1896 / 118 p. 14 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Russ.B 2 vil De 9 | 12 ) S0 D. 70bz S ai 131,30à, Tod 70 Obligationen von Bauken. Elberf. Farb. (1 do, pr. ul, 600 1122,75G bz Bk.Orient.Œfb,tv.|4 | 1.1.7 | 1900 r TI00, 5063 G Erdmannsd.

Gihsi : do. d Saa nt B. G: s 139,30bzG Obligationen industrieller Hesellschasten. rif &R{m E E

Ostpreuß. Südb. L.-IV.|4 | 1.1.7 | 2000—300 6 101, ‘00b A . 34] 1.1.7 1000 u. 500 Æ e 95 bz Stargard-Küstrin 1892 ; 4 L 1 500 uv. 200 Æ

Ba

| Bord 108) - zrschl.G E.Fnd.

N apenh. Br. e. (103

E

f. Kf (105 fer Gruben dertGIf. (162 Ttb. Br. (105

1 1 i,

1 / Fs v. 92 (106) 1

d9 fen.

_ _S{hwed. St.-Axl. v. 1886 18è j do. do. eor T Sit Rent -Anl. do. Gup-Pibr. v. 87e do. ad

do. feine d9.do. Gese . ah 1904

do. Städte - Pfdbr, 83 Sthweiz, „Gidgen. ri „28

i Serbisde, Gold-Pfandbr. do. nr S d

ische Sh

ba, do. pr. n a Stockhlm. Pfbbr. D t do. Me

do. do. ei Anleihev. 1880 do. do. Tleine do. do. neue v. 85 Ls do. Feine

do. v. 1887

do. N “tr ate v. 65 L kv.

Le do. do. do. pr. ult. Mai do. do.

bo Us D 00 O

1:90.208 105,10G

106,40G

Werrabahn 1890 , . ../4 | 1.1.7 1000—100 „(G

105 ,80bz B do. 1895 1324| 1.4.10| 1500—300 „G eut gh 0. D.

05,80 106, DRB D Klein- und Strafßtenbahu-Obligationen Rjäsan-Koslow . 103,75G fl.f. eutsche Klein- un g . do. Uralsk

iviguddt Südw n gar. . h, Allg: Deut. Kleinb. h t 4 1000—500 M Transkaukaf he Obl. gar.

Q Ss Aa

S

Funk fand jan fk É adt Pank Jeunk Jar

do. 138,60G Allg. Elektr. Se) 1.4,10/100 eigne Hf ats aa D ss f E S —,— erl.Eleftr. Wer 1000 u.506 flagar, L it-Bk, A a do Ta 500 S „10B kEL.f. woh (05) 1 0 E 200 |¡— ‘193,90b B-B-Hamb.s0 T Boh. Gußft. (103) B E B Pernia Bergw 103, 9 ¡G Os. ‘omm.-B. P Buder. Gisw., (102) R e Berab. 109 0bzG M A F E SAL Get! 110} E E 2 Aschrsl. S AL E z arlot, Wafserw. 102! G Si Bank [ 127,00bzG | Conft, d. Gr. M 03) } 103,10B Res (102) 102806 Wien. Bart Mai 0ER A E 50 [109,506zG Fried. Krupp (100) 0E. E 0 a E 2 4000-200 K 103,00G Depe ult Mal - 84 | 84 | 200 fl, [—,— DUG Kaiser bas. [100,00G Louise Tiefban bo, A L Ter r mgm onners tt/3 2000-200 Kr. L L 1000-200 fl. S Gürtt. Bk.-Anst. | 7) —— Drmm-Ünion(110) s 2 E OO 8000-—-400 Kr. 104 75 bz G Nordb. Gold-Obl. SO00 800 6 i do. Vereinsbank - 7| 600 |—,— do. (100/14 0100 B klf. |-Nolt (106) 800 u. 400 Kr. [104,75 bzG Böhm. Nor d) Obl, 1000: 600 Me Ia California Oreg. rz.1918 DüN, Drabt (108) 4 1088 olte Sas 1894 8000—-400 Kr. [101,90G rad. (Gold) u, ; | Gentral-Pacific 14-1896 i G Nordd. Eisw (103) 800 v. 400 Kr. |101,90G Dux-Bodenbach 500-100 Már do, V6. 241807 Gal.CarlLB gar. 9000—909 Kr. |—,— do. do... Do, rz.1898 Deutsche Eisenbahn-Stamm-Aktieu, SrazeNoil, Sis -A., E 1000—20 8 |—,— do, : de bo ‘24.1900 1006 —20 £ |—— do. Silber-Prior. GChicago-Burlgt. 14.1927 1000—20 L [22,40B [l.f. W Gold-Prior. Denver-NioGrd, 13.1936 Dux-Prag Gold- Oblig, E

1000—20 £ 21 '40bz kl.f. Kans.-Midl, 49/9 rz.1937 Ds 60à,40bz u W Zu Manitoba r3.1933

4000 u. 2000 4 195,50 bz G NorthernPacif. 1. bis 1921 0 DEONG Glisb.Westb.Gold strfr.83 103,50G E 1088

i 400 “4 E n e E 90 103,20B do. do. ITI. Tj. 1937 400 „4 E a Fosefb. Sikber-Pr. do. Nr. 1-10500rz.1999

CEEEECEE D

e

S ü

fp

D

a

O

r

s,

J b =J O . . Piiak: dund daes. Js pu Lis e IER S P

102 1000 u. 500 « (103,00B kleine

HAAR do. Lok, u. Strb. (105 : ; A 88,00B Gr. Berl. Pferdeb. a 100 100,80 bz EL.f. Warschau - Wiener Ie (4208 Ostd. Kleinb. Ges. (100) ie ata do. do. der

Ee 0.

d O

it. Hls, 2 e 1.500 102,5 50G Tbitea ou. Ob,

O

1106,106G

100,80G So 600 u. 3 103,30G

- Obligationen.

1.5.11/10000 1.4.10/10000-400|— 15,5.11 [1000 1,500|—,— 1.4.10 1.4.10

500 E 41.00 bzG 500 80,80 bz G 80 40à,20à,90à,80 bp 10s 75 bz If, 500 Fr. 139,50 bz 139, 804139, ,90bz 500 Fr. 1139,00bz 138,90à,60à39, 25ù, ,10bz 500 Fr. —,— 500 Fr. 93,10 bz 92,29à,60bz

1000 fl. holl. 177 ,00bzG 50 Lire 58,00 b;¿ G

Ane N ELE I,

200 i 600 „A 600 A 153 ,90bzG 600 „4 124 ,90bzG 600 A dee es 300 M —,— trafßtenbahn-Aktien. 400 M 151,75 bz 1000 A 143,906zG 500 n. 1000 A [172,00 bz 1000 A 110 '1061G 600 6 h 1000 187,80 bz 400 A 181 ‘00B 500 „A 166,00 bz G 300 A [350,50bzG 500 M 190 1000 A 116,00 bz G 500 A 179,00G 1000 u. 500 4% [108,09 bz 1000 M 126,20 bz

600 1133,75G 600 135 T5 bz 300 1124 40G 300 173,90G 300 1333 50G 1000 1129, ,25bzG 300 162,60G 600 182,60bzG 1000 85,50G i 1000 1108,25 bz G 1000 1173,25G 1000 1182 00bz G 2000 11890e bz G 600 149,75G 1000 182,50bzG 1000 1174,25G fr. 3. 13,75G 1000 1000 600 500/1000] 1200/6006 600 300 1000 1500 1000 300 1000 600 1000 1000 1600/800

C A A dia 26d derd jou’ div Hatt din: pk Jai: Pick fee Jet (ee G

A A AZADADA J Y funk Y J J fund J

MLAD Wilhelmsh. (103) Zoolog. Gartén .

Schiffa 7 Don. Dpf.82 rz100 4.10 do. 86rz100| 7

br [y O

63,50 E Us i j G y Le

e L S do do 4000—] el. G.1—,— Wladikawkas Oblig. gar.

4000---200 Kr. / : Ausländische Eisenbahn-Obligatiouen. Zarskoe-Selo

——

3M J J 3

O

17 «7 1.7 103,5 50et.bŒ *

g W

E P E E E E T

I, E E E E E “E

bank.

ia ] Or o 1.4:10/2000—-200[103,50G do, 1894121001

1.1.7 | 200 fl. K.-M. 1110,50G Lüttich-Limbur 8| |4 54 L 1 200 E —,— Luxemb. Pr. L 38/514

0, 4 Ll ¿1511 WOLS |— Sard Sekundärb. 2 L MLLRE Dest. Stsb. 1 Sol t 500 Fr. [148,40bz Schweiz, Zerbatk, a “a 200 4 B .| do. pr. ult. 148,25à/30à147,30bz do. pr. ult, Mai ; Dest. Nordwestb, 54 | 5 | 200 fl. S. I Schweiz.Nordoftb E 6 4 6

gund jwads Punk: dees Jamak fer þ m Jarti jam panob | nack davo: R D Q L E

s R N A R AS J “f bend beeni z

e es ESE! =Z D ere E E G ce

P R P S =

Len D J

wi

pre

ro 1895/8f.| 8.-Lm.| , Gtüde zu Kaschau-Oderberg| 4 gahen -Masir t 1000 F Werburg- Seis - : nburg - ; d: dts 9 Brölthaler . . - . ot D -Gron.-E. inkl. Kup. 1, 10. 93 Do T anat do 1. 12. 93 |— do. pr. ult. Vîa

a N Gutin-Lübeck . do. eri fulerst-B Güterbahn T8 : - Cranz

8b 1000 F —,— Berb 000 00 Ludwh. b, gar. 1 900 F f giibeckt-Bü ie

; do. pr. ult. Mai inkl. Kup. 2 1.96 110, Mainz -Ludwigsh.

Lemberg Arno 7

bi

D

S E = *=

@ z S S Q

1200-—300 107,25bGfl.f. do. pr. ult. Mai A o | L E N11 1 wORG l | Lr GE 156.308 1084064 00 P OE e L 139,50 bz Schweiz. Unionb. 600 „6 97,60 bz Reichenb.-Pardub. 1000 u. 500 „« 192,00bzG Güdöster. (Lomb.) 10090—600 „« 1127,50bzG do. pr. ult. Mai 500 „6 146,25 bz Ung. «Galiz, (gar.) 500 fl. südd. [242 ,40bzG Ver. Arad, u. Csan. 600 A |[152,75bz do. Pr.-A. 152,90à,75 bz [5,4514 | L1 | 600% 1118706 Se (oar) 118,80à119à118,80bz | Jwangor. Dombr. | 24 14 | 11 | 800 4 188,90 bz Kursk - Kiew

pi (rank pmk pmk pri fund puned ppendb para jn D Q. D. ck D Q S7

Ties P La L P E P Lu bekr. l NOT_ES ju

Suk If fen funk (fn ju

200 fl. &. [51,70bz do. pr. ult. Mai 200 fl. K-M. |-- ,— Transvaalbahn .…. 500 Fr. 40,50 bz Westsizil.St.-Akt. 31/5] 31/5 200 fl. S 40,50à,60à,50 bz Deutsche 100 fl. P. [118,506 G Aliendurg:Ze R 100 fl. P. 1124,40bz BreslauW aria S 2,05 125 Rbl. M. [66,10B Dort. Gron. Ensch, 54 125 Nbl. |—,— Marienb. Mlawka 5 20 £ R bib Dstpreuß. Südb. 5 ; (26 Rbl. M 76,80bz Prigniher ..….. u em u, 100RbI.M|—,— Deutsche Klein- un

100 Rbl. M. 88 Aa. Kleinb. kv.| 44 | 5 60 Rbl. P. [—- Allg.Dtsch.Kleinb.| 6 | 7 280, )75ù ,90bz | Allg. Lok. u. Strb.| 7 | 8 |16, 4.10 | 1000—100 RbI. |—,— Alten. SURINE: di 47 Ti 1000 fl boll E=— Brl. Charl. Pfdb. 1.1.96 100 § 57,60G Bresl. Elektr.Str.

juak p

d P A N 9, do, Soll-Viligationen do, Fleize do. do. e ult. Mai do, Loose vollg. . . E G: E ; Mai ar. Goldrente große do, Do. mittel do, do. fFleinè do. do. pr. ult. Mai do. S N do. pr. S Mai do. G. al. d . eis. Th. do. Gold-Jnvest-Anl. Loofe Temes-Bega gar. Ï O

ck S

25000—500 Fr. |—,— ünfkirhen-Barcs gar. . 8 Oreg.-Railw.u.Nav.1925 Es aliz. CarlLubwigt. 1890 99/90B klf. | Pittsb. B. gar. v. Penns.

ide S Joaq. Valley rz.1900 400 Fr. 1110,25 bz m o gat ' S. Pac. .ofCal.rz.1905-12 110,752,25 bz L ; St

ilt ouis S.W. 1. rz.1989 1000 fl, 103, 0B gald. Ober „Gld. „Pr. 89

O Oi 0 ooo L L; puri park

Cra

ins .

back j 2 deck park pur D

pas js n T T T

Ii en ne D

e B Se P a boar Jf

‘m OOO

Et.Louis u.St.Fr.rz.1931 500 f, 104,00

103,10G do. do. 1931 100 fl. 104,00B 103,10b¿G | St.Louis 1L.Inc.-B.1989 do, pr. ult. Mai 103 75b do. Silber-Prior. 89 ka N NudolfsbaŸn .

1008 s s 0.20 TLE : Marienb. Mlawka 10000--100 &r. |99,60B 100,50G arienb.Milawfa d | * 99,503,40bzG „ZSallamm. Glo. 00G gem. T steueste.

103,00G Ndschl.-Märk. gar as 300 „4 102,25 bz aid - Terespol 10 200—408 « |[89,20bzGfI.f.

100/00B Ostpr. Südbahn| # 3 / 600 A 91,50 bz lpivéss

: hen-Ma 1000—500 fl. Holl. [100,75G do, pr. ult, Mai 91,5à,108,25b4 | Warschau-Wiener 1000-400 4 103,76bWTLf. | Oefterr Ung Staatsb gar. 100 fl. 274,75 bz do. do. gar. v. 1874

E Aa ftriht 94,90bzG Anatolis@e e Gisenbahn 10200-——408 «« 190,25bzG Stargard-Posen | 44 | 4} [44] 1.1.7 | 300% f, Bel E uk Mai 000 —,— eine ._ 7 100 U M E do. do, v. 1885 91,50G do. II. Grgänzungdneh G G N Sraaagines o. g.

408 „M 92,80bz G 5000—100 fl, |—,— M E

T

es wo

do U n s D U! f s C Go 15 12e tf 1E 15

d Jad J O J J | “I bb J fink SY dad

0D

d

F EESIE H

S J

[* 2

Ri O AIN [E E L

I ea =A=UAA

m oOoO00

Ido o] M pad S |

O0 L

2040—408 «A 189,80 bzG Ausländische Eisenbahn-Stamm- und Stamm-Prior.-Aktien. Amsterd.-Rotterd. 89,75B Earpt. (Keneh- Assuan)

408 „4 91,80G Canada-Pacific . 8

90 £ 92,00 bzG Aussig-Tepliy . 2 | S 15 |4 | 1.1 aba. a. 500 f, 5. W.1340,00 bz Gotthardbahn . .| 7 1.1.95 500 Fr. 174,60 bz do. Straßenbahn 84 117,10bzG Gotthardbahn 7 105,25G Jtalien. M Obl. gar.

1000 u. 500 Fr. 103,10G G0 nische Nordb, 8 4 | 1.1 150 fl. P. |—,— do. pr. ult. Mai 174,50à,40à,75 bz | Kref. -Uerd. Lok.ky. 2500 u. 500 Lire |52,80G do, pr. u é Q: E Jtalien.Meridion.| 63/5| |4 | 17 | 500 Fr. [123,50bz Se Brl. fdbhn. 124 —,— do. kleine 500 Lire 2,80G Brünn. Lokalbahn| 5 A li P 79D 200 fl. S. |—,— do. px. ult. Mai 123,70à,90à,30bz | Hambg. Strßenb.| 3 | 5

200 fl. S 111,25G do. Mitten. Obl. ftfr. 5000 u. 2500 Lire |95,40B Bushthörader B. i 1H 200 fl. P. |—— Ital. Mittelmeer| 5 | [4 | 1,7 | 12500—-500 Lire[93,25 bz Peidelberger do. 54 600 115,80G Tleine 500 Lire 95,50 bz do, V: ult. s 272,50ù,25 bz do. pr. ult. Mai 93,40à,50à,25 bz 6 6 200 fl. S. 111,25G n ‘Willem, Niederl. 1000—100 Do gol, 102,60 bz G Csak. v da x e i 1.7 200 fl. G 111 10G Jura-Simplon .| 4 1 1.1 200 4 108,25 bz Stettiner do. 3 150 f S E aus lr Ie r 102,60G Dux-Boden 4 | L1 | abg. a.-50 fl. do. do. St.-Pr.| 44 | 14 | 1.1 500 E E Ver. Eisenb.-Betr.

S. L orno-Flerenz arE m Ber. uge erhof .| 2 600 1117,75 : 0

L: 400 g Ä 85,70 bzG Macedon, ¿Gold- Priorit. (040208) t Us do, do, Sipr: s 600 s B Aae Ba 617 [4 Ll E Mrk. A fbr. 7 7 000 E / z o. Luckenw 0 1000 [148 00G Gg.-Mar.-Hütte| 1 |— |4 1.7 1000 195,90 bz G Ma d. Al Gas| 6 500 Fr. 71/50B Oeste de Minas 3000—500 « |88,75G Induftrie-Aktien, do. Masch, Bau/134 273 50b4G | do, incl 1 \—l4 (L7| 760 (959082G | bor Boubank| 2 500 71, 0B V Ao Eisenb. 1886 2000 u. 400 A 167,50G (Dividende ist event. für 1894/9bFresp. 1895/98 angegeben.) do. Neuend.Sp. 82,10bzG do. Stamm-Pr.| 5 |— 4 1500 [11025 ebzG | do. Ber wert 138 200 fl. S. 109,75 bzG 9 ex. Kup. 1. 4. 96 2000 u. 400 « 137,10G LLGa va 1894 /1805|81,| Zins [Stide ml do: Padetfahrt 2% 1344 00Bk[l.f. | do. fleine| 5 |— 4 300 1|110,25bzG | Mannh.

2000 u. 409 G 101,60 bz kL.f. Sard. Obl. fifr. gar. I.II. 2500—500 Fr. , Ps | *| fm. H appen fehr 115,90 bz Germ. Vorz. Aft.| 500 183,50bzG Marie, kons. pen. 200 fl. S. |—,— do. do. kleine 500 Fr. Ahrens Vorz. 1.10/ 1500 [114,75 53G voi brêd.Dutf 94,00G Gerreshm. Glöh.| 6 1000 [128,0G .| Marienh. -Kogn. 9 5000 e Schweiz. Zentralb. 1880 1000 Fr. Bohr. konv. 1.10) 1009/a0c|196,25bzG | do. Wilm. 760,00bzG | Ges. f. eleftr.Unt. 1000 |163,0063@ | Ms.u Arm.Str| 3 1000 fl. 105,80B do. Nordostbahn . 500 Fr. Böhm. Brh. 1.1| 600 1249, 00bz | Berzelius Brgw. 137,00b1) | Giesel. Prtl.-Zm| 44 1000 |114,25bzG | Mafsener Bergb.| 0 500 fl. 105,80B Serb. Eifb.-Hyp. Lit. A. 900Fr. ex.Kup. 1.7.95 Friedrihshn. 600 197 90 bz Bielefeld. Mas. 357,50bzG | Gladbach Spinn.| 82 600 |193,406zB | Mech. Wb, Sor. |11

100 fl. 105,80B S Gold-Prior. Ae: 500 1000 1147,80bz¿G | Bismarckbütte .

5000—100 fl. &. [102,406 fL.f. do.

1000 109 que Pri F [bee 199 (1271008 | Ma LABAS |Glaea Sea o Li| aw 20 | edenb ba G aiserbr. .. ,10bz tefenb.Bergw. ,25 bz adb. & S. g. —,— echernich. Bw. 1000—200 fl. S. {100,70bzB Sü: Italienische E 9000 u. 500 Lire 56, Königstadt. . 1500/60: 1150,00bz B | Boh.Bgw.Vz.C 87,50bzG | Glauzig. Zuerf. u 600 |[121,25bz3@ | Mend. u.Shwrt. do, kleine 900 Lire , Undró hb. 600 1246,00»z |[ Bochum. Gußft. 155,75et.bG | Görl. Eisenbhnb.|12 600 |216/,80bzG | bo. do. St.-Pr N eve a DAen) gue:/? L 625 u. 125 Rbl. M. [91,50G Trandwaal (Gold) 1891 1000 fl, ' Mnch. 1200 |134,00bzG | do. pr. ult. Mai 155,40à,75 bz | do. Maschinenf. k |12 600 |231,2%bzG | Mix u.Genest —,— Ivangor.-Dombrowo ar tr E u. 125 Rbl. M. |104,80G do, do. 1888 1000 1133,30bzG | Bonif.Ver.Bgw. —_,— Koslow-Woronesh ie 1, 600 A 101,30 bz Do, -DO, 1890 E 4

Or O

l pi jed jd pet pk juack jur fremd pk prak Peck pk bum proc park prak Fuer S S Sm Wn S M

2400—240 m ' do. Choß. Neus. I. Il. E Le. Oefterr. Ung. Gold-Prior. 2000—200 Kr. S A do. Lokalb. BoldPrior. : R O Le do. Nordwestbahn gar. Venetianer Loofe p. 30 Lire 23,25 bz do do. GoldPrior er Kommunal-Anl. E. 1000 u. 200 fl. G. 109,25G do. do. Lt.B. (Gb, er Stadt - Anleihe|34| 1.6.12 1000 Fr. t“ Osftrau-Friedland . Lärk. Tabads-Regie-Akt.|19] 10}/4| 1.3 | 500 Fr. |—,— ilsen-Pries do. do. pr. ult. Mai R ove S. M L Deutsche Eisenbahn-Obligationen. A E mm-Kolberg 1. La 1090 « —,— do. do. neue ergi[G-Mürk, L A.B. 3000—300 „4 / do. do. Gold gar. III. O. 300 „Á« 008 do. do. E 600 u. 300 L; Ung.-Gal. Verb.-B. gar. —,— Gagae: Eisb. E, 89

S do, de,

E o

is do. Eisenb. „Silb, «Anl. Vorarlberger

97'30G

puri

do. -Psdbr. do. Gendentla Me E -Pfdbr. IV. Ti

Arbe nERQLS P BES Q RELELRE l bot

A O pk E Furk jmd fri

do. L EL: agdeburger do.

DeA e

—_ J

S d L Fktha tp dedr mm Q Ip Funk Pank Pank Funk Pmnd 3D

tor E

wr a

2] A A A A J DjY I J purk 2Y fund pand port jk J

E A d Les de L Pt A L A P P e Pes Ja O

k dn bannt bnd Freren Denk pk pk prak fund prun jak fred R

E E

pr pee ltt brit Ik bk Funk Sf funk unk fn fun funk aon on S

ti bf bf Aa. M Af 1m 1 M pfiar Bi ph Bli D 1a E A 1A E E VR T ltSeata ra plpates pater

Sra Ln

do, i pn: Lit A.

f do

do ndese senbahn. L Sasberst Blankenb. 88-90 e anken do, do. konv. 1884 S Oen gar Î Magde rurg - -W riliecs e z¿-Ludwh. 68/69 gar. do. do. 75,76, 78kv. do. do. v. 1874 do. “as v. ¿On

do. Mecklb. Fär: FranB.

___Sf: ARCSS: : SUR A8 Ss RER mr 2B ALS. 78 BSES: A S: Si

EEZEZ

P E S pt L dak pmk O0

s p 4

-

Ea

=

-

O0 ONOMR

pm

pk A

Tot db edel b J baa =J J

O

500 |—,— Neufdt. Metallw. 400 1332,00G Neurod. Kunst. A. 600 1114,80G Neuß, Wagenfbr. 500 1102,75 bz Niederl. Kohlenw 500 1220,00 ebzG | Nolte,N.Gas-G. 1500/80.|346,75bzG | Ndd.Eisro. Bolle 400 1132,50bzG do. Gunimmi . . 400 1149,00G do. Jute-Spin. 1300/80c{125,50bzG | Nrd.Lagerh. Brk. 600 1154,90 bz do. WUXk. Brm. 154,25à,60à,30bz } Nordstern Brgw. 600 193, 75 bz B Ls ders l Chamot 1000 \senb.Bed. 500 124,00bzG do, ‘G. -J.Car.H. 1000 1187,75 bzB edo, Post 1000 1155,70 bz ortl.Zem. 168,75 bz Da „Ses. onv. 68,701.69 bz | Paucksch Masch. 167,,0G | Phöôn.Bw. Lit. A| 143,75 bz do. A.abg. 116,60bz G ietschm., Mu f 421,75G luto Steinfbhlb. 12,25B do. St. - Pr. 16,00G ongs, Spinner. —,—- Preß panfabrik . 110,60bz G auGw. Walter 173,00bzG Ranerdb “ey 102,60bzB | Rednh. SP. sein -N “Bi.

600 1114,50 bz 1B 0 600 1128,00bzG E x tf. T. 8 eca/22% 1177,75 bz G aschinfb.|2 600 172,25bzG aa Bau Si T 34 p. St. |—,— do. SAS „St.Pr. 11 600 |94,00B Gumm. /22 1200/6001134 25G rkrt. L Ti 300 1194,00bzG do. St,- 87 100 fl. |—,— do. Bergwk. c 14 1000 |123,00bzG | Harp. Brgb.-Gs.| 5 1000 1237,90 bz do. do. ult. Mai 1000 1204,00G rtw. Ms{Gfbr 1000 [567,00 bz G in, ehm. Wllb 1000/30c1244,60 bz emmoor Prtl. 1000 [136,26 bz B engstenb.Nasch 300 |—,— Herbrand Wagg. 1000 1131,75bzG | Hibern.Bgw. Gf. 1000 1236,00G do. pr. ult. Mai 300 [125,75B ildebrand, Mbl. 1000 1170,75 bz od.V Masch. 1000 1217,256G orz. A. Eu) 1000 |210,40bz 2st. Farbwrk. ‘28 130,75 bzG 3rderhütte alte| 0 98,80 bz do. konv. _1101,00bzG do. St. Pr. 109,25G do.S1.P1. Litt. A 205,00 bz G L Wagenb.

118,50 bz G

111,0 ,00bzG 114 50bzB 92,10 bz G 129,10bz@ 134,70 bz G 100,00B 179,00 bz G 192,00bzG - 108,10bzG 81,50bz G 105 ,006zG 121,50bz G 141,00bz G 95,10 bz 115 ,00bzG 600 1170,00 bz G 600 [178, 25 bz 1000 124,75G 1600/80 166,00bzG

r

109,00ebz G 123,50 bz 120,00bzG 133,50G alte 15,10@ 93,90 bz

113 50bzG 239,00 bz G 192,40bz 152,10bzG 183,75 bz G 15450G

O n wor

1000 L / orbbeutsde 90 6 [B Baw 300 [119,00et.bB Greppiner Werk 2 300 |89,106G | Möller u.HSt.P / L ' 230,00 w Kohl. 2000—500 A 1101,90B fl.f. do. Oblig. 1894 3 bz rauns{w Ko

—,— do. do. 1889 E Asow Obl. 9600 #4, 100—1000 £/101,10bz Wilhelm-Luxembg. B.I1X 1000 u. 500 Æ# 1[101,10bz Tl.f.

101,25B bs 1889

1000 100 1000 1194,25bG = | do. St.-Pr. 500 Fr. 300 [241 00bG— | do. Jutesyinner 1200/80: 1293,00 bz G+ | Bredower Zucker 1000 1143,50bG # } Breest u.Ko.Well 600 137, 60G E Z | Bresl. Oelfabrik 300 152,75bG 1 do. Spritfabrik 1000 |177,50bG S | Bresl W.F.Linke 1000 1178 50bG— | Brüxer Kohlenw. 1000 |—,— Bußke&Ko.Met. 1000 1143,90G Carxtonnage Ind. 1000 |—,— Cafel Se 18 300 [4419,00G do. Trebertrock. 10900 [224,75 bz Gharlottb. Waf. 800/100: |— ,— Chem. W.Albert 1000 1164,00bzG She b.Bucktau 1000 |—,— Chem.Fab Milch 1500/30c{1124,75G do. Weiler . 1280,00bzG | Chemn Werkzeug 1000 |208,25et.b& | Concordia Brgb. | 1000 [148,10 bz Concord. Spinn. 1000 1211,70 bz Confolid.Schalk. 1000 |—,— Courl Bergwerk 1000 [190,50G Dannenbaum . .| 2 1000 1133,00 bz Danz.Delim. Akt. 1000 [191,60G o. do. St.Pr. 1000 1166,20 bz Deffauer Gas . 500 1225,00bzG | Dt.Kred. uBaub. 500 186,10G do.Gasglühlicßt 1000 [126,50bzG do. Jutespinner. 1900/800 32,10 bz G do.Metallpatr.F. 1000 181 50bzG do. Spiegel hren 300 1255,75 bz do. Thonrö 500 1239,60bzG | Donnersm.H, kv 1000 |220,00bzG | Dortm. Un. M6300 Kapler Ma\chin 1000F.[135,00bzB | do.St»Pr.Lit. A 47 10bz G Kattoroiz. Brgw. 1 101 ‘70 bz do.do. p. ult. Mai 47, So 40A 1064 Keyling u. Thon. 101,75à 404 Dis Chamate- 169,00B mnn Stätte 1 ,00 ü}. Chamotte . 2 600 190,00b1G Düi.Drht.- Dag 83. 10G Föln-Müsen. B 1000/500/111,50bzG | Düjjseldo 209 %bzG | bo. do. konv. 1500 1652,00bzG | Duxer Kohlen 175,80G- König Wilh. kv. 1000 170,80bz G Dynamite an 179, 60ebzG | do. do. St.-Pr. 1000 1128,50 bzG do. pr. ult. Mai by G A180 179, 70bz | König. Marienh.

600 190,20G Eckert Masch.Fb. 94,00 bz G Taae ; Pa

1000 |—,— esto fb. 8 1500 151,75ebzG Körbisd 500 58,00G Ehntract Bgrok. 7

1000 134/00bzG Kur eri 26 1000 1138,00G Elberf. Farbenw. 8 1500/s8000|/328,50bz G | Lau aubhamme G 400 |—,— Erdmansd. Spn.

89,75G on. 600 |[143,10bzG | Esdhweiler Brgw 159,50bz B Sturahütte E 600 |—,— ein-Jute Akt. .

112,50G do. pr. ult. Mai! 500 |570,00bzG ther Ma 134.75bz | Leipz. Gum, 1000 |[113,25G uftädt. Zuker

4

7

2 125,90bzB | Leopo ¡rube.. . 500 |243,10bzG nd Ma 8. Be 1K

3

0/0

E R TE R E EFAR | Es D e O E C C E E R Se

p R J J pak O

ama pam rund fern Jord perenk jun S OOOOOO0O0

| oSARO E

bs DO bo jf 5 j Þ =A T0 00 Dn m en L aaani

—— bd pak et —— Dres mm fran Jrnenal, fmanals jenem S —— —— E DALD S 2 ..

Go 00 —Jod

L a ani

Sl I Be | E

Soll] A%ck ey O

Pfandbriefe und Schuldverschreibungen M

Deutscher Hypotheken-Bauken. P. Hp.ï1. uk. 1900

Bud, Def. Pfdbr.|4 | 1.1.7 |3000—200/[102,10G do. VLVlLunk 1904 Brasw. Hannov. do.IX.uX.uk.1906 (L, 1.3. 1.1V.konv. 5000—200]99,75 bz G do. konv. rz.100 do. L-VIll. LII. Lill, Fu. 4 do L U, LIE, do. I. u. L. 5000—200|100,80bzG | Prß.Bdkrd. rz.110 E 5000—200}105,10G do. lll V. VL r3.100 5000—200 100,70G do T, EID ofs. Grd. Gotha do: K E10 Pr.-Pfdbr. T do.VII VIII.LIX. do. TL. Abth. do. Ull.rz. 100uf.1900 do. IIT.IV, rz.110 do.LUN, rz. 100uf.1905 do. V.rz.100 do. RL T3 100 do. Ves do. IV. unk. 1904 do.VILunk.b.1903 Pr.Ztrbd.Pf86/89 d. VYLLI, do. 90 unk.b. 1900 Dtsh.Grdsch{ch.Obl. do.94 do. do. T1 unk. b.1904 do. 1896 uk. 1906 do. IILIV. do. Komm.-Obl. do. VII.VIII. do. 1896 uk. 1906 m Hypb. 11..-A. do.Hp.A.B. 1.120 do. do. L-L. 73.100 l do. do. do.

do. LY.-IiL unabg. do, unk.b,1900 abg.

do. 1X. unk.b.1905

Dresd. H O

do.UL-ILunk.b 1905 Hyp. do. XIII. u. XIV. gert L -Psbbr “4 83 Ub

Pr. BAGZ r. Dp.B.U.W.ck5r. 2000200 103 ‘40bzG do. do. 1905 do. H as A 2000—200/100,00 bz G do, do. Do, TOND. 2000—2001100,00 bz G Pr.Pfdb.B.X VTI do. unk. b. 1905 2000—200/101 R unkdb, bis 1905 MELOIpS. rz.125 de: Klb. Obl. uk.1904 4 unk. bis1900 do. II. do. . ager

Rh. Hyp. -Pfbr. 90 d0,1.1.08 K8goloabg,

1.1.7 |3000—150]100,00G St.N.H.Kr.b1905/34| 1.1.7 [3000—200[101,30G Diskonto - Komm.| 8 | 10 [1200 u.600[207,60bz : : Südd. Bod.-Kred.|4 | versh.|2000—100]—,— do. p. ult. Mai 206,25à207,40à207 bz ./3000—150/103,40bz G do. do. 34 1.4.10 2000—100|100,50bzG | Dortmd. Bank-V. 6 300 [123,00B {fkl.f. /5000—100[105,50bzG | Weftd. Bdk. uk.1994/4 | 1.4.10/5000—100[105,00G Dresdener Bank . 8 600 |[155,50bz - do. do. kndb. [T4 | L.1.7 |5000—100|103,00G do. pr. ult. Mai 154,90à155,50L,25 by Bergische . . do.do.ITT.uf.1905/34]| 1.1.7 |5000—100]191,20G Dresdener Bk.-V. 1000 1119,20bzG Be al „Br .3000—150]101,60bzG do. Kr.A.f.J.u. if 300 [140;00et. bz B aldsch

Vereins konv. do. St.-Pr.. Viktoria. .

wr cin

N 00 eo

od R E [uy do dO O

fru pre fee jun uen jan S

p rk

O

I C! i QO C7! 1 _

Eee E

—_ dD Ir F J fs fers Jt

rir bdO wr

.7 |3000—75 [115,60G Effener Kred.An 600 1143,25bG Ea ./5000—75 [109,00G Bank-Aktien. Goth. Grndkr. 600 [130,00bzG Dortm. Löw.

3000—100/116,75G Binstermin 1. 1. zu 4 °/0; au8genommen Reich3bank: 3'/, °% 1, 1) | do, neue 40/6 600 115,00bz G do. Union 3000—100/113,25G u. 1. 7., und Rostocker Bank 4 °/, 1. 3.) do. Privatbank 122,00G Düff (Hoefel)

i 600 ./3000—100/101,50bzG Div. pro|1894/1895| stice zu s = omm.-B. 2006Bc9o.|129,90G | Germ. Drtm a

nd O

O

J pn nb J A J puri fark J J funk pur funk rk fan D I N funk funk fai Dan

A T TIIAIA (Þck f J b J —- co | O©OL | 2022 Brnk Pak bund duk uen pu pen dran per jak þreb anb pern jed ren rek

ch7 P Aall#|| P 1 16ck En 15ck . . . . . . . . . . - J bak J brà QO O fk pak ik S] J D C fern fuek fend funk fend J Pank fend Jrenk Jaa frei Jen J funk Jerk DJ

T D: S i l

EES L ai

Drmk fremd pra jene fr fene S

Land

umd f D

L a

O SSSSL

[=]|æS| | O M f i M D D V pi 5

.10/3000—100}103,90 bz G A „Disk.-Ges.| 64 1000 1131,70G mb. Hyp.-Bank 1500 u.750/160,00bz G essische. G Amsterdam. Bank| 7 200 f. holl.|—,— nnoverscheBnk. Klostbr. Röd. ; Antw.Zentralbank| 6 300 Fr. |—,— ln. Wechslerbk. 5000—100/101,30G Badische Bank . .| 4 300 |—,— Königsb. Ver.-Bk. ./5000—100/100,00 bz G Bk. f.Rheinl.u.W.| 6 300 1[122,60G Leipziger Bank . 5000—100/103,69bz B.f.Sprit u.Prod.| 33 600 173,00B Leipz. Kredit-Anst. 5000—100/101,00 bz G Barmer Bankver. Gs 600 1129,80G do. Krd. u.Sparbk. 5000—100/102,00bz G Baseler Bankver. 500 Fr. |—,— Lüb.Komm.Bk. ky. 5000—1004100,00 bz G Bayer. Handels8bk. Thu .05 [200 fl.füdd.|—,— LuxemburgerBank 5000—100/102,00bz G Berg.-Märk. E 7 600 1145,5063G | Magdeb. Bank-V. 3000—150|—,— Berg.-M. Ind. G 600 1114506z3G | Magdeb. Priv.-B. N 200/101 ,60bzG Berliner Bank . 1000 1[114,00G | Malklerbank. . ./5000—200}103,90 bz G do. Kafsenverein 3000 1128,00bzG | Medlenb. B. 40/5 ./5000—200/103,90 bz G do. Handelsges. 1000 u.500[148,60bzG | Med. Hy Se 161,00bzG .15000—100/105,30G do. pr. ult. Mai 148,10à,40à,25 bz | Mein.Hp.B. 709/6o 129,10bzG .#000— 200/100, ,60 bz G do. Makler-Ver. 1000 1127, 50G Mitteld. Kreditbk. 109 75G ./5000—100/101,30bzG do. Prod.u.Hnd. 300 116/50G do. pr. ult. Mai [ch./5000— 100/100, 20G Börs.-Handels-V. 600 |[11425G Nat. i.Dis sd. 64 | 84 | [139,75 bs Braun|shw. Bank 300 1112,006zG 139,50à,25à,75 bz do. editbank 300 1109,60G Niederach ‘Hank 6 300 189,2 bzG d do.-Hann. Hypb. 600 1138,25 bi G Nordd.Grundkred.| 5 600 u.1 108, 25bzG q Pr. ult. Mai Bresl. Disk. -Bnk. 600 |119,70bzG | Oberlausizer Bnk.| 6 600 |120,50G nnabgSteingut do. Wechslerbank 600 [105,80G Oesterreich. Kredit 160 fl. 14 A Apl grbeck Steink. . 500 Fr. |— do. pr. ult. me 5A221a220, 60bz imedes . 300 117,6 60G do. Länderb. a 0 G. |—— 300 100; 00B Oldenbg. Sp. Bk. 182, 75 bz 4509 j Osnabrücker Bank 1500 O Bank 116,60bzG 250 fl.\üdd.1]—, . Bk. 609/60

84 | 1000 [153,60bz 153,40 bz pa Ga L

_—

wr

750 119,00bzG 105,90 bzG Wz.Br.Rieb. 106,00G Reielbrs ugger 1165, ‘00B Ee -

213,00B

123, ‘00 bzB SAR eo: 130; 50G S MEES 7 159, ‘00B Vicküler. . 107,00 bz B Accumulat.- 111; Thet. bzB Anilin-Akt.- 107, ‘60G

107, 50G

auswärtige

O0

|awol 1118] |]

brei prak bank dund dum L Ma S

10 Bp ip

O

E E A A C tS P L A Da B Y R N A

r O T

g s jet bek por fr pem P P S 1 E

M O M pk A J pes pmk ® js pm fark J

pk bck pra jene m O00

E T I T L T EMELEFLLEI Fel I

CaT T T T S wirr Or _— P i 1 P P 1 E E f f A P O P 1ST V e P E U E 1 E P E 1E P D r 1E Sn E G Er f En En E E En n E En E E En E E E E E E E E E

e t

C Co E O5 E E Uo G5 S S

Moe Mde

115,106 üttenh. Spinn. 981,00bzG ugo Bergwerk .

145,10G nowrazl,Steinf 333 ‘00bz G Int. Baug. .StPr 143,25 bzG Jeserich, Asphlt. 138,50G Kahla Porzellan 149,50bzG Kaliw., Asgerel.

—_ od wor

58,40 bz N ein. Anthrazit 180,50B Rhein. Metallw. 174,00b;¿G | Rhein. Sthlwrk. 297,506; G | Rh. Wstf. Kalkw. 136,75 bz RiebeXMontnw. 115,50 bz G D Brnk.-W. 153 00b;B E Ge: 126,00bzG Si: 254,00G bs Masch. a 178, 50B 35,75bz G 75,25bz G 139,00bz G 204,75G 800 160,80bz G 235,00G 128,75 ebz B 006 bz 14 40bt 153,00 Ee 2 153 3,30b4Gà153, 505 | 146 0b G 1000 1107 ‘00bzG Sin Sn E

y 89,80 bz ute Fete 125 50G Séul-Knau O Sl thlen,

e i ,006zG Siemens, Gladb.

m I Cr Tr

- co 5

me

—L«D«L4

Sp

ROD - Mo R N D

eue |

—_

Od

Lad

agi as I D pk

O

O D D O N N N 00 M C a N O O M Q R I M 900

MOITNíYANO I NNNNNNIAíIN

—_ do A O

wr

A A S wr

wr

Indi pam uard prak pre pmk prak prnn pra ames uma pem, rern rur pr ems pur

A ALLE

R t p t p p pa ea p T a A S S J nf pur funk Pack Prm D] fk Pk C) N J Fk fend Punk Gerd J Fri

Or O# |

—— or mi

e

V5 f 5 V5 V f V5 S SEES E Sus S

Mono u

O lœlillæwji oa] S| o]

bk pern fk nd jendk [ack Fenk J fund Jen J funk fark J 1d I A D

| E ao Punk Jn D Punk DJ Punk J fdb fen funk E is =Y =Y Fm jus fru [ej Non T || | Pg 1] | Sao toer | -a rad O

Ch Coburg. Kreditbk. pu e Lom.-B. BLR Hove Darmit. Gld Le pr. ult. Mai Markstücke wn pr. ult. Mai Darmíft, Zettelbk. DeffauerLandesbk. 8 600 |—,— Deutsche Bank . 10 [1200 u.600]186,60bz do. pr. ult. Mai 185,75à186,25 bz do neue Ser.VI. | 1200 1181,50bz 74 300 117,60G 600 1121 '50B

6 E itbank . 7 1000 134; 75bzG 6 600 129; 10G Rh.- „Bdkrd,

Do N ROONOO D A O

O 00 dr

1B: 2 Frl Fenk Pnk J J Punk S) Pork 1 Peri Punk Pank Dadk Pre Pank Park Punk Pat 2

- .

bk ben Ik E enk fk funk b E

A ARARARAAA b A A A A brt fert i a S I

enk para jmd pem

h S p—A

wr

P Dk Jd 22A Ds 2a des J dek §ed dea bis ij. Fes Pu. sfe P:

do, S. 62-65 de unk, bis 1902 do. unk. do. do. 1905

do.69,70,71 uk.1904 do. do. 1907

; do. 72-74 unf.1904 3000—100/101,30bzG do. Komm.-Obl.

do. Präm.-Pfbr. MttldBdk.31.8.1906

. /3000—100/101,40 bz G Rh.W.B. uk.1905 Nordd. Grndkr. Ul.

do.unkdb.bis1904

EME: Bodenkrd. do.1V.V.uF.b 1903 do.VI. unk. b.1904

do. rz.110 o. do. 4 . unk. bis 1903 do.VII.unk.b.1904 ¡ I. do. VIII.uf.b.1906 Nürnb. Vereinsbk. älzische .

II.

T1, yp.1.rz.120 I.r4.100

00 00 M M di

punk S s p hk Ae

P C19 V0 G3 I 1 fe jf 5 I G3 1 ja G5 C Ia Sa wr

¡

Ill oSs]| Iw | s] || So

d E H I D? V A 1 A H E H O V O O D R SE V E R 1 E Em E P D H 1 R

ha R |

Ti Soi

]

e4

b J a J O T

A: . O i “2 N90 0h NNN

I

mrs t

S D_H

ies 1-28,

O-A E (P [S] 1]

S . - l tuns t —_——

.

|

pk A e

ets

J J ÉO fk prr B Punk puri frenk Pren Üf J fonte fins Punk jf O J Pr Jem erni erch J] pre

A S 000 177, 10 riedr. Wi 1 î do, do

A E f 300 S A |z Zyl. Joseft, ap 1902/99 Met,0U Di _[ Ludw,L Löwe & I 19% |—,— (9 LoutseT 0 ¡ 1000 38,00bzG do. do. St.-Pr.| 0

1 p pn grb irk pr pt p C pra d pl ta b 1

pen pur jer pk puna pmk 4 E A S

Pak gf jf Pank Fand jf Pn

C Reis

gs bund pk

* ae . . E

p A

b jp b ck O

Pa daes =I=A=I=A

A J þ d funk J —_— j i

113, '50 bz D rifter&Roßm.k.| 108, 00eb U De R Gr.

300 wn 110,25b Gaggenav “tsen. 1000 [14750bzG | do, Tonv.

p

oma r- tp d

1 16 1 1 0D Sf Ds Îns 3f Ga tin s. Isa gil U gf fin gin Ufa + G Ain Amn hf pi pf pf s l Gs “T ps bs bn ps san bfi ps M Mm A WPm Pn 1p n P f f E Er U

am E at t S

300 165,10bz G Spinn undSohn

ei N.H.Kr. r; 110 300 [15,000bzG | SpinnRennu

do. do. 7.110 do, do, 74.100

[ Î | - hund þ

15ck d 0 6 P f 7 f

ft

pi TS Ao b b i A i t b

J w—

Punk J dund. pan Junt 2J denk

5 183112 A A U De Jai o MN M