1896 / 96 p. 18 (Deutscher Reichsanzeiger, Wed, 22 Apr 1896 18:00:01 GMT) scan diff

2000—6500 «A [1025 Ruff.B. faudw.H 1000 u. 500 „4 [98,00 bz r. ult. April 133, 808, 504134,00bz G Obligatiouen vou Banken. 2000—500 |103,25et. 6B eis c Bank .| 44 | 43 122806 | Bk.Orient.Esb.td.s4 [1.1.7 | 1009 Br. For . do. (105)|4 1000—200 Me 1104 40 bz Schaa ugs -V. 139,25 bz G Al, Eiern industrieller Gesellschaften. m(105)|5

600 „4 101/25 b 138/75G Allg. Elektr. Ges.j4 | 1.4.10/1000—50/]103 ,25bzB 10.0100) 4 2000—500 A 1101 ‘30 bj Elf, S@lei. Sia 129,40bz lin-Xab. rz. fi 1,4. 10/100 u, Sh Georg-Mar. 103)/4

5000—500 «e [101,60HG | Ostpreuß. Südb. 1.-1V./4 | 1.1.7 | 2000—300 & [10450G 5000—1000 « [99,7et. by G Suelkatn g 1 7| 1000 u. 500 Æ |—,— Mosco-Kursk

S4wed. St-Anl. v. 1890/3. L 117 10 Thle, 127,00G Stargard-Küstrin 1892 , 1 1 500 u. 200 M |—— Mosco-Rijäsan gar. 134 1.4.10

do. St.-Rent.-Anl. .

de Hop D y. 1878

do. Dyp. Sfr.

do. do, mittel

do. do. Heine do.do.Gesamtfbg. ab 1904

do. Städte - dbr. 83 O Mgen rz. 98

Bo 00 2 D D O Do Q bs C0 Gern)

Q S

A Mens | in Muti I 4 [des | Big 4500-300 Á gas Deutsche Klein- und Strafßtenbahu-Obligationen. Rjäsan-Koslow o fe Po | gy, Den, Molt: (1oBj8 E19) 1090-500 [108 ba S EINES 1888]: 10000---1000 Fr. |—,— do. Lok, u, Strb, (105)/44| 1.1.7 | 1000 u. 500 4 |—,-— Transkaufasische Obl. L gar. S-rbishe Gold-Pfandbr. 400 M 87,20bzG Gr. Berl. Pferdeb, rz. 1008 Nl: 10 2000—100 A [100,90bGHL.f. L Bure feme 3E L LT

pa purek. DO ri L l BU-PdI 0 U 04 Pl U 37 J

jene pand f pi J jus J J J J O S

©

2000—500 Æ 1102,10b üdd. Bod.-Kred. 168,75G Berl. Elektr. Werk 1000 1.500 102,9 90 E 404 [103,00 Ungar, Kredit-Bk. E do.Hot.G.Kaiserh. au endel (106) /4 626 u. 125 Rbl. M. [103/25 bz do. pr. ult. April do. do, 1890 625 u. 125 Nbl, M. 191 ,60bzG V.-B.Hamb.609/3 200.6Bco. Boch.Gußft. (103) 125 Rbl. Di, 191,708 Bre. Komm.-B. ¿ Buber.Œisw,(102 1220 Rb. 102 ,90 bz do. Disk. -Bk. 01.3.1 —, Centr Hoë.1T 199 625 NbI. 103, ‘30 biG Westd. Bodenkr.| 4} 3. Charlot.LWasserw. 125 Rbl, 103,00G Westfälische Bank (ie d. Gr. (103) 4040—404 102,90 bz fLf, Wien. Bankverein L Deffau Gas (105)

O

500— 200 —,— If8b.(105

1000. Spo e E OBI4 4 LL ; s -—200|—,— eBergb. rz L, ; Siem.u.Hls.(103

500 I—,— aliwerke A\@rsL. 4 6. Smd Ob, Doe 102,80G Son E (0 E Wilhelmsh. (103)

—,— ni 1: j

1000 u.500| —,— ed-Krupp (100) L A 1 Mrs Gu

1000 u.500|—,— aurah. H. N (100) 3E 13. : Schiff bligationen. 1000 1[100,25B Louise Tiefbau do.|44| 1.1. Don.Dpf.82rz100 4 | 1.5.11/10000- —,— 1000 198,20 bz B L.Lôwe u. Co(100}/4 | 1.4. do. 86rz100/4 |1.4.10|/10000-400 —_—

1000 u.50([110, 80bz Lf. | DI0U. &@HUBb.(105) 45) 1.1, : Ho: „Am.Pck.rz100/4 | 15.5.1 [1000 u.500]-—,—

0

900 u. 200f—,— u

Fark J bek J deni d O

E E e ZE=EE D

T 4 C T T L =YA ABIRN P A ARABI

do. amort. St.-A. = 405 4 69,00bzG 1099 6 —,— _ Spanische Sub. . 14 |ax vou . G/63,10G P Sa De L E I Loos do. do ber D es E S L è Be. t N N -. s f do. do. LX. etaiut be p, April Lts R Ausläuvische Eisenbahu-Obligationen. Wladikawkas Oblig. gar. 12% Rbl. M, |[103/00bzB do. pr. ult. April do. Gas 92 (105) do. do. 1, 1886/4 |1.5.11| . |—,-— Aan (n E us 290 Séx _—,—- Zarskoe-Selo 125 Rbl. M, |—,— Wiener Unionbank| 84 | 84 | 200 fl, [—,— Dtsch. KaiserGew. do. do. v. 1887/4 | 1.3.9 0 Es / 1000—-200 fl. S, |—-— Lo Le UN, Uneil tat /E8 Deuarmaa i do. E «Anlethe v.1880/4 | 15.86.12 . 1105,00et.bzG Beine Gold-Di E E n Le g.f. Württ Bl-Anst,| 7 7 7 e 600 s at Drtm. Uni on(110)/5 1000 N Ol A E (S, a v, T oi, O Do A dg do. Vereinsban t o. u.50:/99,60 Nolte Gas 1894 |44 . 500]—, 2a | NorbbWovbrul00ia | L2G R 101,75bB*E O Central-Pacific” re-1896 E Du, Draht (105) 44 1000 Nordd. Eisw (103)/4 | 1.4.10: f. | do. 189411100 L 106000 de geb

do. do, neue t. 85/4 | 15.612 .1101,70G M EA O Sér: —,— o 1896 1000 Es 10 Central-Pacific rz. f Ga TaTaD. gar. JE —— E 200 f. et, 110,30bzG en «Limburg .| 0,8

de do. Heine/4 | 16.6,18 s . 1101,70G c 31 6 De 1500 u. 300 &# |—,— do, do. r3.1897 1000 F —_,— Err / do, “300 fl: 99/80 bz o o 1 A 1000 g e Deutsche Eisenbahun-Stamm-Aktien. Graz-Köfl. S-A. —,— Luxemb. Pr. Hur.| 4 | 32/5]4

1000 s 90,10 bzG 1895| Zf.| 3.-Tm. Stlitcke zua Kas au-Dderberg| 4 t 18. Le E do. pr. ult. Ap ril

E Si E t d. Qo L)

R it erl bek Elen fb pract jam fand prr umd prmA jut o a0... 6M M D A0 ch . E O P t n C

I ADI, 1 IèO ks S

f pat jet

S EZES I pre brd bek mil enk puntk mrk jmd ren fern jan A bur puri. fremd

Rae EEi

J m R IANADI OD

Es J fark pat

gn aer?

G r E

500 76,25a76et.à76 2où

4 4 4 4 500 Fr. fe ,10bzG 1 1 el 1 el T 11

76,50 bz 5,90à76,20 tz [106 50bz I.f. 590 ‘Fr. 134,90 bz 134à134,50bz | 500 Fr. [134, 00bz S 133,80à134 ,40 bz 500 ar 500 91 95 bz 91 30201491 30 bz oll. 1165 ,00bzG 50 Lire 98,30ct. bz G

tamm-Prioritäten.

TAL Anleihe p. 65 A. ky. —,— do. Silber- rior. ]

E 82/60 ja O: 1-107 1000 s 88,00G rit 9 H Lemberg -Czernoro| 7 2 i L511 —,— Sard. Sekundärb. 1000—500 f 87/95 bzG Aachen „Masirih è 4 L 1 600 v 87,90 bz Dest.N.Stsh. rz 62% 4 149.70 bz Schweiz. Zentralb. 1000 g Ee Altdamm-Kolberg 14 §00 l 118,75 bz do. pr. ult. April ,90à,40à,506z | do, pr. ult. April inkl. Kup. 1. 6. 94 |64/25bzG Altena Seh j E T Oest, Nordwestb.| 54 | [5 | 1,7 | [130,25 bz Schweiz.Nordoftb t A U aao B A O E S do. A ul. Avril A 129,50à,756b4 | do. pr. ult. April c 29 Di 0 alba L! i. S, do. St.-Pr. R adi 600 « 1157,00bz G do, pr. ult. April : 38,750,806) | Schwe. Unionb,

50,00 bz G Futin-Lübeck 000 61,00G Reichenb. «Pardub. 4/1 i] 1. K-M 1 Transvaalbahn Seid ranff.Güterbahn 1900 u. 500 „6 185,50 bz Südöster. (Lomb.)| 4/s Ô 500 Fr. 41,607; Westsizil.St.-Akt, Iberft.- - Blankb. 1000——-600 M 128,75 bz do. pr. ult. April 41.69à,50bz De uts l E ers 500 fl. füvd. [24160 G | 08-Galis, (gar) 7 | 200 773 Æidamm - Kelbg.| 44 | 106, 40 bzG l Llibeck- Süd en . 600 4 155,90 bz t wGfan E fl. P. [0766s B BreclausgBei au| 1/8 Ga

g 71,10bzG do, pr, ult. April j 156à155 60A,75 by 54 inkl. Kup. 2. 1.96 [107,50bzG 4 2 Ahivt e 1 Setne gar.) - “| 120 Vtbl. M. [66,50 bz G Dort.Gron.Cnsh. 92 Mainz -Ludwigsh. 4 | 11 | 60,4 1121,506G L 125 Köl ha | Marienb. Mlawkta| 5 | 5

ile : 200 fl. 99,00G do. do. 73.1931 95,10 bzG do. pr. ult. April 120,80à121 60bz Itwoangor. ombt. 1 aba As e 10C 00 R TL.f SEOAO T A D L008 1000 s 2000 Marienb.Mlawka 4 [216 LL 600 4 192,00 bz G Motkan-Bref L F 1% T L M T Puß. Südb. 5 300 S [90B do Bo I FVEIE 162 loo 8 | Warsch. - Terespol :4.10/1000 u.1CORbI.M|— ras “e: s Ndschl.-Märk. gar 4 L 300 „f 102,19 bz bis do, Meins CIOL_ 1 00 Rbl Q I Aa. A Mie Me un

300 fl. S. —,— ü : Bz W 60 RL B , Ostpr. Südbahn 3 |4 600 «ck [94,00bz ; 500 Fr. 94,80G Aachen-Mastricht 1000—500 fl. Holl. [—,— p ult. April s 93,60à93,90 bz para ult. Al 1.7 L. P. 98 L SBLSSS 80D Ans N Kleinb. a g. Lok. u r

500 Fr. 92,20G Anatolische Gifenbahn 10200—408 « [89,25 bz G - „Hos 1.1. oa 500 Fr. 91/25 bz G E qu. 408 M 92.30 bzG Slingard-Pojen | 4 | 4 [41.17 | 300,6 [— Weichselbabn. 15. 4.16 | 1000-—100 RBL P Alten. Shmalsp,| 34 L -1.99| 1000 fl. oll I— Brl. Charl. Pfdb.| 0

R E N

E. , 59. do, B. 1 s Gold-Prior. 1:

do, do. 0. 21/55 by If.

ck09. do. pr. uït. kia ,— Dux-Prag Gold - Oblig. do, do, 120 05 bi Lf, E a as d 0, It. M il 21,00 bz _do. 0, 8 Artie ¡ N 94,20 bz nf ait a aat 83

0 ene Fei 94 49b do euer 29 V3 9 D. t A B90 do. w a6 9

do, Tonsoï. Anl. 1890 do. pr xivileg. Ank, 1890

hi O

19000—200 Kr. |82,60G fL.f. | Ghicago-Burlgt. rz.1927 300 —,— Denver-RioGrd, rxz.1936 300 100,25 bz JIllinois-Central rz.1952 300 Æ Kansf.-Midl. 49/9 rz.1937 2000 u. 400 Æ 1104,10G Manitoba rz.1933 3000 u. 600 A [100,40G * NorthernPacif. L. bis 1921 109009-—100 fl. 103,256 TL.f. do, do. I1.bis61933 5000-—200 fl. S. 1100,25bz G do, do. T. rz.1937 200 fl. —,— do. Nr. 1-10500xz.1989 390 fl. S. —,— Dreg.-Nailw.u.Nav.1925 200 Pittsb. B. gar. v. Penns. 1000—-100 fl, I—,— St. Joaq. ‘Valley. rz.1900 1000— 100 fl. I—,— S. Pac. of Cal. rz.1905-12 200 fl. 103 00G St.Louis S.W. 1. rz.1989

12000—200 « 1[103,00G St.Louis u.St.Fr.rz.1931

Ls us uo bus S

O

SA N I I J A fd m fd J D =

prai

Put pur jeu juank jus porto Yb 2j m s A J A N

16

S Ren a D E F î f La

Jab Pik Jaa ges pu pet Jank

ri Iofefb, Silber-Pr. oll-LDbligattonen ün irchen-L arcs gar. . E A C s Feine N - Bell, GarlLudwtgb.1890 do, do. pr. ult. April j Kaifer Ferdin. Nordbahn do, Loose vollg. .… .|fr.|y. Steck| K [110 60bz d-I, do. 1887 do. do. pr. ult. April 110,00à110,50bz B do. do. gar. Ungar. Goldrente große/4 | 1.1.7 0 f. 193,70 bz G M -Oderb.Gld.-Pr. 89

ck D

i o Lo Uri en T R

Wis

B ha pen Na Ey

—_ C

UTOE E Or A [uy A O O o DS pru

J} bunt farb J fart fun

pa

[4

E ERSSASE

Fc H Q

mak dund juni femct pack pruk jeaes S d e. .

Ha ank furt Jurck fend Punk je K

UPck- Jin pin pf pen Sen (Pck (fd (s

Pn A E EE D

Ero Es

68,0064 G 152,10 bz 124,50 bz G 120/40 bz 116,25 bi

O7

C C

O E S: B

do. do. mittel/4 | 1.1.7 104 00B do. do. do. Éleine/4 | 1.1.7 i; 104,00B N Silber-Prior. 89 de, do. pr. ult. April 103,60bz Kronprinz Nudolfshahn . 9. Kronenrente . « (4 | 1.6.12| 10000100 fr. ]99,80B do, (Salzkamm.)Gld. do, P pr. ult. April 99,60 bz Lemb.-Czernowiß steuerfr. do. G.-A. (f. d. eis. Th.)/3 | 1,1. 10 200—408 A 188,70 bzG do, do. s\teuerpl. do. Gold- Invest-Anl. 1, 1000—400 A 1103,75b;G Desterr.Ung.Staatsb.gar. do. Loofe ; f 279,60 bz do, do. gar. v. 1874 dos. Temes-Bega gar. 4. . |—,— do. do. v. 1885 do. do. feine d: 100 fi. —,— do. Groäuzungöne g g. do, Bodenkredit . 4. 5000-—-100 fl. _—,— do. do. do, Sold-Pfd dbr. 0 2400—240 Æ |—,— do. Ghog. Neuf. L. E 20. Srundentlast.-Obl[./4 | 1.5. 10000-—100 fl, 198,00G Lf. | Desterr. Ung. Gold-Prior. do. Spark.-Pfdbr. IV. V./44! 1.3. 2000—200 Kr. 1103,40bz FL.f. do. Lokalb. SoldPrior. do. do. T E 1. z 99,10bz Ffl.f. do. Nordwestbahn gar. Venetianer Loose .. ¡ 30 Lire 23,10G do. do. GoldPrior. Wiener Kommunal-Anl. |5 | 1.1.7 | 1900 u. 200 fl. ®. [109,10G do, do. Lt.B. (EIb.) Süriher Stadt - Anleibe L. 1900 Fr. —,— Oftrau-Friedland .

Türk. Tabacks-Regie-Alt. [L 13 | 500 Fr. |—,— R ir

do. do. pr. ult. April Reichenbg.-Pardubiß(S.) Deutsche Eisenbahn-Obligationen. Südösterr. ‘Babn n mb.) 1000 o, neuè 3000——309 „( - Is D Gokd gar. 300 A D D E 600 u. 300 4 Ung.-Gal. Verb.-B, gar. 3000—300 „« ; ne Eifb.-Gold-A. 89 500 M do. 500 A v do. 509 u. 300 46 j do. do. Gisenb. „Silb. enl. Vorarlberger

s 4 Es fork *

-

Ee fn R E E n K SSSSSSSE KKKKKRK

Sa UOLO p ps b f

Mo On

D L 1 N trafien

U“ B

hn-Aktie

LE

D

FFLELE T B P T P U as S o G E E

141,00G 146,50 bz G 175,25 bz 111 ,00bz G

188,50 182,256B 168,25 bz 354,50 bz 180, 00bz G 113 3/0063 G

108,00B 126,40bz G

135,25 bz 127; ,90 bz 124,758 73,00 bz D 333,508 125,30G 61,50bz G s 00 bz G 85,75G 93 ,00bz G 172 09bzG 194 00G 2061 bz 51,756 81,590 175,50bz G An 3,50G

123,80 bz G 112, 25 bz G 114 00bz G 84,20G 131,00bzG 131,00 bz G 96, (0bz G 185,00 bz G 178; TObj G 112,50bzG 79 25G 103, 25 bz G 120,25 bz G /200[135,00 bz G 98,20bz G 118,90 bz 172,75 bz O 181,80 bz G 21,06bz G 163,25 bz G 165,50 bz G 111,60G 115,09ebz B 112/50bz G 134,00bzB [‘e15 30G 87,00bzG 102 75D 246 0B 192, ,20bz G 139 ‘406; G 182,00 bz 153 75G 148, ,75 bz G 125, '40b1G 217,00 bz 120, 50G

308,7 75 bz G 108,50W 318,00bz G 113,50bz G 162,50bz 246 50

_—

SS

KKKKKKKKKEKK

S SSSSSE K

|

CGoOO0

500 Fr. 93,60G do. 11 Sraamnngnes 2040408 é 189,00bzG Ö N ck Amtiterd.-Rotterd.| 3 10000—200 „« |[89,70G do. 408 A 90,70 bz G AULLEL Gs Sisenbahn- Slame nd, Siamnt-Pricr, Aktien, S 2 1.1.96 1008 983061 Bresl.Glektr.Str.| 8 200 fl. S. 117,25 bzB Egypt. (Keneh- Afuan) 20 £ S2 E Aufsig-Tepliy . a - 15 n L1 |c%g. a. 500 fl. 8. W.|—,— Gotthardbahn . .| 7/5 1.1.95| 500 Fr. 173,6Cck5 do. Straßenbahn| 8 2000 u. 490 „« [104,60bzB Gotthardbahn 1000 u. 500 Fr. [102,80G Bzhmtshe Nordb. ¿L 150 fl, P. do. pr. ult. April 173, 80A174 ;10bz | Kref. -Verd. Lok.kv.| 54 2000—400 6 [102,30G Italien. Eisenb.-Dbl. gar. 2900 1. 500 Lire |52,30G do. pr. ult. Apr Italien.Meridior..| 69s] [4 | 1,7 | 500 Fr. 1121, 20 bz Gr. Brl. Pfdbhn. 12} 200 fl. S. 111,40bzB do. do. kleine 500 Lire þ52,40G Brünn. Lokalbahn L O 7.95 200 fl. S. do. pr. ult. April 121 ‘10A 25à 10bz Hambg. Strßenb.| 3 600 e 116,25 bz do. Mittelrm.-Obl, ftfr. 9000 u. 2500 Lire 195,50 bz i Buschthörader B.|10F á 200 fl. P. j Stal, Mittelmeer 9 |— 4 | 1.7 |12500—500 Li rel91, 60 bz Pedro do. | 44 200 fl. S 111,40G do. do. Teine|4 500 Lire 95,70 bz : do. pr. ult. April 202,25à73,60 bz do. pr. ult. iy 91,30à,40bz agdeburger do. | 6 1000—100 fl ps _,— : Tsak.-Agram F E 200 fi. E. 110, 9061 G Jura-Simplon / -—— p | 1.1 200 500 Ee 105,75 bz G Stettiner do. | 3 L E po E i Dux-Bodenba ¿ 11 abg. a. 50 fl. [132,00G do. St.-Pr.| it A 4 L —,— Ver. Eisenb.-Betr.|

A j s g Lagerhof .| 2 600 1125,00G Gelfernkch.Bgw.| 6 | 7 [4 |1. | 1800/600]167,25 bz G j Mrk. Masch.Fbr. (04102020 G“. G do, do, St-Pr.) 5 (00 (123-006 s | Q: hr. ult. April] 168,70à,808167/20466,50k67,20 by | Mêrt.-We Sfr y 0. Zudentv.

3000——500 « [87.00B Industrie-Aktien. do: Mas Bon 1000 1150.75bzG | Gg. “At tan 1 | 1000 [91,7063 B | Magd. Allg. Gas

9000 : 600 1279,0Cbz¿G do. eine 91,70bzB do. Baubank 9000 L pre ee N S (Dividende ift event. für 1894/96 resp. 1895/98 angegeben.) Y “Buden, 600 187,60bzG do. Stamm-Pr. 109,90 bz do. Bergwerk h 0 adetja

S | | Hins/Stüte zu 2000/400|351,50b kl. f. | do. kleine 109,90 bz Mannh. Chem. N Fr. 0G Dividende pro |1894/1896|8t.| Le d | o. PappenfcHr. 600 1108.30G Germ. Borz. Att. 78,9% bz G Marie, konf. Bw. | Ahrens Vorz.| 4} 1.10/ 1500 [113,005;G u Nüdrsd. nt.

1000 Fr. e ) 1000 |94,75bzG | Gerreshm. Glsh. 130,00B | Marienb. -Kogn. 500 Fr S Bobr. kony. L.10| 1000/800]197,00bzG | do. Wilm. 1000 [750,00 bz G Ee f. elektr.Unt. 167,00bzG | M\ch.u Arm.Str Böhm. Brb.| 9 | L1| 600 1253, 50b;G O Sram,

Fr. : E ; 500 [125,75 bz Giesel. Prtl.-Zm 113,50 bz Maßiener Bergb. E Friedrihshn.| 0 |— (4 |1.10| 600 [99.00 | Bielefeld. Masch. 1000 |306,00bzG | Gladba Spinn. 19450B | Mech. Wb. Sor. 1000—500 Lire |86,50G Hilsebein . .| 6 | 1.10| 1000 |149,006¿G | Bismarckbütte 600 |210,00bz@& I Glatb.Woll Ind. 146,90 bz Mech.Wb. Zittau 5000 u. 500 Lire 55,60 bz Kaiserbr. 1000 [126,90bzG | Bliesenb. Bergw. 1000 1145,50bzG | Gladb. &S. Bg. —,— Mechernich. Bw. 500 Lire jtt Königstadt. . 1600/600/150,90bzG | Boch.Bgw.Vz.C 1200 186, 50bzG | Glauzig. Sudert 118,10bzG | Mend. u.Schwrt. 1000 fl 100,40B Landré{Wßb. 1: 600 |248,25G Bochum. Gußst. 300 [156,25 bz Görl. Cisenbhnb. 217,80bzG do. do. St.-Pr

1009 fl 100'60G Mnch.B. Vi. 1200 1137,50bzG do. pr. ult. April 96,40à155,50à156 bz | do. Maschinenf. k. 220,75b3G | Mix u.Geneft 1000 fl, 100 60G Norddeutsche 1090 1135,00bzG ] Bonif.Ver.Bgw. 300 1[111,40bz Gr pinec Werke| 4 91,90 bz Möller u.HSt.P 100 £ 102,80G Patenh. abg. 300 1243,00bzB® Beauns&w Kobl, 600 1107,90 bz Gr.Licht. B.u.2g 55,10bz G Neufdt.Metallw. 500 Fr as Pfe bey : 1000 1202,00bz -;&® | do. St.-Pr. 800 |124,590ebzG | Gr. Lichtf. T.-G. 330,00G Neurod. Kunst. A. f : SchônbS@l. 390 1243,50bW7" | do. Futesyinaer. 292/800 1173,10G Dia Maschinfb.|2, 600 14113,10G Neuß, Wagenfbr. Schultheiß . 1200/800]295,00 bz GF | Bredower Zucker 600 174,40bzG ann.Bau StPr 500 100,00 bz Nolte,N.Gas-G. Spand. Berg 1000 1145,25bG S j Breest u.Ko. Well p. St. |—,— do. AAUS St. 500 1219,90 bz Ndd. Eisro. Belle

600 [142, ,40bz = | Bresl. Oelfabrik §00

Union Gratw L 94,75 bz b.-W. Gum: 1209/20: 1538,90 bz do. Gunumi . Vereins konv. 300 1157, 25bG ch do. Spritfabrik 1200/00] 132,25 bz G Ey Brüb. k. 400 1128,00H do. Jute-S in. o. St-Pr. 1000 [176 ,00bG 2 Bresl W.F.Linke 300 [192,90bzG | do. St.-Pr. 400 [146,759bzG | Nrd.Lagerh. 1000 1169 ,00bG : | Brüxer Kohlenw.

ie |

J pk dend jer pur J

© S

R R R E E

1A ADADIA fd

—A i LO bmi f A A J t

i = S2

L E Tre pes fsdviiia petiea pes pes jn gui gea W S. S + . * S @ S p

tor E Baan

200 3e Kdn. Willemlik1. Niederk.

150 fl. S. E do, do. kleine

400 A 86,10G Livorao-Flsrenz :

5000-——200 fl, |—,—_ Macedon. Gold - Priorit. |:

500 Fr. 71,90B do. do. do, ¿ 506 Fr. 71,50G Deste de Minas

200 fl. S. 110,30B Portugies. Eisenb. 1886/3

2000 u. 490 Fr. |101,90B do. 89 ex. Kup. 1. 4. 96|—

200 fl. S. —,— Sard. Obl. ftfr. gar. I. 11.4

5000 fl. 105,50G 20. do. Eleine|4

1000 f. 105,69bz G Schwceiz. Zentralb. 1830|4

es 105,60 bz G do. Nordostbahn . . .|4

105,60bzG Serb, Eisb.-Hyp. Lit. A.|5

5000-100 | 102,20G Sizil. Gold-Prior. \trfr.|4

10C00—200 —_,— do. do. 1891 ;

3

5

4

4

4

3

S *S

prak e

T Fe p et prak

O H 1 H H 1 D e (Pr P S Ex

rad f pak —)

0A A AIAIIN

lidamm-Kclberg . ergisch-Märk. II[. A. B.|3 do. D: L O: BGerl.-Vtöd.-Yè D Lit. A. Braun chweigische do. andeseisenbahn È Brölthaler Eisenb.-Ob[. Halberst. Blankenb. 88-90 do. do. Tony. 1884 Magdeburg -2 ar. ; agdeburg - Wittenberge: atnz-Ludwh. 68/69 gar. O do. 75,76,78kv. do. do, v. 1874 do, 00, b. ae do. do, Mecklb. Fricdr.-FranB.

. E . pk Jn fend bnd fensh pet jed jonand jene

o

M it e pee pad prt pat pen fend per pak jeuek jar jerenk furek Pack jak ats - D E: D: E M t

n P f fa f f f F fa ma f En Pa ba S Pr trtgrk tes pes dees

bk pad pra 5 Rem

|[1TTSIST 16

wod

s © 5 S D Us D D L J

E Or i D 0

p T T N

U S hs i (Pn J Pr fert bert Pak S I

prak S para jam jak jun bs des þ

s ai

DTND ai

E FESE R S N E

® . . . . . .

. Puk prets pre Jenn fanack pre Ink unm fk funk pmk puri prak Le bk brd bend pen

Süd-Jtalienishe A—H. Große Nuff. Eisenb. gar.|3 N. 190,80 bz gr. 2 do. do, fietnae JIvangor.-Dombrowo gar. 43 t. |—,— æ | Transvaal (Gokd) 1891 Koslow-Woronesch SBL 4 101,40bz = do. do. 1888

do. do, 1889/4 101,40G Tf do, do. 1890/4

_— Kursk-Chark.-Asow ObL.|4 | 1. aon 100— 1000 £191, 30 bz do, Oblig. 1894 101,25B do. do. 1889/4 1000 u. 509 # [101,39bz fL.f. Wilhelm-Luxenthg. B.1X

Cl n i j i j T p prt juni t j ———=_—=-

=—J purck pur G O Ed 4 15d. 19 pa fn. fa

D

L

he

5

G I E R T Ta? s

t O00

|

ezlllllæo[ lll lw] | 1802] |

©

Éa Éa | Ex 5 Ex 1

baer bund funk pur job pra brand fand femer jmd pre purank

s bo bo jf Do f L J 09 QD pk Bendk bert prr pruent pre perz pmk pruch fred jer bam pet rad jc ek prunk J} pmk bd D

E E Le Lad Lat OSOoOO00

de de Or

B —_— 1 bo p a er CEASPRSS _—

Go O 9 Jett dae R) I =Y ik i jp Mas C bi C D

O I EToS P R P P E E | R E

4ST 2TH

Pom.Hp.kv.rz.100/4 | 1.1.7 13000—1501100 00G St.N.H.Kr.b1905|33| 1.1.7 |13000—260{101 ,30G Diskonto -Komm.| 8 | 10 [1200 u.600 208,90 bz D Deutite n T B gden do. 111. IV. neue 3000—150/100,00G Südd, Bov, „Kred. 4 | versch./2000—10/100/50G do. p. ult. April 1209-104204 50208 10b4 ERLEEr PYPSLYETE , P. Hp... uk. 1900 ./3000—150[103,40bzG do. do. 34/1.4.10/2000—100[100,70G Dortmd. Bank-V. 300 [122,30G » N an, Deff. Pfbbr./4 | 1.1.7 |3000-——200/101,75 bz G do. FilVllLunk 1904 [d 5000—1C0/105,50bz G Westd. Bdk. uf 1904/4 | 1.4.10/5000—10C[105,20G Dresdener Bank . 600 [155,75 bz Viktoria. . 100 fl. 1295,00 bz do. Bergok. do. :800/20c]116,50 bz G do. WUk. Brm. Braschw. Hannov. do.IX.uX.uk.1906 /5000—100/106 ‘00 bz G do. do. fnbb. 11/4 | 1.1.7 5000—10C{/103,00G do, pr. ult. April 154,90à155,60bz Bergische 1000 ; Bußke&Ko.Met. 1000 [142,00 bz Harp. Brgb.-Gf. 600 1156,80 bz Nordstern Brgw. Ix. X.LE u. 3V.Ponv. 5000—200/99,75 bz G do. konv. r¿.100 .7 |3000—-150 100; 00bzG do.do.TI1.uf.1905'34| 1.1.7 /5000—100 101,30G Dresdener Bk.-V, 1000 1i19,00et. bz B Brieg.St.Br 1000 146,10bzG Cartonnage Ind. 1009 |215,60G do. do. ult. April 60à,50à,G0à 25à,50bz Obers l Ghamoi do, L-VIIL Lil, {I fv. 5000—200 99, ,90 bz G D A A E ./3000—150/101 '60bzG do. Kr. A.f.J.u. 3009 141,40bz fl.f. Dess. Waldsch 1000 1245,00B @afsel Federstahl 1000 206,00 bzG E, Mi{Gfbr. 600 1188,75 bz G nb.Bed. do. Il. u. XiL 5000—200/100,80bzG | Pcß.Bdkrd, rz.110 1.7 /3000—?75 [116,00G Gfsener Kred. Anft 600 1143,00ct. bzG Dortmunder. 000 Ti do. Trebertrod. 1000 1540,00bzG ] Hein, Zehm. WUb 1000 } —,— do.G.-J.Car.H. E XVIII. 5000—200|—,— do. (L V. VL rz.100 ./2000—75 1109,50G Bank-Aktien. Goth. Grndkr.-B, 600 1127 ‘00G Dortm. Löw. 1906 1223,75G Charlottb. Waf. 1900/300/238,00bzG |} Hemmocr Prtl.Z 500 1124,00ebzG | do. Portl.-Zm. 3 5000—-200/100 0B do. IV. rz.115 3000—-100/:16/60G Hinstermin 1. 1. zu 4 °%; auSgenommen Reichsbank: 31, °%/, 1, 1) | do, neue 409% 600 112:80G to. Unton 00/100] —,— Chem. W. Albert 1000 [135,25bzG | Hengstenb. Mas 1000 1171,00 ebzG | Opp. Vortl.Zem. Dts. Grd. Sctha do, X. xz.110 „T7 (3000—100/113,30G u. 1. 7,, und Nostocker Bank 4 °/, 1. 3.) do, rivatbank 600 [120,50bz G Düff (Hoefel) 1000 [165,00bzG ] Chem Fb.Buckau 300 |—,— Herbrand Wagg 1000 [149,50bzG | Pafs.-Gef. konv. Pr.-Vfdbr. T. 309 123,75G do. VIL VIIL LX. ./3000—1090/101,70 bz G Div. pro|1894/1895] &tüge zu 4 amb. Komm.- 200,Bc0.|129,90 bz Sn E 1009 H E Chem.Fab Milch 1000 131,10G Hibern.Bgro. Gf. 600 167,75 bz G Beg Masch. do, IT. Abth. 300 [118,906z3G | do. Ullr. !00ul.1900 .10/3000—100/103,50 bz Aoga: «Disf.-Gef.| 64 | 63 | 1000 1132,00et. bz B anb. Hy "Want 1500 u.750/160,30 bz G Hessische . . 1500/8300] 126,30B do. Weiler 1000 [245,90bzG |} do. pr. ult. April 30à,50à,30à168 60bz | Phôn.Bw. Lit. A do. TIT.TV. rz. 110 3000—300][195,00G do. 1. 3. LOOuUF.1905) 3000—100{105,50 bz G terdam. Bank| 7f | [200 fl. holl.|—,— toben, 7560 ji18,50B Klostbr ‘Röd. . 1288,00B Chemn Werkzeug| : 300 1125,00bzG j Hildebrand, Mhl. 1000 |!:63,80G do. A.abg. do. V7; 100/ 3000—300/1C0,25G do. XL. rz, 100 5000—-100/1C0,10G Antw. Zentralkark 3 | 300 Fr. |—,— öln. Wechslerbk. 600 [105,80bzB Lyz.Br.Nieb. 1000 1209,75 bzG | Concordia Brgb. 1000 1159,90 bz G Bre Masch. 1000 [144,50bz ietschm., Musik I VL, 3000—300/[103,60G do. L. unk. 2904 .7 |5000—100/101,30G Badische Bank . 300 I—,— Königsb, Ver.-Bk. 600 1[106,70G PofenHugger | 1000 1149,80bzB | Concord. Spinn. 1000 1222,80 bzG d. Borz. A. ko! 5 1200 [117,75 bzG uto Steinkblb. do. VIIL.unk.b, 1908 „1.7 |3000—300/104,40GW Pr.Ztrbd.Pf86/88 ./9000—100}/100,00bz G B. f. RKheinl.u.L W. 309 121,70bz Leipziger Bank. . 1000—750/157,75 bz gr.f. MNReichelbräu . 1000 1203,00bzG | Gonsfolid.Salk. 1000 1211,50bz3G | Höthft. Farbwrk. 28 1000 1422,50 bz - Pr. do. VIII. 34| 1.4.10/3000—300/101,40G do. 90 unk.h. 1900 9000—100/103,79bzG | B,f.Syrit u.Prod. 600 172,75G Leipz. Kredit-Anft, 300 |211,50G Rostocker. . 1000 |—,— Courl Bergwerk 1000 [125,25 baG | Hörderbütte alte! 0 600 112,25 bz G e Bas Dtsh.Grdsch. Obl./4 | vers.|3000—100 101,20 bzG do,94 do. 5000—100|101,00bzG | Barmer Bankver. 600 1129,50G do. Krd. u.Sparbk. 10090 1122,80G Schöfferhof . 1000 [192,00bzG | Dannenbaum . .| 2 1009 1101,50bzG do. konx. 300 [15,90bzB reßspanfabrik . do, V unk. b.1904 ./3000—-100/105,00 bz G do. 1896 uk. 1906 9000—100/102,00bzG | Baseler Bankver. 500 Fe. |—,— Lüb.Komm.Bk. ky. 300 1128,50 Schwabenbr. | 7 1000 1133,25G Danz.Oelzm, Akt. 600 198,75 bz do. St. Pr. 1000 |—,— auhw. Walter do. IIL.IV.|: ./3000—100/100,60 bz G do. Komm.-Ob], 3000-—100/100 00bzG | Bayer. Handelsbk. 200 l.füdd.]—,—- LuxemburgerBank 250 Fr. |—,— Wicküler. . 1000 1195,10G do. do. St.Pr. 1000 1107,00G do.S1.Pr. Litt. A 1000 1107,00bz G } Ravensb. b. Spinn. 90. VITVITIL ./3000—100/101,20G do, 1896 uf. 1906 9000—100/102,00bz G Berg.-Märk. Bnk. 600 I—,— Magdeb. Bank-V. 600 106,00et. bz G Äccumulat.-Fbr. 1000 [165,00B Dessauer Gas . 300 1205, 50G lies Wagenb. 300 ¡168,00bz B A SP.LcA MIS Hypb. [7..-L ./3000—200/113,10G bo.Hp.A.B. 1.120 „7 |3000—150]—,— Berg.-M. Ind. G. 600 [114,60bz Magdeb, Priy.-B. 1500 |[112,00B Anilin-Akt.- 2 500 |221,00bzG | Dt.Kred.uBaub. 300 [115,00B üuttenh. Spinn, 500 |101,00bzG | Rhein.-Nf\. Bw. do, Do, 1.7 |5000——200/101,60bz G do, L-L, rz.100 -/9000—200/101,60bz G Berliner 2 Bank . 1000 11152 5bzG | Malflerbank. . .. 600 [108,75 bz B A-G. Eier è 500 /88,10G do «Gaësglühlicht 1000 1905,00 bz G ugo Bergwerk . 400 |—,— Rhein. Anthrazit do. do. 4. 300 de. L. I unabg. ./5000—-200[103,90 bz G do. Kafsenverein 3000 1127,80G Medcklenb. B. 409/( 5906 1105,75B A.G.f.Mont.AB 1000 [128,50 bz G do. Jutespinner. 600 1144,10bzG Sa ps 500 158,90 b1 Rhein. Metallw. o Do, 34/ 1.4. ] 3 do. unt.b.1900 abg. ./9000—200/103,90 bz G do. Handelsges. 1000 u.500[148,50bz G | Med. Hyp.-Bank 600 1160,75G Adler Prtl.-Zen. 34,00bzG | vo.Metallpatr.F. 1000 1336,00 bz G nt nes 300 ¡176,50G Rhein. Sthlrork. do. IX. unk.b,1905|34| 1,4. ; do. ULILunt.b 1906 (2000—100 105,30G do. pr. ult. April 148,50à 75bz | Mein. Hp.B. 70/6 300 [131,00b6zG Admiral3gartenb 1000 183 ,10et.bzG | do. Spiegelglas 600 1131,75 bzG Srscrich ph t. 1000 |163,50bzG | Rb. Wstf. Kalkw. Dresd. Hyp.-Obl. 4, do. X1III. u. XIV. ./3000—200/100,60bz G do. Makler-Ver. 1008 1127,80G Mitteld. Kreditbk 300 1109,80bzG Allg. B.Omn.G. 300 1263,25 bzG do. Thonröhren 600 1139,25bzG | Kahla Porzellan 1000 1288,590bzG | RiebeckMontnw. Ertf: Hyp .XIV. 4. Do. XXI-ILXIL, uf, 1905 ./9000—100/101,30bzG do. Prod.u. Dad. 300 [116 50G do. pr. ult. April —,— Allg. Elektr.-Gs. 500 [239,75 bzG | Donnersm.H. kv. 600 1151,75 bz Kaliw., Aschersl. 1000 1138,75bzE ] Rofiß. Brnk.-W. Dyp.-Pfdbr. 1.7 |2000—200[100 ,90 bz G P:.Hp.V.A.G.Zt. [h./5000—100/100,20B Börf.- Tee 600 1114,00G Nat.-B. f.Dtschld. 300 [141,40bz AlsenPortl.Zem. 1000 1220,00bzG | Dortm. Un. „6300 300 I—,— Kapler Maschin. 1000 1119,00 b6zG do. Zudckerfabr. do. 83 u?.b.1900 1.7 |2000—200/103,50 bz G do. do. 1905 .10/5000—100/105 00G Braunschw. Bank 30C 1112,30G do. pr. ult. April 141à140,80à141,25 bz Alum. Ind. 509/6 1000F.|—,— do.St.-Pr.Lit. A 300 143,90 bz Kattowitz. Brgro. 1000 1155,75bzB | Sächs.Kmg. V-A N ale. 1.7 |2000—200/100,00bz do Po; ./5000—100[100,00B do. Kreditbank 300 [108,80G Niedersächf. Bank 300 185,25 bzG Angl.Knt. Guan. ! 98,40 bz do.do.p.ult, April 43,30à,90et.à,80bz ] Keyling u. Thom. 1000 [122 75bzG | do.Masch. Tony. do. konv. «1.7 /2000—200/100,00 bz Pr.Pfdb. B.XV11 do.-Hann. Hypb. 600 1139,50G Nordd. Grundkred. 600 u.1200/109,25 bz G do. pr. ult. April ——,— red Bau-Gef. 1000/80c]— ,— Köhlmnn.Stärke 300 248 00G do. Thür. do. unk. b. 1905 -4.10/2000—200/101 ‘2b unkdb. bis 1905 5000—100/101,30G Bresl. Disk.-Bn?k. 609 1118,50bzG | Oberlausizer Bnk. 600 I—,— AnnabgSteingut 185,90 bz G Chamotte . 1000 |—,— Köln Bergw. . 600 1177,50bz do, do. St.- «Pr. I Hypb. rz.125 1.7 11500—75 |—,— do. Klb. ObI. uk.1904 5000--—-100/102,00G do. Wechslerbank 600 1106,25kzG Oesterrei d Kredit 160 fl. P. 925, 00 bz Aplerbeck Steink. 140,00G Di Drht.-Ind. 600 18350bzG | Köln-Müsen. B. 600 135,00bzG do. E 1.7 |3000—100/100 ,25 bz Rh, Dp. «Pfbr. 90 ./3000—100]-—,— Brüffeler Bank . 500 Fr. |—,— ps W ult. April 224, 104224, 70 bz Archimedes . 109,30bzG j h .Wag. 1900 1199,60G do. do. konv. 300 173,00bzG Saline N unk. bis1900/32] 1.1.7 |3000—100[101 ‘20 bi do. S. 63-65 2000—100/[100,20G Chemn. Bk.-Ver. 300 I, Länderb. ab fl. G. |— Arenbg. Bergbau 625,00bzG | Duxer Kohlen kv. 1000 1175,50bzG } König Wilh. ly. 600 1134,50bz Sangerh. rh, Mas (22 Do L. Do. 1.7 |3000—100}/101 '20bz do, unk. bis 1902 2000—100/104, 25G Coburg. Kreditbk. 300 1100,80bz Oldenba, Sp. Bb 181 „50bzB orop Walzwerk 74,50B Dynamite Trust 10 £ [163,60 bz G do. do. St.-Pr. 1000 1205,50 bz Eger R L 1,7 |3000—50 1100,10G do. ./2000—100/100,20 bz G Dänische Ldm.-B. 60 |—,— Osnabrüer Bank e 145, ‘'00bz B Barg, Lagerhaus 131,00bzG | do. pr. ult. April ,10à163,60à,90bz | König. Marienh. 600 164,00bzG ex Gruben do.1.1.08 4340/0 abg./4 | 1.1.7 |3000—50 |101,00G bo.69,70,71 uf.1904 5000—100]101,30G “ria v Privatbk. 1500 [149,50G tdeutshe Bank 117,30 Haug, BerlNeust 92,50bzG Seer MUTA. 600 195,50 bz G Bes, Prall. 1000 1236,75 bz E do. unk. bis 1900/4 | 1.4.10/3000—100]103,70bzG | do. 72-74 unk.1904 5090—100/101,30G Darmit. Bk. Gld. 2590 fl. {übd.]—,— Olisries Bk. 6090/0 —,— do. Pumboldth: Egestorff Salzfb. 1500 1147,60G Körbisdorf. Zuck, 600 1121,2ò bz 6 s do. do. 1905 « /3000—100}101,30bz G do, Komm.-Ob[. 1000—500/[100! 00G do. pr. ult. April je Petersb. Disk.-B. Ii do. Kaif. W 53,90G Giutracht Bgwk. 1000 1130,50bz G baudhamme „Gf, 1000 19328 E t t do. do. 1907 - /3000—1001101,40bz3G | Nh.W.B. uk.1905! 9000—100/105,30G do. Markstücke 1009 1154,10bzG do. Intern. Buk. I—,— s ott Elberf. Farbenw. 1000/r00c1330,00 bz G Hane ( j 104,50G dai Berit do. Präm.-Pfbr. ¿ 300 do.unkdb.bis1904 5000—100/101,10 bz G do. pr. ult. April 153,75à1546z | Pomm. Hyp.-Bk. 143,75 bz G do. Kl, Grdmansd. Spn. 500 191 75 bz 139,25bzG oble MttldBdk. 31.3.1906 5000—100}101, :10bz G s Bodenkrd. ./3000—1b0 E Darmst. Zettelbk. 300 |—,— os. Provinzialbk. 109,10G Or Anh, ers Swe reo 300 1161,25 bzG edi E 153,60 bz E Lein. Kramfta Ytordd. Grndkr. ll, 3000—300/[100; '10b1G do. do. rz.110 DefsauerLandesh?, 600 1160 2% bz reuß. Bodenkred. 145 ‘00bz G 0. Baz.-A.- ein-Jute A 1000 1113,10 b¿B do. pr. ult. April 154à154,40bz | Shön.Frid. En do.TIV.V.uf.b 1903 3000-——100j103 50G do. do. Deutsche Bank . 1200 u.600/[186, ‘Oel bzB rb, tr.Bd. 709/06 177,50bzG do, Charl. Bau [öther Mas 1000 1135,80bzG |} Leipz. S 140,90 bz Tee do.VI. unk. b.1904 3000—100/105,00G do, unk. bis 1903 do. pr. ult. April 1862186,50à,10ù ‘40bz r. Hyp. A: 0 136 25 bz G N Dampfmühl raustädt. 1000/s00]124,00bz G | Leopoldsgrube . 106,75 bz G lektr. do. VII.un?.b.1904 3000—100}101 ,40bzG do, É do. neue Ser. VI. 1200 [181 10bz r. 4113 00G “4 SuE E reund ei 1200/300|248,25G Leopsldshall. 86,50G «Knaudt do. VIII.uf. b.1906 101,50G do. do. I. Dt. Eff. Din ses 117,2 5G Piandbriefb 130,00 bz G p Sal -QuE utfb riedr. Wi 1000 1130,00bzG do. do. St. „Pr. 124,00G A —,— Eines, Leob: 1347 5061 G SE Lena 300 |61,00bzB Sr innRennu Ko 300 [95 60bzG j Stadtberg. Hütte

O R

wW—

e E Ell

bk jak emb Prunk frem Þadk m] rend J juni 4} þrmd J J

® p nd prr prt pra pm jen

Ey

S 1A 16 16e. Ha a neretes

E [1 _— O tOr- 5

S ents ir I J a J f bO C5 bk fas Q jem O I

O s J 00 D 00 D Is Fk J] Pank Fred Prt

A O I unt funk m J I fend Junk G] 2 funk funk funk funk fk

ak pri pa ps

badi pad E ian

b Im prnn D fue prr jed pan pern jak P S . pa O

4 Da pas ps gs fas cln

bank b

[S S A

Nr V pte dr

s r RES

P5555

09 O C7! if»

-

Ps 1 s V 1j ¡P 1 fn 1 Jin. 1 Bf (Sn 1j Ba A I

E E E Ee pank jak LI fra o m an fu fd Jed prr &

V L C Le = e 22 _—

OON R ND tor

4 2 Md H Gas pee pt Fred pla fait duk Det Gat but T 2 5 L pi As A s D

S pes pen R “SS [e «Hd ] S tk funk bank bunt S bri =Y =J =y I js

p *

bera pas fene ean mer pen P dp drt

O

bek juni fa j de p D P P e E

c M Uo Cn E M J C O s N I I N

bp 475

Uo G5 U TS Fm I S S t writ O0 A

L

_——

par

E

R 1 E11 Ma M D 1 16 1D I 6 M P fn Da N fn H G S Se Un 16ck En H E B B E E E E E E

pa Ds gie, Sek, di

g Pr bnd pmk perk 5

h O O

siven pra Pun merk pem pmk ED jen jm: E S: S Se

_—-

O

m

D fk S 1 Pad O O s Ps brs D LA A Eg ua ua Junk La Ja I

I =S] || [B] | tor

t bf 1 S Af. 1 06 IEn- ¡fn 6m J 1E f r A da [ay A PES

bed O

e“

J i D =J_- —_ ©

de [S

E RE

J A

I O 5 d G

o O S [2 | | o |

a Dk Deb Den fmd pk prnk jen pemks pet pur jur S S @ G B bt 1D. Lak Dek prr Predi ble per ark pur Jud F

pur jet pmk S5 O

42ck V ja a

ctr p S S aactes

Aa N bi C r

ma

O

|

rôr-

S eA Ss Mi

b I imi þ

M i S s

P E E S

bd p Drs

Fk J Punk funk J fred funk F fs J J

S [= D

SET

o [S] |

Pr E pak bund d

J fe Hf Punk D Pert 1 Pi S TLO J Pan Parti furt Tat Dn À

= a

* E 0 M“ Se M bnd jed J pri 2J jumò J bek pmk puameh 25] pacck part H predk jed

POOROON brd pet jd fund fert jeu jrenb

_—_—

200 D R D D DRN En 1E I Jak pk ank J I Jeb

9s hak Sikk hoatl Jul: Zl" i

Pp ri e | o pk D 00RD

Il T TETA&| . Q Lmd

pmk P p A i A I Ó

È R

s o D pi Fl IoSel lele] || Soll] |

R

pk j

m O k Fnd bum jenek fund fra jun bek A pt

Q . =+ i jd pre pa E penak

R} Junk J funk:

[ny S Ta

E pi prak pn permni. prak renn

L A A

DORB 2

fälzishe 12000—100/100.70G St.N.H.Kr.rz 116 0m. DyÞ.L.rz.120 3000— 150} —,— do. de, 14.110 do. I.rz.100| 3000—150[100,00G do. do. rz.100

10 P P f f aa ale fn m Af D e O E O O V E E E E E O Un VE E E E

S R TR S [a]

Sl 112]

P k Prunk preis pen pak arat

Jr id ded pet hes

bk pmk funk prak porn pen

Nürnb. Vereinsbk. ./5000-—100/100,50bz 00. Do, JIT Dt. GenofsenschbL. 119,50bz ealtreditbank . 19,2 bz G B a Leyk. Joseft. Pay. Dt.Grund 1dsuldb 134,50bz G Reichsbank . 158,75 bz G A i neue

Dt.Hyp.-Bk. 75% 129,60B Rh, Rb.-Westf Bokrd. Anst

3000-—200 102,50 bzG Deutsche Nat.-Bk. 114,10G

Sea Eisen.

129/40 bz rge / v ä 1000 [151 50 bz G do, konv.

'

1 D: D S 10 1 f 1 ch 11 Ei 1 18a. in 1 1a 1 _

egel] ll] S511]

T5 G5 ros 53 2

pk prak pmk fri jem jak jak S TS I m-a gs

000/200] —— Ludw.Löwe &Ko, m 19,00G LouiseTiefbau ky. 1000 124,50 bz G do. do. St.-Pr.

Puk jonacb L

Go

Ey

pk

s . duk anJ junmk duk