1896 / 100 p. 14 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Wr

2000—500 «A [102 40G B. f.ausw.H.| 94 | 12 |250Rbl.P.]—,— : p 1000 u. 500 A 197,90B Ruf B. t Upal A A 10bz Obligatiouea von Bauken, Slberf.Farb. (105)

2000—500 A —,— Sähsische Bank . 600 1123 00et.bzG | Bf-Orient.Gsb.fb.|4 | 1.1.7 | 1000 Fr. |—,— Erdmannsd.Spin.

, do. do, (105 000—-299 X: zaffh.Bnk.-V. 000 i z 600 .% 101108 Sth1a Buk 1 139,40 bz Obligationen industrieller Gesellschaften, | Frist. &Rm(105

f | 4590 1139,10bzG Allg. Elektr. Gef.|4 | 1,4,10 ê 2000—609 A |10L,10bz Ff, Swle) Bank-Ver. 3000—300/130/'10G | Anflin-Fab r .195 41 A0: wicht Georg-Mar. (108) 2000-500 „e 1102,50B Südd. Bod.-Kred. _600 Berl. Elektr. Werk): 090u.509[102,80B Il.f. | HarpenerBergbau A 404 M 102,909 gr.f. i Ungar. Krebit-Bk. 200 f, do.Hot.G.Kaiserh. 45 500 u. 2090| HugeHen®e 1 (105) 625 u. 125 Rbr. M. [102,90 bz do. pr. ult. April do. do. 1890/44 500—200 |—— Hen> Wlfsb,( 195) 62 u, 125 RbI. M. 92,96 V.-B.Hamb.60%s 200,6Bego. Boch. Gußst. (103) 4 1200 L Hibernia Bergrk, 1a E Ie: 4 92,00G Wrsh.Komm.-B. 250R0LD. I, Buder.Eisw.(102)|5 1000—200|—,— Ilse Berg. rz.102

1250 Nbl. , do. Disk. -Bk. 20CHtEI B. 1—,--- Centr Hot.11(110)/4} O0: ae K: ¡liwoerte Hirt.

625 Rb. 103,50 Westd. Bodenkr. 1000 #124 00bz Gharlot. Wasserw. 4 1000 1!02.70G s Pönigs born (102) de, E Roe S ele La Gan 124,608 Conft. d. Gr. (103)|44 1000 A K3nig W Silb. 732 —,— Ü / : 2,60G fL.f. ien. Bankverein 100 fl, I—,— Dessau Gas (105) 41 1060 u.500l tot Pru 1900---200 f f De MURRIA I SAUKSNINER, Wladikawkas Oblig. gar. 125 Rbl. M, [102,75 63G do. pr. ult. April n do.-Gar92 (1064| E17 11000 E00 Gaurad, A 109) 2000-209 t. [—.-— Albrehtêbabn gar. . » .|5 200 A E Zarskoe-Selo 126 Rbl. M. |—,— Wiener Unionbank| 83 209 fl, ]—,— Dtsch. KaiserGew. 1000 |100,25B Louise Tiefbau do. 2000—200 Ke |—,— do, 4 1000—200 fl, S, |—,— do. pr. ult. April —_ Donnersmarkhütt|: 1000 |98,20B Ne Co100) 8000-400 &r. [106,75 bz Böh, Nordb. Gold-Obl. 4 3000—800 «A |[103,00B Württ. Bk.-Anst.| R Bas Drim.Union (110) 5 1000 u.59[110.75G El.f. | Pt60.&Hib.(105) 8000-400 f, 101.806 D: Dal E E 500-100 Me 1 California O 1918 1000 s do, Bereinsbank O Tr do. (100) 1000 1.504 [99,50% Atolte Sas 1834 10001. 500|—,— Nordd.Lloyd rz100!4 | 1.4.10|5000—200|—,—

—400 Kre uz-Bodenbas MO— —,— ) 29. 3.1 —,— 44 E ;

Ó Ker. : S 100 A —,— Centra L-Daclfe x1.1896 000 # 99,09G Düss. ‘Draht (105)|44 1000 [106 00b1B Nordd. Eisw (103) 114 10/2000—200][103,30B lf. | do. e 1.4.10/5000 —500[101,90bG *Æ2 ¿7 | 200 fl. K. M. [110 00bz Vüttih-Limaburg « Sa 2 [1 A 500 fr. 40,60G /s |

D R Ep Ep

2 2 b f O J 2A nf fk 22 J ten mi J J f bak fund jamk jur

a

at dret pern geneh pes jaendh Dae al Jean jenem jene purmst prak pm jm jem, dre Damals jed ram jm . D

1000 u.200]|—,— Nordstern (103) .

300 105,00G Ober Lt Ei .105 3000 u.300|—,— do.E.F 160) 1000 u.500|—,— 5 gerb. Be A

Schwed. St. „Anl. v. 1890] 2s Be 5600—500 “A 101,60 bz E Südb. L-IY. 2000—300 “e |—,— Urte Le vou b do. St.-Reut.-Anlk. . 5000—- 1000 A 199 ,40et. bz G Saalbahn .. ¿ 1000 u. 500 Æ 1100,00et.bzG | Mos3co-Kursk. . do. Loose : 19 Thie, 126,90 bz Stargard-Küstrin 1892 10 500 u. 200 # |—,— Posco-Riäsan ‘gar. do, Hyp.-Pfbx, v, 1878 4200---3000 «e 1105,75 bz G Werrabahn 1890 .... i 1000—100 „ÆÁ 104,30G Mosco-Smolensk gar. do. do. mittel 1599 105,75 bz G do. EBOD L » [0 L4 1500—300 ÆM 100,00G S Le SEE I Cd 9 do. do. Feinc| 600 y, 3900 # 1105,75bzG do. do. 1889 do d Sg L 1904/4 4500-—300 & [<-.— Dee Klein- und Straßenbaßn-Obligationeun. Niäfan-Koslow . ....

S cis, lden. 98:2 1000 Bb T U (102) 4 | 1.4.10| 1000 u. 500 « {103/00bz tLf Südwestba Fe SBL. gar.

}. Gar 10000 16 do. do. kleine

T

DO

Iraneh

L

2-2 fri 2e J) Q L 2} fb

Bs S

1000—500 100, 10G 500 105, 10G 1000—500|—,— 1909 105, 80G 1909 [01/80G 1000 —,— 500 u. 200|—,— 500-—200 |—,— 2000—5001106 60G Xl.f. 1000 100, 80G

1 Peter ddt da, Q L EATAT b =J J J J S

1000 u.500|—,— erbg.Br. (106 9090 u.1000|—,— Fis. Rit (105 1000 1104 50G Salter Sruben 1000—B500f-—,— S udert(SIf, (103) 1009 —,— Sch Tb. Be. (106) 2000—500 104, 50et. bz G D9, 9, 92 5 e E Siem.u.HIe.(103) 1000 u.500|—,— 4 Thiederb. Hyp.Dh, 1000— 500|—,— LWilhelmsh. (103) 1006 u.500| —,—

1000 |—,— Zoolog. Gart-n . 600 u. 300] —,— 9000—500|—,—

1000 1|97,90bz Schiffahrts - Obligationen.

L000 Don.Dpf.82 rz100/4 | 1.5.11/10090-400]|—,— „2 1000130001104 20G do. 86rz100/4 | 1.4.10/10000-400|— 8 500 u. 200/105,00B Hb.-Am.P>.rz100/4 | 15.5.1 [1000 u.500]—— 5

4 | -

i trank jak S dank prak Paul Fit Pu pre

pru pur unk jl, O) jurnò C) QOOO ia

ht «Q Ct C72 D s)

pak

1 Laa bs jf bk fa êut j Et S: t bbs j Pte

r ©

©

De

Ee wit e

O GOO Fe, s «d c 2 Li E Le ho. Lok. u. Strb, (105)|43| 1.1. 1009 uy. 500 A |—,— Serbishe Gold-Psauddr. 400 87,40bzG r. Berl. Pferdeb. r : i jd j 7 4 Hr. Berl. Pferdeb, rz. 100/34 1.4.10) 2000—100 « |[100,70G l.f. i Spani e A, 24000 Coo Der. GLLNG | Ostd. Kleinb, Ges. (100)|4 | L1. 1000 k |—,— E i 4000—1000 Pei. G} L) g H E EOE do. de, 1er

Ny

as baa pr S tert brerds pad prak » .

) pi QO

E DEMA=- Ee

a A GUS E E E E s Nar Pag Sat Ee tf i 1 1 E EE E

- _— E Per Jra Prok þuas, lena dat pa L M V bk part. pusò Jad pak pern feme deer

3 E

E T)

h =J =J b If S

O

wtr De

E

do. Ï L do. Vz, ult. ‘April MOSNNR: Prob, 1. 84/85 do. d, 1586 do. E v, 1887 Bo. Sit, «Nie thes. {880 do. do. eine do. do, ree v. 8O 4 do, ieine o. do. y, 1887 Tut Anlethe b, 65 A, kv.

do, do. H

4

DO Sh tf

D

raa Ie tR Bl A A ta Abs drs jed jut duk Ea S ich E Ero ebo

Eo E A A l, i O wt

brm en - p pr pas OOD E ad

pad ps puaà « O Lt F

Dak jur: fl tun pumt jut jut fark jen nl prt beer duaò jet pm Þ S S Q S Pech S Di: m M am prumdk pre jj pn amenk prak jar prach jrmel j jmek ps prak Fn

D R - S S-M E

L wit

J J 2 funk funk mnt R A AAY J f 3 fri J fr

E Ee

fal joà jed ted

A Ao Ar _—_— E _.

Us Das fas Dn

E E E C > +5

=

4 pel 5A 22 5 d

Dro 1 c

9000. 909 _ E u, 1500 u. 300 d 1897 1000 S ‘Hal. CarlL.B.ga X \, E SARI T E B, 1, S gy At 8. do. T3. j E Î Tue. QUT T. O «Jar. 1009—20 L —,— 00. Silber-Prior. 300 f. 99,30G do. 9. r3.1898 1000 F 100,25G | Deutsche Eisenbahn-Stamm-Aktien. GSraz-Köf, S St.-A. | 1.1 2 D Luxemb. Pr. Hnr. 76,60 bz 1090—-20 3 _— P Gold-Prîior 300 20 Une r do. An / E 1000 F E d Div. pes 0/1894/1895|8f.| B--Za. | GtitXe zu denten Geno i 1 17 h 290 f, S. 97,00 b: G do. pr. ult. April 6,252,50 bz A 1000---20 7 a G E L Kr. |82,70bz Gfkl.f. Ghicago-Burlgt. A S É SOG | AaSen»Mastricht| 23 | 23 M 800 A $7,756; G Oest. 1 Stor A H 15.13 290 e Sard. E ; ¿ 5 104,50bz TL.f. Ds Ave ; 20/90 zx -Prag Gol Dit 300 100,30B Jllinois-Centrat re-1952 “1000 g [101,80G | ÄftbanmwKolberg| 4,4 | 14 E E 4 (ori à49,60b A 149 o0LO EAUO Obs e a e E E D E LL 1: «000M. O hs - r Que . 1 7 Ï 108 e ) ( N 1 C ad a 8 / inkl. Kup. 1. 6. 94 164,50bz G S ug „Des l S R i 104.756 rf, | Pest. Nordwestb.| 54 | | 1.7 "200 fl [130,75 bz Schweiz.Nordoftb| 6 | [4 | 1.1 | 500 Fr. 1135 Sh : 1000 S 101,90G E ( Ta 114 754 glle | do, pr, vlt, April 130, 60à29,50à30,7564 | do. pr. ult. April 135,602,40 bz G 1000 113 90G ; Sei Gran Ml 5 Tin [5 6 006. E do. Elothalbahn| 51 200 fl, G. 1[139,75bz do. -- Sb-Py| 6. (= 14-111 ot inkl. Kup. 1. 10, 83 i Cn e 1E Be i 5 9 Lb, ( do. pr, ult, April 139, S0A39a39, 50bs | Siweiz. Unionb.| 4 | [4 | Li 500 Fr. 191/5064 o LAD 0 s Si Gt 14 | 600 T0029 bz | Raab - Oedenburg 200 fl. S. 51,50G bo. pr. ult. April 90 69a 90 bz do, - I Ota & lel LI 1000 M 2 S Reihenb.-Pardub. 200 fl. K-M, |—— Transvaalbahn ..| 6 1.1.7 | 1000 fl. holl. [163,50bzG do. j: | Halherst.- Blankb.| 51 : | 1 | 1000—6€00 4 (128,60bs Südöster. (Lomb. ) 590 Fr. |[41,80bz Westsizil.St.-Akt.| 31/5] 31/5/4 | 1,1 50 Lire |58,40bz 1000 5 | Miiaeba, - Grani| 61 500 „d 146/106 do, pr. ult, April ult. Mai 41,50à,75à,50bz Deutsche Eisenbahn-Stamm, Prioritäten 1000 F Ludwh.-Berxb. gar.| 19 1 L14 f. ‘südd 241 60b, L g-eGaliz. (gar.) O Zltdamm - Kelbg.| 44 | |4 | 1.4 509 6 s 1000—500 2 [109,25bz | Kábe>-Bü Een k S G | Per.Arad, u.Ésan 100 fl. D. |118,006G | Altenburg-Zeig . 9,65| |fr 300 „« da 1000 2 71, 95G 1 U n i . 7 La 6A ) 154, S bz do. Pr N 100 fl P 2 406 Br zl, V B E 185 4 . C Hab ziids intl. & 1.96 [107 80b1G j bo, pr. ult. April 155,25 bz Baltische (zar) . . P. r reslauSBars@au| 1,85| | 609 67,75 bz de es E L | Mainz -Ludwigsh. L 600 „6 |120,90 bz Aw Endo nbe

va fee je

bad C

S E R

bt poud je due wo Q I f Q T ene

bo, pr. ult. April 149 80550 10et.?

park prarak Jude puri je enk prnn jouadk jut V Sd D

)

po j 1000-—25 2 120, 90bz Tf do. do. 1884 do. pr. ult. April do, do. 1891 : Kdmiaiftr. : 4600 u. 2000 Æ 94/30 bz (1b. Westb. Gold strfr.83 i DO Feine 400 „S 94, 40B d9. do. steuerpfl. . «0, Tcnfol. Anl. 1890 400 4 do. do. steuerfr. $0 : vuivikeg. Anl. 1890 490 Æ —,— Franz Josefb. Sikber-Pr. . Zoll-Vbligationen 35000--500 Fr. |—,— Sliaftirchen-Barcs gar. do, leine L Galiz. SarlLudwigb.1890 do. pr. ult. April —,— Kaiser Ferdin. Nordbahn Loose vollg. . . „f [110 20bzB da e U ¿DO Ut MIL April 110, 20à110à110,10bz . Goldrente große 103 80bz G @ass. „Oderb. Gld. Pr 89 do. mitte! 104 00B do. do. 9 do. leine 104,00B do. Silber-Prior. 89 do. pr. ult. April) O S SON Kerenprinz Ludolfsbahn . Kronenreute . [99,70bz I. do, (Salzkamm.)Gkd. do. pr. uit. April 99,60G Leinb,-Czernowth steuerfr. . G.-A. (f. d. eif. Th.) 10 200—408 A 188,70G | bo, do. f\teueryf. do. Gold-Inyvest-Anl. 1000—400 A 1103,90bGtLf. | Defterr.Ung.Staatsh.gar. % Loose 100 fl. 279,70B do. do. gar. v. 1874 Temes-Bega gar. 5080-—1000 f. I—,— do. do. v. 1885 do. ticine 100 fi. —,— do. SUAIMEL E: Bodenkredit . .. 5000—100 ff. e Do. o. do. Gold-Pfdbr. 2400--240 & |—,— do. Chog. Neus. I. IT. bo. Grundentlast.-Db[. 10000—100 l. |—,— Oesterr. Ung. Gold-Prior. do. Spark.-Pfdbr. IV. V. 2000—200 Kr. 1103,40bz do. Lokalb.BoldPrior. do. do. L L 99 00bz do. Nordwestbahn gar. Venetianer Loose . …. 30 Lire 23,29G do. do. GoldPrisor. Wiener Kommunal-Anl. 1000 u. 200 f. G. 1108,50b6z G d0. do. Lt.B.(EŒlb.) Züricher Stadt - Anleihe 1000 Fr. —,— Ostrau-Friedland . Türk. Taba>3-Regie-Akt. 18 000 Sr [—,— Pilsen-Priesen do. do. pr. ult. April —,— Jaab-Debenb. Gold-DLbI. ; Neichenbg.- ardudiß(S.) r E E cir Südösterr. Bahn (Lomb.) ltdamm-Kolberg . Ll —_,— 20 D. neuë ergisG-Märk. 111. A. \.B.|t F | ——,— do. do. Gold gar. DO -DD.: ITE: O. 100,75 bz B do, do. (Gold). . Berl.-Pt3d.-Magd. Lit. A. g : —— Ung.-Gal. Verb.-B. gar. Braun Rie C 3000—300 # —,— Ungar. Fisb.-Gold-A. 39 do. Landeseisenbahn É: 500 M -—,— do. do. Brölthaler Eifenb.-Ob1. 500 é —- do. E Halberst. Blankenb. 88-90 500 u. 300 # |—,— do, do. bo. Tonv. 1884 500 u. 300 #4 100,30G _ do. Fisenb, E „Anf. Lübe>-Büchen gar. 32000—300 «¿ |—,— Borarlberger Magdeburg - Wittenberge: 600 „4 97,2 5G Mainz-Ludwb., 68/69 gar. | 000 —— Große Ruf. Fiseab. gar.|3 do. do. 79 Abg A} 1000 u. 500 A |—,— Syangor. Domîi vr0I0 gar. 41 dv. do. v. 187 1000 :1. 500 & —,— Foslow-Worone c) OLL.4 | do. do. v. 1881| 1000 u. 500 e I—,— do, do. 188914 | do. do. do. 1000—500 „é Kucsk-Chark.-Asow DbI.|4 Me>lb, Friedr.-Franz-B.| 5000—500 4 101, 0B ELf, do. do. 1889|4 |

p Ls c A 2A N “A J D S derk 2A) dund J jemd

300 M 100,30B Kanf.-Midk. 49/9 rz.1937 2000 u. 490 «# 1103,75G f.f. | Manitoba rz.1933 3000 u. 609 # 1100,25G kl.f. | NorthernPacif. k. bts 1921 10000—100 fl. 1103,50bz do, do. [I.bi81933

5000—200 f. S. [100,50G do. do. II. rz.1937 200 fl. S. _— do. Nr. 1-10500rz.1989 300 fl. S. 100,00B Oreg.-Railw.u.Nav.1925

200 Aa: —,— Pittsb. B. gar. v, Penns. 1900—100 fl. A St. Joaq. alley rz.1900 1000—100 fl, S. Pac. of Cal. rz.1905-12

200 fl. 103 ;,00G St.Louis S.W. k. rz.1989 O L é De O0et. bzG E r

2 g 40G do. 0. rz. 19 I5,00 Bz E 7, ult. Avri 91 20215 =_ZWa A

5000-—200 fl. S, |[100,26G St.Louis I1.Juc.-B,1989 1000 2 27,10G I ag f 00% PIOS Eut. T E 4 R G bo. pr. ult. April 91,75à,90à 50à,60bz Wars. - Teret e

M Sr 17 F t ; Wtr. Sudbabn 9 L 690 13,30 bz ERariá Gt, L L A AaDŸ. Kleinb. kv.

o IOR A 20a O, M f do, yr. ult: April| 93,25ù,50à,25 bz Barscpau-Wiener 80 Ri D E R Allg Dtfh.Kleink.| 7t

200 Ze [91'406 A 0s 199100) | Stargard-Posen | 44 | 44 |4[1.17| 300,4 [=—,— WeiSselbakn, . ,| 5 5 his 4.10 | 1000 0 R ee 68S | Allg. Lok. n. Strb.| 7

U . L L “1 0.0) ! (‘* 110, A X j cene atis y G 1 L

500 Fr. 93,50bz G D, I. rg ungones 2040—408 A 188,90bzG : f Rmiterd.-Notterh.| 3 - (4 (1.1.95) 1000 t. gol fo Bel "eret Pi 0s 44

wi T

undi pra fals homad prak iert r feme

prek para jan pr farnb fran daÀ D f i E f

D

D P On int A t s I A

s jak E:

Co E En r D a wil ved poed.

bt b ao fas fn T A D 2E tun Feri

e fink v) prak

T7

d LoTI0. 10D. gj

> E et ) S co I O

pri aud fer I d J

Qw: 2 d: . fo (2 jemk D peé (au L r

p J S

it

e Ted «

park jwal jr al

E

@ C Ce

bb O O

L LEEL E ta U C: C5 C O 099 f N C

J J brik: fer jak 2 ieb sub «d frei fab

8090 A 151,00et. bz G 600 A 1247 75 bz G 809 120,00 bz G 4 300 „4 116 '00et by B

trañenba bn: M,

145 ‘95 bz G 173,50bz 109,80 63G

188,75 bz G 182,00et. bzG 168,40bz 355,25 bz 180,75 bz 116,25 bz G 180,00bz G 106,50b¿ B 126,30G 135,25 bz G 126 50bz 124 25G 72,590G

125,75G 62,00bz G 78,00G 89,75 101,50bz G 174,90bzB 194 50b¿G 1910 bz 51,10G 31,00bz G 175,50G 3,60G

121,25bzG 116,50 bz G 114,50G 84 50bzB 129,50bzG 132,00 bz G 97,00B ) 1185,10 bz S 179,50B 110,25 bz B 78,7563 G 104 50bzG 119,50G& '2ct135,75 bz G ) 197,506: G 118,00B 171,50G 180,00bzG 20,10B 164, 605

125 Nbl. M, [66,40bz Dort.Gron.Cnsh.| 5 | 54 4 T P a —_,— Marienb. Mlawfta| | ! 4 20 æ —,— >stpreuß. Südb. b | 5 [4

: 125 Rel. W, I—,— Pius «44 | 4 |

4 yz H R LAAE %

1OMOW C L e Cw uud

Ero R s O E Or Oro O E S

» So s

pam mf 4 prr fennck farm þ ps

S Ca ted jed jr D

043 I dk deu dun db jerk denk da da Perai prak feerk funk unk j}

S E:

t funk rad joumed. pak deraó

t.

d pk O Q

pad

WRNNuIDONU D , Wh

n

t n D O

- } pu puemcks

(.

Ha Co wi Lao Ca T C if j bund us fans Q C E bk a 1m Dunk d 1D Pun Pnrk urt Tue nd PaM Pk O Junk fa rad G d K o ® m Ms T Ps D 25S D S S 0L2R

|

mk prr jak funk juni puri prdk jet jr A:

E E O

OCLDA OODE

Es x A E 90 70 b; j Ausländische att A und Stamm-Prior.-Aktien. | xnava Bie (A [111411198 100 2 98.50 bz G Bresl. Slektr.Str.| 3

209 £ 91,40bz | Kussig- Tepliy 15 4 } 1.1 |a%g.a. 500 f. ¿. W.|—,— Gotthardb; ban. .| T5) | Ls 173.40 bz bs S x O O Ne L | Böhmische Nordb. E: O D I do. pr. ult. April E, B Kref. eer Lot fp: 1E its L A ] do. pr. ult. April’ | Italien.Meridion,| 8/5] |4 | 1,7 | ce. [120,401 Sr. Brl. Pfbbhn. 124 900 Lire 92,30 bz | Bränn. Lokalbahn 22 [1.7.96 209 fl. S. do. yr. ult, April) 9190, 708191608 266; | Sämba, Strfenb. 5000 u. 2500 Lire |95,00 bz B Busthärader B.|1 1 E Ital. Mittelmecr| 5 | [4 | 1.7 | 12500-—500 Ltre]91, 30 bz Heidelberger do. u 500 Lire 95,60 bz B f do. pr. ult. April 274,25à74'/74,30273 ,75 bz do, pr 1lt, April: 90 75à91,25 bz Magdeburg va 6 1000-190 I Poll, —,— S I 4 | 17 | 200 fl. &, [111,25bz Jura-Simplon .| +1 H 200 Fr. 1105,80 bz Steltiner do. | 3 100 fl. ag r | Dux-Bodenba abs. a. 50 fl, |—,— do. do. St.- Pr.| 43 : 500 Fr. I Ver. Eisenb.-Betr.|

500 # —,— E | 4040-2020 & 195,00bzG È Bexl. Lagerhof .| 2 S $00 [125,008 Gelsernk<.Bgw.| 6 | 7 [4 | 1.1 | 190/eæ]164, 70 bz Mr?. Déas br. 404 M 57/00 bz i do. do. St. «Pr Ti O | 800 125 00G do. Þr. Ult, April] 16121644 402,20 bz E Weit d 3000—500 M (86,90 bz | Industrie-Aktien, do, Luenw.Wll/10 110 (000 [1505S | Gg.-Mar.-Hütte| 1 |— 14 | 1.7 1000 |91,0065G | Magd. Allg. Gas 2000 u. 400 „& 67,90 bz Dividende ift event. für 1894/95 resp. 1895/96 angeg? do. Maf, Bau 1: Ls ¿76 0ChG | do, e R | S 90 191,00bzG »o. Baubank 92000 1.400 # 137,40 bz (Dividende ift even resp. 1895/96 angegeben.) do, Neuend.Sp.| 0 60C 59,00G do. Stautn-Pr D (1 [4 1500 109,50 do, Bergwerk|1 22,00—500 Fr. 178,75 bz Divibénde: pro |1894|1806|81.| Ps Stüfe “a do. Paetifa ri % 2060/4906 392,00b Il. f. | do. Tleine| 5 |— |4 H O Mannb. Ghem. 500 Fr. 78,75 bz ————— l do. Pappenfc- E. E 690 107 60G Germ. Vorz.Akt.| | gu : 500 177,10 bz ‘Marie, tons. Bro. i000 Fr. E “f hrens Borz.| 43 -— [4 |L.1C| 1506 [112753 do.HUdrsd.Qutf.| 5 | | 1009 96,C0bzG GerresEm. GIsh.| 6 1009 1129,09 bzB Mariend. - Kon. 500 Fr. S Zodhr. konv. S 10) 1069/80c]198,10 bz G do. Wilm.) err. | 1000 1750,00 Ges. f. elektr. L 1000 [165,40 bz M\&.u Arm.Str |500Fr. ex.Kup. 1.7.95] —,— Bzhm. Brh.| 9 [11 600 [256.75 bzG Berzelius Brgro. 500 [126,90bzt SieseL. Prtl.-Zra| 1000 [12,508 Mafsener Bergb. 500 Lire 86,00B | t5riedridshn. 600 98 90 bz Bielefeld. M tai. L2 :020 1303,10bzG Gladbach Spinn.| 83 600 1194 00G Tite. Wb, Sor. 1000500 Lire |—.— Dilsebein . ¡900 1149,10G Bi smarZbüite 4 600 1210 00b;zSG | Gladb. Wo IJud. |- 1000 1146,80G Mech. Wb, Zittau| 8 5000 u. 500 Lire |55,25G j Königstadt. 1009 [126,75bzG | Bliesenb.Bergw.! 10G Medhernid. Bw.| 0 500 Lire 55,60 b ónig 1000 A 100,30G Landréj{Wfb. 1000 fl, 100,60G Dn. D. Bz. 1000 f, 100,60G Jtordde! uts<e 100 102,90G Papenh. abg. 500 Fr. L ofesferberg : | Schönb S6. Squltheiß : Spand. Berg ilnion Graîn ‘Zereins konv. 50, St.-Pr. Bilioria. Zergise .

L S and

fs E D r it bi A A jed

do. e 200 fl. S. 117,20G Egypt. (Keneh-Affuan) . 2000 u. 490 S 1[104,50G Gotthardbahn 2000—á400 «# 1102,30G Ftalien. Gisenb.-Obl. gar. 200 fl. S 111, 60G do. do. kleine 600 K 115,90 bz do. Mittelm.-ObI. stfr. 200 fl. S. 111,60G do. do. leine 200 Bez —,— Kön. Willem[il. Niederl. 159 fl. S. —,— do. do. 400 ÆÁ 86,20 bz G Livorno-Florenz 5000—200 fl, |—,— Macedon. Gold - Priorit. 71,40B do. do. do. 71,460G Deste de Minas 119,10G Portugies. Eisenb. S 2000 U. 100 ) Fr. 101,80G do. 89 ex. Kup. 1. 4. 96 200 fl. —,— Sard. Obk1. stfr. gar. L. II. 50900 a 105,70 bz do. do. Fleine 1000 Nl, 105,70 bz Scheit. Zentralb. 1880 500 : 105,70 bz do. Neordostbahn . . 190 4 105,70 bz Serb. Œisb.-Hyp. Lit. A. 5000— 100 102,40 bz Sizil. Gold- Prior. ftrfr. 2 S. |—,— bo. do. 18831 Süd-Italienis<he A—H. M. |— ,— do. do. Fieine 2, 1104,60B Transvaal (Gold) 1891 101,25 bz do, do. 1888 | 2000—50 101,40 bz FI.f. do. do, 1890 600.4, 100—10900 £/101,25 bz do. a 1894 1000 u. 500 A 1161,10bz EL.f. | Wilhelm-Luxembg.B.IX

pad aa A

e . I T T E wor N

jam C

En fn T A

rie

O 22 rek fred pmk D O O C) Has pad pra pu e} O | dD O

S

e 120

Da

S R en S

O en

EEFEESEEEGHEREZ E 024-52 S E 0E T ED! A0 L 2G T: F

mi taa O I S T E

L

O d _— R

D [em D* D

im | t D L

E

_-

O E

ror | |

L

E E LES

L EE E

O

O bank jn bund Pau pad fund fund Jed puecb Pank pmk Its bend (ft (6 If Jf deck

J bi Sf E] J f] J N J J k J funk fA Pn erd J

MmMON

Es

[u vi S

Uo D D D bm j | A h pi fi Fei k und Prt Pendt Park ja Prm Perm pra

bank et

In D fa f La fa f Le f LI fe En Ea La? 3

P LSA D: Lrt leck fund R A

C D a r

bmi fas lies m Fm fark funk a4 J J

[ay

[a]

» &

[Sy [Sh a

O e

R G BeBIRES V8 GEEE: R: S

ui Op Ium pen pmk bnd prak jed þ mud fund jroris fend pmk pra ferm arch prect pan pamcò fand brem prak prumk jur prondk park pr ruh pu jenes pern prak prr ¡und fark jemals pur: pad arm Puck prak jer i a D S S d . Tre D: 1D M S L 3 ° S .

Le 4 C 25 90 29 1D F —Y pk J J fu A funk funk jmd

e Mp D Ö Mie e A i LO pt bi A O

enk Juen forme rae femer pn ferm jermal Jerk jam fem jut Þ mnd ugd P) jn acm Pram Prem amd Prm Jrrma jar Jom jed jernanis jam jun jene pel Puemk p amd pam O O0 E E S E Os c Lo

eyn

is

u S Ee Lo E E ES G E bl jan jdk pk jr fork jan jun jruck jdk ® Im b fas r Pn fun fal Dark [ark Of A ASASEI Ab

1000-1143,50bzG | Sladb. &S. By.) 1200 186,25 bz G Slauzia. Zu :erf.| 300 1154,75 bz Sörl. Gif enbhnb./12 2 “154, 90à155à154,60bz | do. M 2aft inenf? t. 12 200 1108, 75 bz Greppi nei Werke 2 8009 107,50 6zG Sr. L: ¿ht, Bu. s 3g| 0 600 1125,00bzG f Gr. Licht. T. G. 8 990/30 [172,00G alle Maschinfb.|28 (3 600 172,00et. bz | Dann.Bau StPr| 34 | p. Sit. |—,— do. Masch. St.Pr.|11 | £00 [94,75bzG | Haxb.-LW. Gum. 2: |

|

L E S

Et) enk Fund Puck prt bab Lek P J) J A J

A oes

20

S J C Pen fmd Pruck Pork Jeeeti 2A Presi Jem Pra Prei frerk fund J fork D pur J fun J J

C| 1600/600] 152 00 bz Boh.Bgw.Vz.6| 0 600 1249,25 bz BcBun. Gußft. 5

1200 1136 75 bzG do. pr. ult. April] 1000 1136,00bzB ] Bonif.Ver.Bgro.| 0 | 200 1243,00 ebB® Braunsro Kobl | 4 | 6 | 1000 [200,10bz «2 | do. ESt.-Pr| 5 | 7 3009 1243, 50bG 7" | do. Sutespinner |12 2290/50 1295,00 bz GF | Bredower Zuder| 0

1000 [141,506 S Breest u. Ko. Well] 600 1143 00bG L R. Oelfabrif 34 300 1158,006G >+ . Spritfobrik| 7 t | 1000 178 006G S Sres! W.F Linke 82 ¿000 1168,70bG > } Brüxer Koblenw. 19" ( -— Bußke&Ko.Met.| á 144 00 bz Jartonaage Ind, [10 va 5afel Federî tabl| 12 X I—,— do. T hértro®. io LiC| 1000 st224256bzG | Gharlotib. Waf.| 9 iC| oe —,—- Chem. W.Albert| |i 1000 1162,60 63 Ghem Fb. Buckau! 8 ; 0 210,258 Sher.Fab Milh/ : {.10| 1500/36c{124,00G do, Weiler

e 286,90 bz Che inl Per cficug d 3

208,75 bz Concordia Brghb.| 149,25 bz Concord. Spin. 204,60 ebzG ] Geusolid.Schal 1 ——,— Gourl Ber amerfï 191,756 G | Danne :nbaum . 13 3,00 bz Daiz.Oelm. Aft. 193,50 bz G do. do. St.Pr. 165,00B Deffauer Was .|{0 | 220,50bzG f Dt.Kred.uBaubH. 88,00G do. GasglühliÄt 127,50bzG do, S Iutefpinner. ¿0c134 75G bo, Me talivatr. Æ. 82 75bzG de, Spiegelg Tas 263,00 bz G do. Thonröhre:: 239,00bzG D: Inner. H. k.

600 1119,25 bz Mend. u .Schtort.| 0 600 1215,50bzG do. do. St.-Pr.| 0 600 1220,759bzG | Mir u.Geneft &I.|11 5300 191,10bzG PMèöller u.HSt.P 5600 55,75G 3teufdt. Metallw. 450 1329,00G Neurod. Kunst. A. 800 1412,75G Teußt, Wagenfbr. 500 199,C0bzG Ztolte,N.Gas-G. 500 1218/25 bz 3d. Eisw. Bolle / h 1590/3%]439,00bzG | do. Gunummi 1200/690133 00G Darirt.Brüdb., T, 400 1128,50bzB | do. Jute-Spin. 300 192,75bzG f do, St-Pr. 88 4 | 1.1 490 [148,79bzG | Nrd.Lagerh. Brl | 100 fl. I—,— do. Bergrok, do. L5| 14 (1,7 | 1822/200]124,50bzG do. WUk. Brm. 1000 1142,00bz Harp. Brzb.-Gs,| 5 14 1 L7| 690 1154,10 bsz Nordstern Drgw. 1000 1218,00bzG | bo. do. ult. Arril 154,10à153,80bz Obers<lChamot 1000 1204,006zG Part n. ViiBfbr | 8 |— é [1,7] 690 1187 40bzG do, Eifenb Bed. | 1000 1546 00 bzG Hein, Lehn. WUE| 0 | i] 1000 o.F.-J. Gar.H. 1000/80c/250,00 bz G Hemmoor 3 6 4 [11/500 124, 00bz G E VBortl.-Zm. 1000 1135 50B Hengstenb.Ya d) 7 | 1000 1171, 80B Opy Hort. Zem. | 300 1126,75bzB | Hecbrand Wagg | 4 |/- [1.10] 1000 149,25 B Daf. Ges. konv. „11 1090 1131256G | Hibern.Bgw. G? i Sl TE4 [1.1] 600 1166,25bz Pausch Maf dh.

1000 1246 00bz G do, Þr. Ult. April 166,25à,50à,25 54 Bhön. Bro. rei 300 1126,25 Hild ebrand,MhL.| 9 | 1.7 | 1000 [164,00B do. akt 10 1000 1162,50bzG ? Hirshbg. Masch. g | .7 | 1000 [144,50 bz Piet \<m., Musik 1009 [222,00bz B Ho d. Bo r¿.A. ko; 5 14 11.7 | 1200 [116 50G Pluto Steinkhlb.| 1009 1209,75 bz G it, Fa rh r, 2 1.1 | 1000 142i,25B do. Skt. - Pr.| 1900 [124,50bz G DETUTTE - | 600 [11,75G Pongs, Spinner. | 1006 198,596: G 300 115 50G rei zjpan fabrik . $00 97,75G klf. | d E 1000 _|—,— Rau l Maia 300 [108,75G do.St.Pr. Litt. 1909 [107,25 b; G 1 :Ravcusb. Spinn. 300 [205,10bzG | Hofin. Wage: ah V O Nobnb, S PLtA 300 |115,00B Hütteah. Spinn 500 [102,408 Rhein.-N 1009 910,00 bz G Duo ¿0 Bergwe T 400 _, uy L Nhein. M: Bw, $00 [143,50G tnowrazl.Stein| 509 158,50bz B Rhein. Metaliw. 1000 1333 /50bz¿G Sat, „Saug. StHr 200 1176 50G Thetn. Sthlwrk. 600 35,006 4G Feserich, As PELt. 1099 1163,50bzS R. Wftf. Kalkro. 890 [139,25G Kahla Vorzella 1900 |[—,— | Riecbe>Montnw. 239,( 600 151,00bkzG I Rasliw., Wschersl { 1900 1136 5061 Posit. Brnk.-L. 219,50G Dortm. Un. 46820 00 Kapler Maschin 1006 1117,00bzG | o. Zu&erfabr. 1129, 50G do.St.ePr.Lit. A I R 42,90 bz Katiowtsz. Br 1000 1154 00bz3G Sächs. mng. B-A 98,60G do.do.Þ. ult. April 2,80243242,90bz | Fevting u. Thom 1000 1123,25 bz G ‘do.Masch.Kapp —,— Dresd. Bau-Ges. | 1903/3200] —,— Röhinnn. Stärk: ; | Brk.|

Dresd. * 9 1 300 |253,10G do. Thür. Brk. 186,00 bzG DisBti-An i 1000 It öln Bergw. . ne: D

O0

5 | Do fs ho Do DO h Ls U fu jf Luk Le (fa. Lm je U O (O Pak L N U Èo Lo

Tz

E E E e dr

_—

4

E be!

drt | 1

Cte S

fink aale] jan SS Ses

. psd s

pu A] D

Ee EnS

pu rad pk pee park jdk ° Be G 14> ba fa ¡a pi ° ° pk J fand pad J beck Cs h , D

pmk perck

Io N L ® L foi Punk fund bund fue fund

5 e E E E 2/0 . E J ie=à bal jed buen jet 207) a} C0

Los.

ay Ma

pem 4 pel pee serl Joel ama É pi preis pem pam premd

x M Pom. Hp.kv.rz.100/4 | 1.1.7 |3000—150]—,— St.N.H.Kr.b1905/34| 1.1.7 [3000—200[101,30bzG | Diskonto -Komm.| 8 | 10 [1200 u.600[208,30bz aid err Bog fe ea ab tis ab iein Ón do. 1ÍI. IV. neue/4 | versh./3000—150]—,— Südd. Bod.-Kred. 4 verich. /2000—100|100.50bzG | bo. p. ult. April 907,90à,8022084207,90bz L E N P. Hv.ffl. uk. 1900/4 | veri. /8000—1b0[103,40bz G do, do. |34/1.4.10/2000—100]100,60G Dortmd. Bank-V.| 64 |6 | 300 [123,10G Anh,-Dess. Pfdbr./4 | 1.1.7 200/101,80G do. iLILunE 1904/4 | vers. /5000—100/105,50b¿G | Weftb.Bbk. uf 1994/4 | 1.4.10/5000—100/105,20G Dreddener Bank .| 8 | 600 |155,25bz Brns@w. Hannov. A N vers. /5000—106C/106,00 bz G do. do. Éndb. 11/4 | 1.1,7 |5000—-10c1103.00G pr, ult, April) 154,60à155 bz 3

j r

a. Sre

Wr or ad j-d fruh dura pu D *

ved poek lew

O [

|

(X. 3,1, 1.30. Fonv.4 | —-200/99,80G do, onb. r.100/32| 1,1,7 |3000-—150]100,00bz G do.do.IIT.uf.1905/384] 1.1.7 |156000—100/101,30G Dresd ener Bk.-V.| 1000 1119,00bzG Krieg: Sit.Br do, [.-VIL Lil, XI, Ev. 4 5000—200/99,90G do. IL. u. LIL. , 13$| versh.[3000—150/101,60 bz G do. Kr.A.f.J.u.H 300 1[141,00bGl1.f. Dess.Wald\|12 do. Lil. u. LiIL4 | 1/5000-—200/100,80G Prß.Bdkrd. rz.110|> | 1.1.7 |3000-—75 1116,00G Eff an R 600 143,10bz kl.f. i Dortmunder. [263 do. 44 5000—-200/105,10G do. Ill V. TL rz. 1006/5 | versch. /5000—75 |109,50G Bank-Aktien. Soth. Grndkr.-B. 600 1127,50G | Dortm. Lôw. [124 5000---200/100,50G do. TV. 13.115424] 1.1.7 |(2900-—16C/[116,60B Bins3termin 1, 1. zu 4°/; au3genommen Reihsbank: 3, °/, 1. 1.) do. neue 40°/s i A do. Z, 73.110435 1.1.7 |3000—100/113,30G u. 1. 7,, und Rosto>er Bank 4 °/e 1, 3.) do. Privatbank 300 123,80G do. VIT VITIL.TX.|2 | vers.|3090—109]101,50bzG Div, pro[1894/1895]| Stuae zu 4 uiD. Komm. B. 300 118,30G doll. ¿00UF. 1900/4 G 70/3000—100 10350 bz G ZacGen.Dis?k.-Gef. bz 6 1000 1131,00G Hyp.-Bank

E

en

DD wor

s ca

M K7S c) O e S H E Die bi a) oak hem peé ch l A 2 r

b 292 9 M Vf 4a m

r

696 112,80B do. Union) 2 600 120,75G | Düff (Hoe fel)| 9 200,4Bc0.j129,70et. bz G J Germ. Drím [10 1500 u.750/160,25bGt1.f. essische . | 7 759 118,30G Klostbr. Röd. 11 600 106,00 bz B 2z.Br.Rieb.[10 600 106,50 bzG j PosenHugger| 10 1990-—--750/157,75G Reichelbräu 12 300 |211,25bzG J Rosto>er. . 11 1000 [122,80G | Swöfferhof 12 LSÈ 300 129,508 wabenb E 350 Fr. |—,— Bitüler, 11

600 106,60G Sccumulat.-Fbr. [10 | 1500 |112,00G p iit-Akt.-Gef.[1 2 600 107,00 bz B A... f.Bauausf. 500 1105,75B A. G.f.Mont.AB| 600 161,10G | Adfer Prtl.» eZem.

Park pt (P Pi j 2 J fark 2] bad la E | 5 i

Mik funk

bren pmk prend Jra jet Puck hund pro puad bed fra E .

1 Ë|

pi tor

Î Î

Df Grd. otha X «Pfdbr. do. Ti: Meth, do. I[T.TV. rz.110 do. V.rz.100 do. Vi do. VIL.unk. b. 1908 do. VCLER Dtsch. Grdsch.Obl. do. V1. unk. b.1904 do. ELE L V s do. VILVII…I. Dtsch. Hypb. i?..-l. 99, do. 59. do. do. Do. do. TX. unk.b,1905 Dresd. Hyp.-Dekl. Frkf. £yp.D.X1V Omb. Hyp.-Pfdhr. 00, 83 uf.b, 1900 Do. QLEi e «s D; “TORR ko. unk. b, 1905 MXl. Hypb. rz.125

do,

do. unk, bi81900

90. 11 V0, s Metningex . do,1.1.23 3 07 abg.

do. unk, bis 1900

do. do, 1905

do: Doc! 1907

do. Vräm.-Pfbr. MttloBdk.31.3.1906 Nordb. Grndke. li. do.TV V ut.b 1903 do.VI. unk. b.1904 do, ViTiunt.b.1904 do. V IILuf. b.1906 Nürnb, Vereinsbk, Dee

0m. Syp.L.r3.120 do. I.xz.100

r

band Pank tuen prach pat jed pee pr nd par pr bend fue back jmd pam ju red nd prrdk prnris anck jak jau D paar per prak prets Paci jer fran jrark jerck Prck . D 5 D M D E A S D 6 Wes

«J fund P

p I

e

3000—300/195,00G do. LiY, 73. OOuF.1905/4 | 1.4,10/3000-—100/105,50bz G Amjsterdam. Bank 73 200 fl. boll.]—,— Zannovers<eBnk. 3000—300/1C0,25 bz G do, A1, V8. 1003 3E) 1. 5000---100}100,00G Antw. ZBentralbant| 6 6 300 Fr. |—,— öln. Wechslerbk. 3000—300/103,60 bz G do. Lï, unk. 1901 1,1,7 |5000—100/101,30G BadisZe Bank. .| 4 |4 300 —,-—— Königsb, Ver.-Bk. |/2000-—100]100,00 bz G Bk. {.Hheinl.u .W. 300 122,00 bz B Leipziger Bank. . 5000—1001103,79B B.f.Sprit u.Yrod. 600 172,80G Leipz. Kredit-Anst. 9000—-100/101,00 bz G Barmer Bankver. 600 129,50et. bz B | do. Kcd. u.Sparbk. 5000—100/102,00bz G Baseler Bankver. 500 Fr. |—,— Lüb. Komm.Bk. ky. 2000—-100/100.00bzG | Bayer. POGESE 7 200 fl.jüdd.|—.— LuxemburgerBank 5000—100/102,00bz G Berg.-WMärk. Bn 600 1147,00 6zG Magdeb. Bank-V. 3000—-150|—,— : Berg.-M. Jud. G. 600 1113,75 bz Magdeb. Priy.-B. -{5000—200/101,60 bz G Berliner Bank . 1000 1114,75bzG Maklerbank. . ./2000—200/103,90 bz G do. Kaf senverein 3900 1127,80G Medlenb. B, 409/; ./90000—200/103,90bzG | do. Handelsgef. 1000 u.5001148,60 bz MedI. Hyp.-Bank /5000—100/105,30G I. f. | do. pr. ult. April 148à148,10bz | Mein.Hp.B. 709/o 131,25 bzG Admiralsgartenb L & | 3000—200]100,60 bz G do. Maler-Ver. 1000 1127,80G Mitteld. Kreditbk. 300 109,50G 7. B.Omn.G. 1 R &| vers<./5000—100/101,30bzG do. Prod.u. Hnd. 300 1116,50G do. pr. ult. April Als Glektr.-Gf.|1 10 ver[d)./5000—100/100,20bzG | Börs.-Handels-V. 600 1115,10G Nat.-B. f.Dtschld.| 65 [140,75 bz AlfenPortl.Zem. 04 2000—200 103,60G do. do. 19054 | 1.4.10/5000—100/105,60B Brandis, Ban? 300 1112,00G do. pr. ult. April 140,252,60à,40 bz Alum. Ind. 90/0 10 2009—200/100,00 bz do, Do vers&)./5000—100[100,00 bz G do. Kreditbank 200 1109,60G Niedersähs. Bank 88,00et. bzB Angl. Knt. Guan.| 7 2000——200/100,00bz Pr.Pfob, B.XV1l| : do.-Hann. Hypb. 600 |[139,60G Nordd.Grundkred. 5 [600 u.1200]108,80bz do. pr. ult. April| 2000—200/101,25 bz G unv. bis 1905/34| 1.1.7 |5000—100l101,30bzG Bresl. Disk. -Bnk. 600 #119,00bzG Ebert er Bnk. 6 —,— AnnabgSteingut 1500—-75 S do. 44 bl, uf. D #| 1.1.7 [5000—100/102,00G do. Wechslerbank 600 1106,10bzG Desterre t Krevit| 1141| 1135| 160 fl. P. |—,— Aplerbe> Steink. 3000—100/100,20B op «Pfbr. yers<.|/3000——100|—, Brüsseler Bank . 500 Fr. |—,— do. pr. ult. April 750,20 bs, 4 224,50a224bz Arcimedes . 3000—100/ 101,10 bz “As, S. S 1,4.10/2000—-100[100,20G Chemn. Bk.-Ver. 300 I—,— do. Länderb. abg. h —,-- Arenbg. Berghau!: 30900—100 191,10 bz do, unk, bis 1902/4 | 1.4.10 2000—-100[104,25G Coburg. Kreditbk. 300 100,60G Oldenbg. Sp.-Bk. 11 1182,25 bi Ba arop Walzwerk 3000—%50 [100,10G D 3 ./2000—100/100,20G S e Ldm.-B. O |—-—- Osnabrücker Bank T Bary, Lagerhaus 3000-—50 /101,10G bo.59,70,71 ul.1004/3 5000—100}101,30& Danzig. Privatbk. 1500 1149,75bzB tdeutishe Bank 117,10G Baug.BerlNeufst 3000——100/103,70bzG | do. 72-74 unk.1904 5090—100|101,30G Darmit. Bk. Gld. 84 (250 fl.sübd.]—,— Oftfcie. Br. 6029/4 112,0064G bo. Humboldth. - /3000—1001101,30 bz G do, Komm.-Obl.|? 1000—500/100, do. pr. ult. April —,— Petersb. Disk.-B.| 1! 250RbI.P.[—,— dg. Kais. Wikh. . 13000—100/101,40 bz G Mh. W,B, uk.1905/4 5000—100/105,30G do. Marfkftüd>c | 8} | 1009 1[154,00bz do. Intern. Buk. 15,12/250RbI.P.|—,— d Moabit , 300 [138,60G vo.unkbb.bi81904 5000—100l101,10 bz: do. pr. ult. April 153,75ù,50à,75 bz | Pomm. Hyp.-Bk. 1200 |143,75bzG o. Kl, Thierg. 5000—100/101,00G Scßles. Bodenkrd. |5 Darnist. Zettelbk.| 41/, 1/6 3 —,— os. Provinzialbk. 1500 |108,10G Gel. Anh, [r 3000-—300/100,20 bz do, do, rz.110 DefsauerLandesbk.| 7 600 1161,00B reuß. Bodenkred. 600 |145,10bzG B Baz.-A Vals 3000—100[103,60B ¿dd Deutsche Bank . 10 [1200 u.600[186,90 bz r. tr.Bd. 70% 600 1177,30bz do, Charl. Bau 3000—100 105,00G « unl. bt e do. pr. ult. April 186,50à,60 bz B yp.-Akt.-Bk. 600 [136,25 bzG 29. Dampfmühl 3C00—-100 101,40 bz G 0, i do. neueSer.VI. 1200 1181,70 bz mm.B. i.Lig. 4 p. St3.|114,00G ha. ClekiWerke ; j 101,50G j : Dt.Ef. DaNn Els 300 1117,00B Reatfetitbant - 1500 |[130,30G do, Gub.Hutfb, ./29000—100/100,39 bz G do. I Dt. Genofsen\ 600 1119,75 bzG reditbank 1000 120,10 bz 29. Holz-Kmpt. ./2000-—100]100,70bzG | St.N.H.Kr.rz 110 Dt.Grund 1UUGuldb 1000 1134,50bz G ishbank . 3000 158 bo. Hot. Kaiserb. 3000—150|-—-,— do. do, 3,110 Dt.Hyp.-Bk. 75% 600 1129,00bzG Rh -West :Bdkrd. 10900 1129, 00 du espinner. [3000-—150|—,— do, do. xz.100 3000—2001102,50bzG | Deutsche Nat.-B 600 1114,25et. bzG | Rosto>er Bank. 500 191,00bz do. Anstd r. Kfm.

wr t e

Î 00

1000

, V) 1000 1113 75 eb G 800 1133,00G 200 1-.re off 5 80G 300 87 ,00ebzB 1006 1104,25bzG

1000 245 ‘0b G 6800 1189, 50ÆŒ 1000 1140,60bzG 1900 183 70 bj 600 1153, 25G 500 1146,75bz G 300 [124,00B 300 1217,50bzB 600 |120,50G

600 I—,—-

300 1309,25 bzG 690 1109,00G 1000 1319,00B

600 1113,25bzG 1000 1159,50 bz

600 [246 25bzG v0 300 199,0 ,00G 600 1183,10bz G 400 140, 0b,

117,00b 15060 204,40 bz 193, 150b4G

000 j 194,75 146,00B 81,10G

111,40G

m m F fre Pad I L

3000-—300/104 50S Pr.Ztrbd. Pf86/89/32 | f 3000-—300]101,40bzG do. 6 A "L

/3000—100/101,20b¿G | do! 33

b.13000——100f105,00 bz & do. 1896 u ‘1906| 3F

.13000—100/100,60 bz S do. Komm-Obl. 34

<./3000—100/101,20 ¿G do. 1896 uk. 1906 34

.13000—200/113,19G do. Dp. A.B.I 220/47 |

7 15000—200/101,70tzG do. ïli.-I ú8. 1004

300 101,70 bz G do, LY.IVil unabg, 4

5000—-—200]{00,25 bz G do. unk.b, 1900 aba. |4

101,50G bo.WK- Iun. b 1905/4

3

3

L

á

¿t

—_ 4 iellen aw l&l Tel T

Us Ga U A Gia o Er L Sig fn x

dr 6s D | Dre

A EZEE eg L‘ e)

o Ov C p S

* e B » B Hin Hy H f pas jf f H V Hp n 1 Dm En G En Dn P f f C[ Wf dn | 1B Gn as 1E s m f fe. D U U U 05e 1E Uf

G7 G %

Loms D r

N

e

be iem Dr E E E i E S M Mim: eei a F vor 7

SS Sees H [i 7 1E i f

ew) prets +7 et

LERERFZEREE J r i J r pt

Le Ui

“KAF D Eu

ä 0E J bed job P C7 J fred pee

TT puri jer paral pu jan pur 27S

i

p . p . -

ube up p Lan ad

t

iÞ> E O

pee

G7 rj D O Co Lo

¿i *

IMO | >S |

“O m E E EEE

I t 2 7 A fa pas ja 1 d

e

Ü

e co ei t

DLLDAP

i S

ee TI cs s m y G SM S0

O TMIUTANMOINNNDN N NNOI= N R J

O! 2 00 U O I T O N D mt I T T T É Ce C E

d-i O MAN=J

uro wr

5000—500|—,— do. XIII, u. XIV. 5000—200/103,506zG | bo. Li-IXI ul.1905/ 2000—200/100,50 bz Pe.Hp.V.A.G.Zt.

[-1 2

22

N | wr

per per preis 10 Jra pra pes fmd jrars ua med Jes pu paar V b ditt E M * d 0 7D S A

T M H r f Af H 1E A 1fn Lf. fe 1E 3A m M

N

ui Îu E s D E E A D Me . J J jen pa purò tund pr ©

brd part pre d fert ard pri pr ed jer oed pem

[m N E E E O F 1

ir Ur 2E

taa

C S E f jraÀ bak p

P wh

N

C: m pru fu Z

A J M fin J fs fa fa D ZA s

: | 600 1176,00G do. do

139,80 bz Düf.Drht.-Indo, 600 182,60G Köln-Müsen. B, | 600 ta: a29. Bb 18 109,10bzG | Düfeldorf. Wag.|l' La 198,60 do. do. konv. 200 175 50 bz Saline Salzung. 623,00G Duxer Kchlen b, |1 H 1900 [174,50G König Wilh. ky,| ! 600 13425G San gerh. Masch.|2 72,2 5B Dynamite LTrusi|i0 | | 1082 [166,30bzG do. do. St.-Pr.|i( 1000 1201,50G Schäffer &Walk.| 2 130,10bz G do. pr. ult. Npril 16. ;,30à166, (oa 402,76 bz König. Marienh. 600 63,10bzG Séalker Gruben

91,00bz G E>ert Masch. Fb. 600 [94,90 bz G Königszelt. Yrzli 1000 B ScheringChm.F. 1000. f. (&gestorf Salzfb, 1500 1143,90 bz Sorbi3dorf. ZuE 600 122,25 bz G Schles. By, Zink! { 500 |56,00G Eintracht Bgw?. 1000 1129,50bzG | Kurfürstend. Gf | —- 1000 |— do. do. St.-Pr. 1000 |—,— Elberf. iFarbenw. 1200/6090/330,00et.bB } Laubhanmmer , 606 1107 00b¿G do. Vortl,-Zmt*.!; 400 1147,00G Erdmansd. Spn. 5090 191,10G do. Font: 456 140,80 bz G 09. Roßlei pa 600 [142,25b¿G | Gshreiler Brgw 300 1160,25bzE | Laurabütte , , | 860 103,004 G | bo. Lein.Kramfta 600 |—,— ein-Jute Akt. . 1009 [112,00G „do. pr, ult. Apri? 153250152, 80bz¿ | Schön.Frid. Terc 500 1582,00G lôther Masch. . 1000 135,00 bz G Leipz. Gummiw 500/1906] 141 10G SEils teß. Hu> 1000 1117,00G Fraustädt. Zuckez 1009/200]124,00B . Leovoldgar L V 1900 [108/95 S4, Ban ette. 500 [246,75 bz G fie Masch. k. 1300/200[248,25G | Leob<7oshal, . G

S2 Lis jeoa hock bi Sth

Ik iren Juri jr Dunk ferm prak [enk d pk fran D park pk d din dend fieck fue ded jed par

L

ip

© IIoeawelelilll%ill=]S] 1]

(G (s 1 f 1 (in 1 70 fan (e a ps Ip

S

C Hi» jfte ia Nin jt pk O

C b fs Þ S pad’ pres Ferd 2 E A Lai

M0 i D De 15 e- « ie ° Enk pualk jur juni J J CLS tand pn en pad pri bed mrd D CJ )mek «=Z J} dru puA

Ie puedk iemd jun job jau pmk mats prnn pem prad jemab pmel - De Lia S e O Q 0 i T A vo = z L

0 R T |

pk S « a) —_— ® m

Pen Pas. an Pete Mde peln Forli: firmd Fend joends hle. hund) dent : aal: prad-f , T7 1 d a vin 1j 20m A da ja f 2e.