1896 / 125 p. 16 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

A

O.

È ais

papa rA Juli Jucid fue Junk

1.4.10/1000 u.5 1.4.10 200 1.4.10/3000 u.3 1000 u.9 1000 u.5 500 u.1 1000 1000—600¡—,—

1000 1, 5000—5001103,75 bz G d9, i Siem.u. Hls. (103)

1000 I—,— 1000 u.500[102,90B Thtederh.Hyp.Ob.|: 1000—500|—,-— Wilhelmsh. (103) rw 1000 |—,— Zoolog. Garten . 9000—9500|—,— 1000 /98,00bz Schiffahrts - O 1000 |—,— Don. Dpf.82rz100/4 | 1.5.11 1000u3 194, 50G do. 86rz100/4 |1.4.10 500 u. 200|—,— b..Am. P 1i100/4 15.511 1000u. 500[102,75B ordd.Lloyd1z100/4 | 1.4.10 2000—200]103,50G do. 1894rz100/4 | 1.4.10

Lüttich-Limburg - N _— i Luxemb. Pr. Hnr.| 4 | 39/5 L C { 1 fl. S. Sa: v Set wh. 7d 7 : ‘emberg -Szernow . S. |—,— ard. Sekundär 2 G [88,75 bz Oeft. U. Stsb. Frnz| G/s| L Fr. [147,00bz Shweiz.Zentralh- ei 424 e POH A do. pr. ult. Mai 147,20à46,90à47 76 bzJunil47, 30à47ùà47,90 bz ds. pr. ult. Mai 1906 f E Oeft. Norbwestb.| 54 | |d | 1.7 | 200 fi. S. [—— Schweiz. Norvoftb 6 |— [4] Do D aba Le | do, pr: ult Mai 129,30bz do. pr. ult. Mai ag E 112,00 bi G do. Glbthalbahn| 54 | |4 | Li | 200 l. S. |—,— do. St.-Pr. S 1 500 Fr. |—,— 300 « 1155,00 bz do. pr. ult. Mai 138,25 bz Schweiz. Unionb. 14 500 Fr. [92/25G K 159,29à,40à,/25 bz Raab - Vedenburg 51 20G do. pr. ult. Mai 92,25à,60 bz __ 600 « s58,10bz Reichenb. -Pardub. h Transvaalbahn . | 6 1000 f. holl. 1182,00 bz E u. 500 „6 192,10bz Südöfter. (Lomb.)| ‘/5 40'50bz Westsiztil.St.-Akt. 31/5 31/54 50 Lire 57,90 bz 10 P R #4 |127,00bz do. pr. ult. Mai 4064 Juni4ó, 20Bà40,10à,25 bz Deutsche Eisenbahu-Stamm-Prioritäten, t & 1145,75 ba Ung.-Galiz. (gar.) N D 268 Aïtdamm - Kelbg.| 44 509 M s 0 L südd, 1242,75 bz Ber. Arad. «.Gsan. Altenburg-Zeitß .| 9,65 6i 390 E A do. Pr.-A. P. 124,00bz G BreslauWarschau| 1,85 2,05 T {t : 10 20 WBaltijckze (gar.) . 126 ROT De. —,— Dort.Gron.Ensch.| (5,454 | Li | 600 M E Jwangor. E 125 KbIL. —,— Marienb. Mlawta| 5 | 21 |4 | 1,21 | 800 A 187 75 bz Kursk-Kiew ... 20 L epo tee Dístpreuß. SüdH.| 5 2 87,75à88,10bz Moskau-Brest gr. 125 Rbl. M. |-——,— Prignitßzer . 41 2000—400 « |[103,10bzG Nefchl.-Märk. gar e 117 | 200 [10200 D R e j, Deutsche K 300 fl. S, 99,75 G Ostpr. Südbahn 4 60) 91,00 bz Warschau-Wiener 60 Rbl. P L E Aa. Kleinb E 4x 300 fl. S, —,— Aachen-Mastricht 1000—500 f. Holl. |—, do. pr. ult. Mai S 90,20à,10à,25bz | "ho. pr, ult. Mai . P. , Allg.Dtsch.Kleinb. 500 f: 94,50G Anatolische Eisenbahn . 10200—408 #4 Stargard-Posen | 44 | 44 [#117 | 320 « [|--— Weióselbahn. . r T

2000-500 „M _Y afB. Ee: | 9 | 12 |250Rbl.Þ.]—,— S 1000 1500 A |—, Pape ult. E g m s ,10à132 bz Obligationen vou Bauken. Elberf.Farb. (105)

2000--00 e Bank .| 43 | 43 600 112280G Bk.Orient. @sb,tO, [4 | 1.1.7 | 1009 Fx. [100,25G N R

1000-29 Me 10: i Saa ai -V. 7 | 1000 1139,10bzG Obligationen industrieller Gesellschaften. t.&Rim(105 600 4 do. 7 | 40 138,60G Allg. Elektr. Ges.|4 | 1.4.1 10/1000 LO UAAMGE Gelse Bul 2000—5d M Shlef. Bank.Ver. 7 13000—300/130,00bzG Acilin-Fab. 1.10544) 1,4.16/500 u. 200|—,— Georg-Mar. (108) 2000-50 N Südd. Bod.-Kreb.| 7 |7 | 600 |—— Ber!k.Elektr. Werk|&4 | 1.4.10/1600 u.5 Harpener Bergbau 404 f gr.f. Ungar. Kredit-Bk. 11 | 200 fl. [--,— do.Hot.G.Kaiserh. 500 u. 200|—.— Pagopendel (108)

j 500-—200 |—,— pee sb.(105)

5000— 500 E 4 100, 60B O Kursk- e. ooo 5000—500 Saa e: Col EL A « Mosco-Kursk. . z 5000—1000 M 98; 80B Stargard-Küstrin E 4 |L Mosco-Riäsan gar. . 10 Thlr. 147,00G Werrabahn 411 Mogsco- molendf gar. 4@500—3000 „M 106; 10G do, 1886 L T4 z Orel-Griasy .

1500 „# 106, 10G Set do, l 1500-300 Á es Deutsche Klein- und Strafßienbahn-Obligatiouen. Î eiti; ret os “g

3000—300 „e [102,10bz Fl.f. | SA19g. Deut. Kleinb. R 1.4.10/ 1000—-500 A [104,90B I1L.f. Sübwestbahn T

.

pk

U R E Z V M ARER E A

A St.-Anl. v. 1886 B 6. do. do. u do. Si.Ment.-Anl.

S Hud lei v. 1878

9. yp. ePÍT.

do. mitte U

dreh

do Ls D eee Fred p O0

A AZASIDA J I AA J _D é

bk funk jed prock - . -

OQD A pak L)

do, Fleine

-do.do. Gesamtkdg, ab 1904

Güweiz. ‘Eine A “S@{w L gen. ri.

1889

Serbise, Gold-Pfandbr.

do. amort. St. S o G

do. do. M “ilt. ‘Mai Gc, Pfbbr. 9, 84/85 do, v, 1886] do. 4s v. 1887 do. M ‘Anleibev. 1880 do. feine do. t neue v. 85 t, do. feine 9. do. v. 1887 Tut. Aiteive v. 65 ‘A. fv. do. D do. L do. do. yrx. ult, Mai do. do. do. : do. L do. fonfol. Anl. 1890 do. privileg. Anl. 1890 do, Zoll- Dbligationen bo. s feine do, do. oe ult. E do. Loose vollg. do. do. pr. ult. Mai Ungar. Goldrente Zeofs do, Do. mitte do. do. Meine do. do. yr, ult. Mai do, E M o do. pr. ult. M do. G G A d. eif. Tb.) v4 Gold-Invest-Anl. V, do, Temes-Bega gar. do. do. fleine do. Bodenkredit . v0, do. Gold- Psd dbr. do. Grunventlaft.-Dbl. do. Spark. E IV. V, do. o. LIE

"J O il brd funk ruh Q pt QO O

62% u. 12 M. M. [10 102,60et. bzG do, Pr: ult. Mai E E bo. bo. 1890 u. 12 . M. -B.Hatmb. ] 200,4Beto.| —,— Borh.Gußst. (103}/4 1500 |—,— ibernia Bec vot. 125 Rbl. 2, 94'10G Mor. Kamm.-B.| 11 | |250Rbl.B.[— Bubver. i (102) 5 1000—200|—,— rfeBergh. 1:.103 1250 Rb 103,40G Disk. -BE. 7,4 250RbL. B. ——,-- Centx Hot.Tl(110})|4 500. I—,— Faliwerke Aschrsl. 629 NbI. 104,10G WBesid. Bodenkr, 54 | 1000 Charlot. Wasserw. 4 1000 [103,10G Königsbocn (102) 12ò RbI. 103,20G Westfälische Bank 6 4b0 Const. d. Gr. (103) 4 1000 |—,— König Wilh. (102 4040—404 1[103,10G fI.f. Wien. Bankverein 8 100 f. Dessau Gas (105) 4, 1000 u.500]-—,— ried.Krupy (100) 125 Rbl. M. |102,70G do. pr. ult. Mai| do. Gas 92 (105)/4} 1000 u.500|—,— aurah. H.-A. (100) i256 Rol, M. Wiener Unionbank| 84 | 84 | 200 fi, [—,- Dtsch. KaiserGew.|4 1000 |[100,00G Louise Tiefbau do. 3 1000 197,75B L.LWwe u. Co(100)

¿ j A do. pr. ult. Mai - Donnersmarkhütt 200 M / N z markhütt|/35 G Württ. Bk.-Anst.\ 7 | 7 | 600 - Drtm.Union (110) 1000 1.500/111,00bzG | ‘Möll.&@HÜb.(105) 1000 u.500 100;25e. bG a Nolte Gas 1894

1000-—200 fl. G,

ana , : do. BVereinsbank| 7 600 d

3000800 « }101,40et.bs® | Galifornia Oreg. r1.1918|6 00 Düss. t L 1000. [i Nordd.Eisw (103) Gal. Tante. B.gar. H

1000. u. 900 M I, Central-Pacific rz.1896 5 5 Deutsche Eisenbahn-Stamm-Aktien. Sraz-Köfl, St.-A. / E 53 1, E

4 1

7

DOO E e e bo. do: Le5.1897 O L do. Ie rz.1898 Div. pros1894/1895 [1 8m. | Gie zu Kashau-Dderberg 1 Aachen - Mast:.icht| 25 | 23

1500 u. 300 &# |—,— : 9 E do, rz.1939 300 fl. , Cbicago-Baurlgt. r3.1927 Sstycmm-Kolberg| 4,4| Altenburg - Zeitz .| 10,8/

300 —,— : I Cr "e Denver-RioGrd. 13.1936 10000200 Ke. 182,70G. Tf. | Slinois-Gentral 11.1952 1 10008 inl. Kup. 1. 6. 94 k(G : L A 1000 # |10,80bz S R Ne ot

300 „& A :

( / Kans.-Midl. 49/9 rz.1937

18 2 RELS Manitoba rz.1933 9000 u. 400 „s |103,70G NorthernPacif.T. bis 1921 1000 F 11240bzG Dortm.- Gron.-E. 2000 000 K do. do. II.bi8 1933 ul. Ruy. 1. 10. 93 |—,-—- do. pr. ult. Mai

10000---100 f. [103,40G do, do, IIL 13.1937 do, 1.12.93 |—,— Œutin-Lübed .

5000—200 fl S 100,25G do. Nr. 1- 105001; 1989 do. E Frantf. Güterbahn 200 fl S E E Dreg „¿Railrwo.u.Nay.1925 do. —,— alberst.- Blank. 300 fl. S, 99 75B Pittsb, B. gor: v. Penns. 1000 S 1098,5G dnigsb Vak 200 Be Dig St. Joaq. Balley rz.1900 1000 S A Zube bas gar. 1000—100 fl. |—,— S. Pac. of Cal. rz.1905-12 1000—100 A, A St.Louis S.W. 1. rz.1989 200 fl. [102,80G f Gr S E E

I

1000 Fr. [—— do. do. 09)/4 | 1.4.10| 1000 u. 509 A |[102,90B Transkaukasische Obl. gar. 10000-1000 Se. --,— do. Lok. u. Strb. 4: i —,— do. do. kleine 400 87,50G Gr. Berk. Pferdeb. rz. 100 | 101,00B kr.f. } Warschau -Wiener 10er 405 M 68,10bzG Ostd: Kleinb. Ges. (100) As do, 00, Ser Lo1°Y RO@LC 24000—-6000 “n G. do. o Le 4 101, 50G do. do, Ler 143247 154510 4000— 1090 e G i do. do. LX:

Wladikawkas Oblig 1.1.7 4006---200 Ke. Ausländische Eisenbahn-Obligatiouen. Zarakoe-Selo M0, B06, 1.56,11| 2000-200 fr. Albrehtshahn gar. . b

S

o

O Fark 2%] 2} punck bund J D] ©O®O

“D

era

R A p Fk bk s L-S L Ls Ds it Pi D DOS P FELAISTAPO

tk bet 1 a Las fs Je Di

J BY bend J 2 J

b =ck frank O

E S S E

Em i Smd bk pi bek E E Ini uet dak jeank dund jeemò prak jem jar (e bn b jf bs D fa t f D F fa fn f Fi F P D

La Ta LADETALA jo Se [A DS P H D IRILRN

A SA pa H]

TEERRRSSERS

@

deuk

fand S O

1.3.9 2000---200 Kr.

E do. L 16,6.18/ 8000-400 Kr. 2 Böhm. Nordb. Gold-Obl. |4

18,6.12|/ 800 i. 400 Kre. : 16,6,13/ 8000—-400 Kr. ch a S (Gold) Obl.

800 u, 400 Kr. |102,25G sf 9000—909 Kr. |—,— 44 : A (E do, Silber-Prior. A 91 ‘gr, do, Gold-Prior.

1000--20 & 21,85bz gr. f. 44 Dux-Prag Gold - e

1000—20 £ [21,10bzGIl.f. do. ho.

f do. 1891

L. Ps @lisb.Westb.Gald ftrfr.83 400 Y 0D, 0D Ps

400 : ! do. do. fteversr 90

A RAN : Cut äFofefb. Silber-Pr.

. . E 4

J A mk i J J A A J

und

L 2 B I O AGAY A

t =J O

e D

500 Fr. 41,00 bzG

500 Fr. 83,10bz 82,90à, 10à83,25à ,10bz 107,25 bz If.

500 ‘Fr. 140; 00bz 140,50à, 10à 30 bz 500 Fr. 1139, 90bz 139,25à,10bz

S

E C

b N J f fre J berek J juob

A i 4 |1, 4 1. 4

bi C)

Me funk C jf uk Farb Pran fue

O

wi T5 3 pardò jak pre fac jrnack jaamb jam fprumab Fram jan . .

S E ES S pk funk erk þrk jb jur jr

A iris E S . . S prak Ld jun pmk puank

preis ak O0 p b-à , Qi o pur ror ham

bb k jdk bk unl frnk bur SE b ja arme

frei S is A

O E

P Oos Eo R a

G

p B Jene P Pas MrA n 2e S E D O D O Der

Laa fa o Lo trt Ds E

35000-5600 Fr. üunfirGen-Barcs L E J Gar. . 500 Fr. 2% Galiz. CaclLudwigb.1890 400 Fr. 1108 60bz Kaiser Ferdin. Nordbahn

109,504108,60bz | 2 po. E

1000 fs, 104,00B 500 fl, 104,00B galó Oberb .Gld.-Pr. 89 100 fl. 104,00G de Si dis 21

103,90 bz 10000100 Ke. 199,50B Ne S E

99,40 bz 10 200--408 « [89/25 bz Gfl.f. emb, «Giecuowi feuer 1000-—400 A [104,50bzB Oesterr.Ung.Staatsb.gar.

y S ; . gar. v. 1874 §000-—1000 fl, |—, bo, c Do, DIOOS

E gl 20 bo Met g.

2400-240 M |—,— o. Chog. Neuf. I. I.

10000—100 f, |—— 2000—200 Kr. |[103,10bzG offer Uag; Gold-Prior

g 99,00bzG Venetianer Woose A 30 Lire 23,25 bz d Le, Wtener Kommunal-Anl. 1000 u. 200 fl. G. [109,25G A. do Lt.B Elb.) Süricher Stadt - Anleihe|3F 1.6.12 1000 Fr. —,— Osirau- Abe Lür!k. Tabadls-NRegie-Akt. 10 1044| 1.3 | 500 Fr. |—,—- Pilen- Driesen do. do. pr. ult. Mai taab-Oedenb. Gold-Obl. Deutsche Eisenbahn-Obligationen. E B E } a Altdamm-Kolberg . 4 | 1.4.10 1000 ; do. do. neue: Bergis-Märk. IIT. Á.B.|3 3000—300 M do, do. Gold gar. do. do. IIL: O. „18 300 do, do. (Golb). ./4 Berl. un MO-L Lit. A, L 600 u. 300 „& Ung.-Gal. Verb.-B. gar. 3 4

wt b jak part Nit _—— bd

C tek e -

S R R A

n trt tri s Ja Ag

Porn

hn 2g 12 fan bet eet

1000—500 4 109,00D u N 10008 69,75 bzG i ep e ai

inkl. B. 2. 1. 96 B Mainz - Ludwigsh. 10000—200 «A |[102.80G Le L E do. pr. ult. Mai 900 fl. 99,75 bz St.Louis3 II.Fnc.-B.1989 1000 s 26,25 bzG Marienb. Mlawka

5000—200 fl. &. 1100,70B ho. pr. ult. Mai

Ee K e a

————Mm—— E =aUcL0 b bn t PAUOUOLOLO ck44 pak J bunt fark J J “J 48

fark fk fuerk b O

E

124 50et. bz B 120,00 bzG

A T T T T T T A T

¿O Jj A I E zennee KKKKKK

bard back OD arun F z = S

2 Z r S S 8

D R N G B NN c

L E! L D P Se

p Zal

tat bei C5 C 2S S

a Sorameenes (ck E

[1 E 2

R D im J J =II

F SSSEZET

RSKKKKKKKKKSKK K

6 279,10 bz Allg. Lok. u. Strb.| 7 5 |16.4.10 | 1000— 100 RBI. |—,— Alten, Schmalsp.| 3

: | 1.1 1000 fl. holl. [92 Brl. Charl. P E 1

| pmk

{ 110, ),10bG

187,25B 179,25B 166,25bz 345,25 bz 178,25 bz 115,75 bz 179,00B 109,00et. bz B 126,25 bzG

136,00bzG 141,50 bz G 124,40G 74,29G

126,756 62,75G 85,00 bz Π84,40G 110,25 bz G 171,50G 182.76G 1760G 50,40 bzG 82,00G 174,75 bz G . 14,00B

118,90bz 540,00G 112,50bz G 114,25G 91,90 bz 129,75G 133,75 b¿G 98,50G 180,50bzG 194,00 b¿G 106,50bzG 84,75 bz G 109,50 bz G 000 1122,00b¿G 139,60 bzG 94,90& 114,10G 170,90 bz 179,25 b¿ G 26,00B 1300/800]168. 50bzG 300 1168,50b¿G 1000 |108; 50G 1000 125,90b 1000 [122,00 600 1133,60G 300 shalte 15,20G 300 198,50bzG 1000 1114,00bzG 1000 1237,50Hz 600 1191,60 bz 1000 1157,00b;G@ 1000 1182,75 bz 600 1153,75G 500 150,006; G 300 124/50b G 300 21700B 600 1121,75G 600 |—,— 300 1304,70bzG 600 [112,00bz¿ G 1000 324:00B 1000 161002 G 244,2% 6

Bs

500 —,— do, Do, feine 408 M Amsterd.-NRolt 3 500 2040—408 M Q Eisenbahun-Stamm- und Stamm-Prior.-Aktien, Canada atifie 94 4111.96 100 § 9,25 bz Bresl. Slektr.

V —,— do. I. Sraunzunganey 7

S Me W BE H Gan (Reb, Afsuan) Gs ] Asssig-Tepliz . 1 | 15 [4 | 1.1 [abg.a.500 f. 6. W.1338,00bz Gotthardbahn . .| 7s 1.1.95| 500 Fr. 74,60 bz do. St E 8 200 fi. S. 117,20G i Gotthardbahn 1000 u. 500 Fr. d Bb mische Nordb.) 8 (8514| LI O U ae O 63/5] 4117| 500 F a E lt i Pfvbn. 12

G 2 N c T Ä N z F, F 0. y T ult e T A Ph a en.; er on, A Ao L. V F L T n. 2000 u. 400 «6 [109,30G Italien. M E Obl. gar. M Bi Lire Bran: Lokalbahn| P 7.95 200 fl. G. |—,— do. pr. ult. Mai 123,70à,75à,50 bz heidelber Strßenb.

Coo

OO0D R I!

tor e G

S . E E = ckeck S TINRRNAR Hg R E purnrò joned jerck

Ca L 4 3 e an Ene i E E SrlbthErader B.110t | 1144 200 fl. P. |—— tal. Mittelmeer| 5 | [4 | 1.7 | 12500500 Lire(93,40bz eidelberger do. | 44 500 Lire : do, pr. ult. Mai 273,50à,60à,50bz | do. pr. ult. Mai 93,20à,40 bz agdeburger do. | 6 —100 Ssak.-Agram Pr. : S 5 L7 200 fl. G 110, ,75B Jura-Simplon / 4 200 #r, 108,00et.bzG | Stettiner do. | 3 1000—-100 f. Bs 11

14 : 100 fl. Holl. i Dux-Bodenba abg. a. 50 fl. do. do. St.-Pr.| 44 | 11 1.1 | 500 Fr. e Ver. Eisenb.-Betr.| 500 Fr. / Bar. s Eide 2 r} O00 H17,20bs Gelsernkch,Bgw.| 6 | 7 [4 |1.1 | 1200/60\]166,80 bz M Dae

T Mh ck Q

i J O bak CLD dund punak janrk

e a

Sj N J bad J fernt fd rb þrek f S2

E j p js i pt i D pi i jn bt tal

200 fl. S. 111,50G M, Mittcim. Obl. ftfr. 600 é —,— do. feine 200 fl. S. 111,60G Ron ‘WillemI1L. Niederl. 200 As: —,— do. do. leine 150 fl. S. —,— Livorno-Florenz 400 M 85,75 bz MAUh: Gold - Priorit. 5000—200 f. —,— Do, do. 500 Fr. 71,50B ode de Minas 500 Fr. 71,56B Portugies. Eisenb. 1886 200 fl. S, 110,25 bzG do. 89 ex. Kup. 1. 4. 96 2000 u. 400 Fr. 1101,50G Sard. Ob], |tsx. gar. I. Ik. 200 fl. S. —,— Bo. do. feine 5000 f, —,— Schweiz. Zentralb. 1880 1000 fi. 105,80B do, Rordostbahn 500 fl. 105,80B Serb. Gisb.-Hyv. Lit. A. 100 fl. 105,80B Süzil, Gold-Prior. {sirfr. 5000—100 fl, S. 1102,50 bz do. do. 1891 1000—200 fl. S. |—,— Süd-Ftalienishe A—H. do. do. kleine 625 u. 125 Nl. M. |—.— Transvaal (Sold) 1891 625 u. 125 Rbl. M. |—,— do, 00, 1888 600 A 101,25 bz do, do. 1890 2000-——500

—,— do. Oblig. 1894 600 „é, 100-—1000 £/101,10 bz Wilhelm-Luxembag. B.IX 1000 u. 5009 Æ# 1101,10 bz*

Es =J

s pA E pa L bS PE T P p HCTAd [P Pk prt Pt Pk je pk Puk Prrk juni Sf [red Pm pur

wr

E 6 Pn r 5. Se 5 En ck ck E P

qs O. D [E hum „S SE

Go E C T E

Z D ME E E S

e

4040--2020 / : do. do. 5 E 600 1117,25 bz do. pr. ult. Mai 166,90à167,30bz 494 „6 JInduftrie-Aktien do. i erd 10 1000 1146,80G Gg.-Mar.- ütte 1 |—|4 | 1.7 | 1000 [95 506,G | Magd. Allg. Gas 3000—500 «6 s do. Masch. Bau E 271,00bzG do. eine! 1 |— (4 |1.7| 750 195,50bzG do. Baubank A C d 4 PuE | (Dividende ist event. für 1894/96Fresp. 1896/96 angegeben.) do. Neuend.Sp. 82,10G do. Stamm-Pr.| 9 1500 [111,50G do. Bergwerk u. á 137,10 : | ins|Stücke z as. Packetfahrt 2% 343,00Bk1l.f. |} do. fleine| 5 300 |—,— Mannh. Chem. 2500—500 Fr. 180,20G Dividende pro [1804/1806 |8t.| Pm do, Pappensa fabr.| 6 113,70b6zG | Germ. Vorz. Akt.| 500 183,25 bz Marie, kons. Bw. 500 Fr. , Ahrens Vorz.| 4 -— |4 [1.10 1500 [115,00G do. Rüdr3d. Hutf.| 5 —,— Gerre8hm. Glsb.| 6 1000 [129,50B Marienh. -Koßn. 1000 Fr. Berl. Union 50 1.10| 690 [139,50bzG | do. Wilm.Lerr.| 755,00G Ges. f. elektr.Unt.| 1000 |1162,10bzE | Ms{.u Arm.Str 500 Fr. Bockbr. konv. g 1.10] 10069/8cc|196,80bzG | Berzelius Brgwo.| 141,00b¡G | Giesel. Prtl.-Zm| 4k 1000 1116,25bzG | Mafsener Bergb. 500Fr. ex.Kup. 1.7.95 E Böhm. Brh.| 9 i.1| 600 |1253,00G Bielefeld. Mas 360,10bzG | Gladba Spinn. 600 |193,75G Mech. Wb, Sor. 500 Lire 5 riedrihshn. 1.10| 600 |97,50G Bismarckhütte . 214,506zG | Gladb.WollInd. 1000 [154,75bzG | Me Wb. Zittau e 6 1.10| 1000 [147,00bzG | Bliefenb.Bergw.

w—-

o dO M

j oée-

© tk L fred frek denb bk É jun dd dend denk dl

puri J brk S J brb J bank funk fam ÉO N fend jn pmk L) O O O ant fa fand furt Sf J J fmd fri fri +4 fri pat J) bnd i J J 4 J

. i. - * * - . . . . Rb A

P E

pmk

E Pm N

Go O

i D

t

Bau rid r 3000-—300 M naa, Œisb.-Gold-A. 394 ndese senbahn. L 500 „é dOi 9 do. Bröltbaler Eisenb.-Obl. 500 do, do. Halberst. Blankenb. 88-90 500 u. 300 Æ do, D do. po. konv. 1884 500 u. 300 do. Gifenb.-Silb.-Znl. S Ee en gar Sin % Vorarlberger . . . « ««» Bes -W ttenberge t-Ludwh. 68/69 gar.

I-I or

furgg t O

[Ny ® fa 225 15D Man 1 ¡n Dla (fm ¡fr ¡fm H 15ck 1 1E

Sas A LLE

Ca funk DO DD bI D C5 U u if fk fs ja f f T O C Fk Qt E U Ls îao Cas Lo CIT O j jf Fark jut bmi Q I ÚT j 1 j Peri jf 1 bt Pl dame p jl fut nb În fk S bus N I Sm

O 200 05 20 00 O

1000—b00 Lire |—,— ilsebein . 169,00bzG j Gladb. &S. Vg. 1000 |—,— Pechernid. Bw.

5000 u. 500 Lire [56,10b3G F aiserbr. - 1.1 | 1000 1126,50b6zG | Boch.Bgw.Vz.G 500 Lire S F Königstadt. . 1.10) 1s00/r00][148,756zG | Bochum. Gußst. 1000 fl, 100,90G L Landró]Bib. 1.10| 600 |248,00bz do. pr. ult. Mai 1.10| 1200 [132.80bzG | Bonif.Ver.Bgto.

1000 f. 100,75 bzG A Mnh.B. B ) 1000 fl. 100,90 ba Norddeutsche 1.10| 1000 [132,50bzG | Brauns Kohl. 1.10| 300 |241,50bzG*® | do. St.-Pr.

100 £ 102,90 bz enh, abg. D 1.10| 1000 [196,50bG +2 | do. Jutespinner

S OSESEO

1200 186,25 bz G Glauzig. ZuckLerf. 609 1120,40 bz Mend. u. R 300 [159,25bzG | Görl. Eifenbhnb. 600 1216,25 bzG do. do. St.- àl59 ,50à,10à,70bzB do. Maschinenf. k. 600 1234,75bzG | Mix u.Genest L i 390 1[123,00bzG Se Bee 300 191,30 bzG Möller u.HSt.P|- 600 [115,00B &r.Licht. B.u.Zg 5900 152,00 bzG Neufdt.Metallw. 600 [129/00bzG | Gr. Lichtf. T.-G.| 8 400 1334,00 Neurod. Kunst. A. «airor [180,00b;G } Halle Maschin fb.|2 809 1414,75B Neuß, Wagenfbr. 600 [72,00B Hann. Mde : 500 |102,50G Niederl. Kohlenw p. St. |—,— do.Masch.St. 500 1221 '50bG Nolte,N.Gas-G. 800 194,20bzG Harb, «W., r e 1500/30 352; 25bzG | Ndd. Eisw. Bolle 1300/6€01135,00bzG ] Harkrt.Brückb. k 409 131,50G do. Gunimi . 300 1[193,80bzG |- do. St. „Hr. 190 fl. |—,— do. Bergwk. d0. 1000 1117,00bz Harp. Brgb.-Sf. 1000 1244,75 bz do. do. ult. Mai 1000 1205 '60bz G Hartm. M\chfbr. 1000 1645, ‘00bzG Hein,Zechm. Wb 1600/30c[242,25bGk.f pemmoor Pril. 2 1000 1137, '90B Ea stenb. al 300 1123, ‘90bzG erbrand Wagg. 1009 1132, ‘00B ibern.Bgw. Gf. 1000 1237, 5G do. pr. ult. Mai 300 1127 ‘00bzB ildebrand, Mb. 1000 1174, ‘00bzB irs{chbg. Masch. 1000 [216,80bzG | Hochd.Vorz.A. kv) 5 1000 [220,00bzG | Höchst. Farbwrk.| 9s ; 1000 1135,25b¿G | Hörderhütte alte! 0 1000 1101,10bzG do. fons.| 0 609 100,10bzG do. St. Pr. 1000 1108,79G do.St.Pr.Litt. A 3009 1204,00bz Hofm. Wagenb. 200 |115,756G | Hüttenh. Spinn. 1000 1980,00bzG Hugo Bergwerk . 690 1144,50G nowrazl. Bree 1,00 1332,00bzG | Int. Baug. St 609 [144,60G Jeserich, Viephit. 600 [140,00B Kahla Precon 600 [151,40bzG | Kaliw., Aschersl. 300 |—,— Kapler Maschin. 300 1[48,506zG Kattowi. Brgw. a48,70à,25à,90à,60 bz S u. Thom 1000/20] —, Köhlmnn. Stärke 400 Free Köln Bergw. . 609 182,10bzG Köln-Müsen. B 1060 |208,75G do. do. onv. 1000 1173,75bzG | König Wilh. kv. 10 £2 1179,00 do. do. St.-Pr. 79à179,75ù, 25ù,50 bz König. Marienh. 600 [94,75G | örbidborî „Przll. 1500 [161 ,00bz G R dorf. Zu 1000 28 ,75 bz G rsterd.- Gf. 1000/6000]330,00bzG | Bau va 500 188,90bzG *} do. foav. 300 1160,90b; G | Laurahütte .. 1000 111, 7T5b1B do. pr. ult, Mai 1000 [134,006z3G | Leipz. E E, ,90bzB | Leopoldsgru 1800/800[249,75bzB | Leopolds all. 1000 1129 70b1 do. do. St.-Pr. A Leyk. Joseft. Pap. 000/ 91 ‘00bzG Ludw.LWwe &Ko. "1000 29, 6 LouiseT kv.

m P P P R

O9 E E P a R E D I id bd J pad pk

-

R E E S

-

do

Große Ruff. Eisenb. gar. Fyangor.-Dombrorog gar. Koslow-Woronesch Obl.

do. do. 1889 —, Kursk-Chark.-Asow Obl. 101,25B do. do. 1889

-

O dia da: 1a a 1 1s 1 Se 2 15 a 2 1 P P Px E 15 le V 1 E 1 s S f r fm f D | P R R R

C

A pak frei park prmdk juni red jmd jenes jrarb pruab pk g S 7 4

ifivcien S 29°

Da Panik: pie (at Js

p E E D E pk bk I) e bl M fd it Pt S P I A t i js

Ey

O S |

do. do. v. 1874

ge do. v. 1881

do. do. do. Wedlb. Friedr.-Franz-B.

T fk pem rae pern Pram jg Prunk ram jur Prm jer Pran de Saar sren m4 emc jer jmd spr P Pms mon forme Prets spra ford fam ferne Prm uma omas prumb fart

dn Pn J in 4 j n 5A PA ÈO Fed ft Q QUI J mri A A A I A E ck | S P P E S 2 6 10ck Of 6 N P O 1Pck Pn Pn

20 1 . S ER T Sor es

Dor dD amloællllœ%]lll1{lw]l [802] |

rig O

_-

tet 2

S P e p n p D LN

Es Do bo j Do Fe T Ea f La jf a a Pi a F f

=J 00 05 a O T] Al

4 3 4 3 4 a9 do. 75,76,78 n. 2 4 3 3

pack 4a} pack jrond, J pemck: G I V5 S o D O

r

Éa 1p f 5 E dz 1D 1

500 Fr. E efffferberg 1.10| 300 r A Bredower Luder 1.9 | 1200/86:|292,00 bz GF | Breest u.Ko.Well 1.10| 1090 143, 10bG 4 | Bres. Oelfabrik 1.10| 300 1153, :00bG do. Spritfabrik 1000 |176,00bG = | Bresl W.F.Linke 1009 1177 60bG S Brüxer Kohlenw. 1000 HBußzke&Ko.Met. 1000 142 60G Sartonnage Ind. 1000 Safscl Federstahl|1: 300 447,75bzG do. Trebertrock. 1000 |—-;— Charlottbh. Waf. 800/1000] —,— Chem. W. Albert 1000 1163,5G Chem Fb.Buckau 1090 |—,— Chem. Fab Milch 1600/30:/125,20G do. Weiler| i ._|—,—- (Themn Werkzeug 1000 1208,75G Concordia Brgb. 1000 [147,006 Concord. Spinn. 1000 1209,00 bz B Confolid. Schalk. 1000 |—,— Courl Bergwerk 1000 1191,75G Dannenbaum . 1000 [132,75G Danz.Oelm. Akt. 1000 1193,00bzB do. do. St.Pr. 1000 [166,00B Deffauer Gas . 500 1222,00bzG | Dt.Kred. u Baub. 500 186,10G do.Gatglüßlidjt 1000 1126,590bzG do. Jutespinner. 1000/506]31,75G do.Mctal!yatr.F. {000 181,25G 09 Sprege hren 300 1250,00 bz do. Thonrô 500 [239,25 bz G Donnerêm.H. k y. 1000 |217,75bzG | Dortm. Un. „aco 1000F.|[135,60bzG | do.St.-Pr.Lit.A 1000 [100,00G do.do. y. ult. Mai —,— Dresd. Bau-Gef. 1000 1192,50bz G Df Chamotte .

O

nb Sl.

Schultheiß Seend. Berg Rexeins konv. do. St.-Pr.. Viktoria. « Bergische -

Saa

141 ‘n 300014

4

per perud purni be E ita R s Ee

—cky

a

2

Pfandbriefe und Schuldverschreibungen | Nom-Hp.kp-r. 180

Deutscher Hypotheken-Banken. P. Hp.Y}L uk. 1900

Unh.-Deff. Pfdbr.|4 | 1.1.7 [3000—200[102,10G do. VLVIILunk 1904 Brnshw. Hannov. do.[X.uX.uk.1906 (L. L.LI. u.1V.Tonv.|3F 5000—200/99,75G do. tony. rz.100 do. L-VIIL X. X. fv./4 5000—200}/99,75G Do. A U L, 57 do. L, u. LVIL/4 5000—200|100,80G Prß. Bdkrd. rz.110 do. X YITI. (4 5000—200|105,00G do. lIL V. V rz.100 do. 34 5000-—-200/100,50G do. LV, TULLO Dtsch. Grd. Gotha do. X: FLLLO r.-Pfdbr. I. 309 124,25 bz do. VII VIII.CX. do. IT. Abth. 300 1118,50bz do. UlLrz, [O00uf.1900 do. IIT.IV. rz. 110 3000—300[195,25G do. rz. 100uf.1905 do. V. rz.100 do. Al, 20 100 do. Ml... do. L. unt. 1904 do. VEH.unk.b. 1903 Pr.Ztrbd.Pf86/89 do. VIII. do. 90 unk.h, 1900 Dtsh.Grdsch. Obl. d9.94 do. do. 1.11. unk. b.1904 do. 1896 uk. 1906 do. IIT.IV. do. Komm.-Obl[. bo, VIL VITI do. 1896 uk. 1906 Dtsch. Hypb. 1?..-A. do.Hp.A.L. 1.120 do. do. do. IL-3, rz.100 do. do. do. L1.IVlIL unabg. do. do.

do. unk.b.1900 abg. do. IX. unk.b.1905 do.UL-ILunk.b 1905 Dresd. Hyp.-Dbl.

D. A, L A

; pp. XI1IV do, XXI-IXL uf.1905 yp.-Pfdhr.

do. 83 uk.b.1900

Pr.Hp.V.A.G.Zt. do. do. 1905 Do, QUIE 6 e 00, Lo ¿4

P, Pfdb. BEvO T

do. unk. b. 1905 WMdckl.Hypb. rz.125

unkdb. bis 1905 L do. Klb. Obl. uk.1904 0. C do. unk. bis1900 Do, L D 6s

Nb. ¿Hyp -Pfbr. 90 Meininger . . ….

«62-65

Ma Zul bis 1902 do.1.1.08 3409/9 abg. do. unk. bis 1900

do.

do.69,70,71 uk.1904 do. 72-74 unf.1904

do. do. :1905

do. - do. 1907

do. Komm.-Ob[l. Rh.W.B. uk.1905 do. Präm.-Pfbr. do.unkdb.bis1904 MttldBdk.31,8.1906 _| Schles. Bodenkrd. ordd, Grndkr. 11], % q do. rz.110 do.1V.V.ut.b 1903 do. do.VI. unk. b.1994 e unk. bis 1903 ‘bo.VIL.unk.b,1904 do. Li So, VIIL.uf.b,1906 he hi e Vereinsbk, El N.H.Kr.rz 119 do, do. 14.110 3000-15 do. do, rz.100

1.1.7 |3000—150]100,00G St.N.H.Kr. 6190534 1.1.7 [3000——200[101,30G Diskonto -Komm.| 8 | 10 [1200 u.600]207,50bz vers{ch.|3000—150{100,00G Südd. Bod.-Kred.|4 | versch. 12000— 100]—,— do. p. ult, Mai 207,75à207 ¡207 ,25bz vers.|/3000—1%50]103,40 bz G do. do. 1325| 1.4.10/2000—100 109, 50bzG Dortmd. Bank-V, 300 122,80G versd.[5000—100/105,50bz G Westd. Bdk. uk.1904/4 | 1.4. 19/5000—100 105,00G Dresdener Bank . 600 1155,60bz versch.|5000—100/106,00G do. do. kndb. 11/4 | 1.1.7 /5000—100/1 103 00G do. pr. ult. Mai 155,20a155,50hj Nd 1.1.7 13000—150/100,00G do.do.[IIT.uf.1905|/3}| 1.1.7 |5000—100/101,20G Dresdener Bk.-V. 1000 1119, 10bz G Brieg.St t.Br versch.|3000—150/101,30 bz G do. Kr. A.f.J.u. Ÿ. 300 |139,80bQIIL.f. Def. Waldsch|i: 1.1.7 /3000—75 [115,25G Essener Kred. Anst 600 143 ‘00bGfl.f, Dortmunbder. versch. /5000—75 [109,00G Bank-Aktien. Goth. Grndkr.-B. 600 [129,80G Dortm. Lôw. 1.1.7 |[3000—100/116,75G Binstermin 1. 1. zu 4°; au3genommen Reichöbank: 3/, % 1, 13 | do. neue 4099 690 114,30G do. Union 1.1.7 |3000—100/113,00G u. 1. 7., und Rostockter Bank 4 °/, 1. 3.) do. rivatbank 600 122,10G Düss (Hoe rel) vers. /3000—100/101,50 bz G Div. pros1894/1895| 6tae zu 4 mb. Komm.-B. 2004B:0.|130,10G Germ. Drtm 1.4.10/3000—100/103,60bzB | Aachen. Disk.-Ges.| 64 1000 |131,70G amb. Hyp.-Bank 1500 u.750[158,10bzG pel zessische . . 1.4.10/3000—100/105,25G Amiterdam. Bank| 75 | —-- |200 fl. holl.|— Paci geDnE 750 1118,90bzG lostbr. Rôd. 5000-——100/100,00G Antw.Zentralbank| 6 300 Fr. |120,50bz öln. Wechslerbk 600 |105,80G Wz.Br.Rieb. O Badische Bank 300 |—,— Königsb. Ver.-Bk. 600 |106,50bz G Posen ugger 5000—100/100,00bzG | Bk. f.Rheinl.u.W. 300 1123,00bzG | Leipziger Bank. 10007 501177,00 bz B eichelbrau . 5000—100/103,406z3G | B.f.Sprit u.Prod.| 37 600 172,10G Leipz. Kredit-Anst. G Barmer Bankver.| 64 | 600 1130,00bz¿B do. Krd. u.Sparbk.

R

499 1150, 50G do. Jute-S in. 1390/800[126,00bzG | Nrd.Lagerh. 800 1158,60 bz do. Wlk. A 157,90à158,40à,25 bz | Stordfiern Brgw. 800 1191,30 bz Che 1000 |—,— . Gisenb.Bed 500 1124,256G Ea „Gar. H, 1000 1188,75 bz Dori: -Zmn. 1000 1157,90 bz ortl.Zem. 600 [173,00bz 23 Ses. tonv. 172,40à,90bz | Paucksch Masch. 1000 1167,75G hôn.Bw. Lit. A 1000 [145,00B do. A.abg. 1200 [117,00 bz& Plato Sie , Musik 1000 1420,75 bzG luto Steinkhlb. 600 112,80 bz G do. St. - Pr. 300 116,10bzG ongs, Spinner. 1000 |—,— panfabrik 1000 1109,80bzG 16 wo. Walter 300 1170,00bz Ravensb. r 500 1[102,60G Rednh. SP. 400 I|—,— ein.-Nf}. ‘Bi, 500 |58,60G A ein. Anthrazit 300 1180,00B Rhein. Metallw. 1000 1174,00b¿zG Ret Sthlwrk. 1000 1295,00 b; G Wstf. Kalkw. 1000 1139,75bzB Miete ontnw. 1000 [114 50bzG ÿ. Brnk.-W 1000 1153,10bzG uckerfabr. 0 1000 |127,00bzG li g. V-A 300 |254,00B fas Kav Bre 600 1181,00bzG 600 135,50bzG e R 'St. Ie 300 ege do. Wbsfft.-Fabr. 600 1147,00bGtk.f Sangerb. Mas

b C0 I L O wie tri C T: iÞck

e E Sa fn 5 S P 6 5 16 1 f P P f e f 5 O ck ck

1%} ]}

——

S nar A D000 _— pk bunt fet jranò. rak a do d09 © Id fend prnk gnd fenk fred fr jrnk dr 14 2 gd drk fred fd

«Len Mt prr pk Ls

E p D r dD K prat pO *

O O F n

wr [U J B tir wte t ft bmi mk P b C G G C } l E J aAll#ck|| pet P pak fab pre 22k Fs I funk fat =Z ao, H ck M M O G3 k f C7 tor- 9

wi E S p C3 ck. M 20

Pr Pa P G P P E Pn En 2 1m De D D S R En On n A îm Sm 5m P fm 1m 1A D 16m 1 E Î DP Dl 1m Am Me 1 Hm 1 H P E 1 f Pn S Pn m, 1 fe 1 e P 1D P

J

m0 C ay

r Wir A

[il | eater |

ck pad O e [By OOND

wr

d) 05 I N wi Y

S dD Co pel pen prak pra fd J J * n on By Sri 00 90 ort

S

m—————— t n f O2 Os

R’

E

b P b j

212,80G Rostocker. . 1000 123,10G Schöfferhof . 300 1130,29G Schwabenbr.

§50 Fr. |—,— Wicküler. . 600 1106,80G Kecunmulat.-Fbr. 1500 1111,50b4B B E: -(Ges\.11 600 108,10G A.-G.f.Bauaus87\. 500 [107,50G R G M AB| 600 1161,25G Adler Prtl.-Zem. 300 11309,00bzG Abmiralsgartens 4) 300 109,80G 9.2 mn.G./12

Al: ia po i

300 [140 ),50bi G enVortl.Zem.|1 ult 252,60à, 2b Alum. Ind. 5092/0 300 188,50B Angl.Knt. Guan. 600 u.1200]109,30 bz G do, pr. ult. Mai 600 [120,50G AnnabgSteingut| 160 fl. P. 916,90 bz Aplerbeck Steink.

5, Juni? t.à,0b Archimedes . o A S L ,7ok1 N Arenbg. Bergbau

300 5 Barop Walzwerk? 500 182,75 b4 Barg, Sagerhaus 1000 4 |116,80G Baug. E |

tor °

ETA

5000—100/102,00 bz G Naa Bankver.| 6 500 Fr. |—,— Lüb.Komn:. Bk. ky. 5000—100/100,00G Bayer. Handelsbk.|7?/10/8.05 [200 fl.füdd.]—,—- LuxemburgerBank 5000—100/102,00bz G Berg.-PMärk. Bnk. 600 1146 50et.bzB | Magdeb. Bank-V. 3000—150/118,50G Berg.-M. Ind. G. 600 1115,25G Magteb. Priv.-B. ./5000—200/101,60 bz G Berliner Bank . 1900 1114,70bzG Maklerbank. . ./5000—200{103,90 bz & do, Kafsenverein 3000 1127,80G Medcklenb. B. 4009/9 ./5000—200/103,90bz G do. Handel3ges. [1000 u.500[148,50 bz Med. Hyp. -Bank .15000—100/105,30G do. pr. ult. Mai 148,20à,30bz | Mein.Hp.B. 709/69 :#3000—200|100,60bzG | do. Makler-Ver. 1000 1127,00bzG | Mitteld. Kreditbk. ./5000—100/101,30bzG do. Prod.u.Hnd. 300 116,50G do. pr. ult. Mai ./5000—100 100,00G BZrf.-Handels-V. 800 114,75 bz Nat.-B. f.Dtschld. 5000—100/105,00G Braunschw. Bank 300 1112,50tzG do. pr. ult. Mai ./5000—100/100,00bz G do. editbank 300 1109,80G Niedersächs. Bank do.-Hann. Hypb. 600 1138,80G Nordd.Grundkred. 5000—100/101,30G Bresl. Disk.-Buk. 690 1119,60bzG berlaui ec Bnk. do. Wechslerbank 690 1105,60G eTre 2 Kredit Brüfseler Bank . 500 Fr. |—,— r. ult. as Chemn. Bk. Ver. 300 I—,— E änderb. a Coburg. Kreditbk. 300 199, 50G Oldenbg, Sp. Bk. Dani e Ldm.-B. 409 1122,50 bz Ognabrüer Bank Danz f riyatbk. 1500 1150,10bz O Su Br. 600 E Darmît. Bk. Gld. L 250 fl.füdd. E rie: k, 600 Deitre Disk.-

d pr. ult. Mai

Markstücke 81 | 1000 [153,6 60bz do, Jutern. Bnk. N pr. ult. Mai 153,25à,40bz | Pomm. Hyp.-Bk.| 6 31/60 300 I of. E

Mrd i

E v7

_— 7- R T A T I T T I A

Mr d O D wri pan pee fta pu punk jed E preed prol

J pi pk J pri pi S E ada unn T annt Mat ui ma A v] L a auS Zu w|oaswi |||

Q O C N 2D N N Ft C C C O O0 C N I f —J 00 D N Lan and

H 3 s pad h 2 fk funk D Funk Fn A 1B I A S I rk d ferk O O Punk rek Dck D D} GM Ú fer fark fr far fark S Dunk Jerk fark for Park furk D [nb farb

SCLS S et et S —_— J [x5) SOo©O

S G5 E R H T O5 D T S E "R Es Gd 5 _ T

a EA E:

2e

O Gi “—NTNO 0 TRINANOINREÁÀEANNINOAN R AR— 03

Too

A wg wr

_——— O00 wr ers S —_——

|

jan puanb jr jon jen puri pre pem jur prak Lern pern pem pour fruh prak pak prak jut S fer ferm P anck prak fru prucs dart þrmcb À

J 2] funk bnd fe jk Pk 2 derb Pn I O I dck fruh frank mk 2 fe

D - wr

=s Pad 1s Prdk fund unk dund funk Lou vak ask Jud J

d vir Fri J J O Fnd fn 3 fert pr umb funk Âde p U fe J A ns bt

pa

O v54- n OONOO N i O a

600 1143, 50bzG I D Drht.-Jnd. 1000/600/114,10bzG | Düßfeldorf. Wag. 1500 1650,00G Duxer Kohlen ky. |1 1000 |70,60bzG | Dynamite Trust 1009 1129,75G do. pr. ult. Mai 600-:190,10bzG | Edert Masch.Fb. 1000 |—,—- Sens lzfb. 500 51,50G ] Eintracht Bgwk. 138,00G Elberf. Farbenw, Krdmansd. Syn. Eschweiler Brgw ein-Jute Akt. lôther t Fut Dau f reund M riedr. Will Ver ister&Roßm.k. é z6 t PAS do. ae 1 ggenau (isen 1000" R 00bzG | do, fonv.

D a S thb I B r bund pk fue jrmck funk purnk jak fremd par pen bres ò bek p [rem frank funk 2 S o O pumò pri k pur D d O o O0

m O

1000 1210 00 bzG 600 (62, 5 63G 1000 |238,00B er s 600 123, 25bzG gn 1000 S Mel: Gi Pr Zint | 600 107 7 60bzB 450 1144 50bz G do. Siri 600 1155,09bzB E 55,204155à155,10bz E Lein. Kramfta s00/1000{ 148,50 bz k 1000 [106,50G 180/800 [90 50bzG 600 124,2 25G 200 fl. |— 1000/ 344 1,00bzG 300 167,25bzG 300 08, 25 bz

Or Or s

Ij» eal Ille

o. D 2 M

Amt

Dk Bd duk drt js Ls P

-

D s

8 jdk park janti ford fruh jar prmdb frank L pad fdb durch bark pn [erd fand pel furt pad 104 pk e” Puk © » a Sl A e E s O

R EEREEE A ian A jn fn fb 2 Q

N A

O

E

115,00bzO | Wo umboldt

600 ais. Wi WOREL P. i: w. » NEOEE

1 D Af P 62ck 6A P f P 1 16ck pi 1 I E T Pl Ah ¡Pa 1A pa p p Lia Sf Mae tse b G a Uf ¡E bse Osi bf V

O Op Ha J S S Corr

_—

OCOOMmONUuUINOIAINIIDSEN p E

io bak jumak I jun

C0 E 5 S I S I S e e O S R de SSTS De B E

r p t GST Fete] 1] Er Ep P P P n R E P P R R T R

e er S8, tor J

t m e T Qa; p ® . . . . . . . . . A D jor fmd prol *“ bd Þ . R N mm n Lo T =2=JA J Fy

R EEE A

ck

S E pi pk prr pi jk I eri H pk pan ber ek funk fra pn [rk CIE jr ad per

ZrE

S w- G

Baz.-A 4 Charl. Bau

G 4 Dampfmühl 136,50 bz po eiue ute

129,906; G do, Gub. 90,00 bz G do, olz-Kn 158,75 bzV do, ol Fut 129, ' do, Jutespinner. 93, 00B do, Knstdr. Kfm.

Darmst. Zettelbk.

DeffauerLandesbk. 8 160,50G Bodenkred

Deutsche Bank . 10 [1200 u.600[186/80 bz tr.Bd. 709/o do. pr. ult, Mai 187à187,10à186,75à,90 bz yp.-Akt.-Bk. do. neue Ser. VI. 1200 1181 60bz mm.B. i. ct

Dt. Dr El Hahn a 300 1117,30G ees

ofsenschb 600 1121 '50bzB edithank DE Grundschuldh 1000 134, 75 bzG

bank Dt. k. 0x 600 1128/10 bj. s 3000-——200 102,50G Deutsche Nai. «Bk. 609-“ [114, 40G Sees

wf I NANAIRNNnANOS

A J bs

E C E Es C S a À K

DOARRTNHADRDAE I N

n b ij LO A Ps hk Prt Pad J P

Cr e wr pad

_—_— O

p moo L

O r

m ck P 10ck 15ck 1 P O P 2

=lwlchel||

pa i

r oll im]

T

D n

Ibs fi J bi

Pub J prunk pu frank J} bri

S ° S _@ d D S

7" P 10 10ck D a Pn (f 1 Of 1D If F f is Sd G . e

aloawe| ri l liei lolo]

E R E

pk p p t jt n A S

[S] |%9ch0

S Eis fa Ta Stils Fra

© | [M

er r Fumb frank pen

Mg J A i J ¿

o wh E E AchSS: