eisenbahn (Kahl—Schöllkrippen) . . 23 00 6 000 261 9 000 348 14 000 609 400 15 400 670 0 2 102 91 S 40 2 2142 98 —+— ) - 2056 90 71 Lam-Köttinger Eisenbahn. . .. N 1275 D139 2 5180 292 7 319 413 28 7 599 29 O —— 176 -+ 10 + 604 —— 35 - 7830 45 + 218 E J 58 72 Lokalbahn- Bayerische Linien?) . . ITE26 68 900 | 402 58 500 42 127 40 744 S U 210 §95 Aktiengesellschaft 0 21600 | 126 t O S »1 300 [24 + 520 20 780 121 73 München Württembergische Linien ?) . 15,06 DEAIG (78 S E088 21 699 l §46 0 94 793 2051 0 1323 | 87 | + 639 | # 69 634 18 - | i H 74 Ludwigs-Eisenbahn (Nürnberg—Fürth) s 6,04 32648 | 9409 O 12 S228 5 417 38S 2 5 506 0 2159 | 358 Lo | 20 2 294 = D001 I 2 bS 146 75 Libeck-Büchener Eisenbahn s e e s) 160,86 306 000 | 1999 407000 G 713 000 4 626 87 000 Z ) 188 (Lübeck-Büch., L.-Hamb., L.-Travem., L. Schlutup) —- 4 76 O 899 24 344 | + 79 20832 - 320 3 50 A A9 O 76 Neubrandenburg-Friedländer Eisenbahn... 25,68 6 700 | 261 14 500 | 564 21 200 827 » 000 9) 90 0 900 19 500 | 20 1 000 39 0 - | J T7 Nöthenbach bei Lindau-Weilerer Eisenbahn . . 578 1 500 262 2500 | 436 4 000 698 240 #240 740 E E E E48 S E 78 Schaftlah-Gmund-Tegernseer Eisenbahn . . 12,35 8 323 | 674 GH2O 496 14 443 E70 S 6 62 1 34 0 |— 3305 | 268 | + E a 3141 | 954 E 252 79 Württembergishe Eisenbahn-Gesellshaft?) ... L046 19 870 | 191 34 530 | 331 54 40 522 6 035 80 + 10,60 70 | 421 t 6400 | + 30 + 6 330 + 9 + 75 E 6 405 E 80 Württembergishe Nebenbahnen?) ......- 125,64 73 O 587 91650 | 259 105 380 | 846 3 530 3 91 874 0 + 1 000 + 8 + 4140 E34 + 9 140 1 2 -t- 60 - 0D 42 Summe 62 873 96 TS' G21 007 | 1 241 190 089 940 | 3 041 263 710 997 4 282 31 334 303 297 045 305 48S gegen das Vorjahr + 680,15 7868787 | 142 -+ 2641 079 | + 10 9227708 | 132 + 1345 060 3882 648 116 | | | | | | | | Die unter Nr. 11—15, 17—29, 31—66, 68—73 und 76—80 | \{efflenz—Billigheim, Rosheim—St. Nabor, Eritein—Ober:hnheim— aufgeführten Eisenbahnen werden aus\chließlich als Nebenbahnen | Ottrotkt; Erläuterungeu. betrieben. bei 32: Hansdorf—P.- iebus Lichtenberg, Muskau—Teuplitz 1) Die Einnahmen des Berichtsmonats (Sp. 4—12) sind geshäut, , 9 In den Beträgen find die Einnahmen folgender Eisenbahnen | Sommeiteld, Rausha—Freiwaldau ; die Einnabmen seit Beginn des Rcchnungsjahrs (Sp. 13—21) teils vereinigt: bei 53: Breygtalbahn, H-ßb2ach— Beerfelden, Kaiferstuh ah! geschätzt, teils endgültig festestelit. bet Neichseisonbahnen in Elsaß-Lothringen und Wilhelm- | Oithoten —W. sthoten, Neinheim—R ichelsheim, S-lztalbahn, Sprend- Die bei jeder Bahn und bei den Schlußsummen in zweiter Reibe Luxemburgbahn (yepachiet) : M 2 1 A lingen—Fürfeld, Worme—Offffsteia—Landesgrenz-, Zell —Todtna eingetragenen Zahlen geb n den Unterschied [mehr (+) oder weniger : bei 3 Preußisch n und Hessischen Staatselsenbahnen fowie bei 54: Arnstadt—Ichterehausen, Hoheneora— Fbeleben, Ilmenau (— ) oder 0] gegen das Iu rjahr an. Main-N:ckarbahn ( preußen, Baden und Hessen gehöreud) ; —(Großbreitenbach. 2) Berüksichtigt sind die dem allgemeinen öffentlichen Per- | bi 20: Haltingen Kandern, Krozingen -Staufen—Sulzburg, bei 56: Esperstedt—Oldisleben, G Fbeleben—Keula, sonen- und Süterverfehre dienenden Haupt- und volispur!gen Neben- Nhein Ettenheimmunlster ; Weimar— Berka Blankenhain(—Kranichfeld Weimar Nasten bahn-n fowie die von diesen mitbetriebenen s{chmalspurigen St1ecken. bei 21: Achern—Ottenhöfen, Biberah—Oberharmersbah, Doer berg einshl. Buttelstedt Großrude|tedt und Buttitädt—Mastenderg